b_270_180_16777215_00_images_21_varhany_mikulas.jpg

Přinášíme zkrácený záznam bohoslužby na svatodušní pondělí, pobožnosti podle Františka Kalouse, ze dne 24. května 2021. Na bohoslužbě se podíleli: Tomáš Butta, patriarcha - správce Církve československé husitské; Libuše Roytová - farářka a Tomáš Novák, duchovní pro studenty, který posloužil kázáním. Na varhany hrál Michal Hanzal, zazněly tzv. Dogmatické chorály z Varhanní mše J. S. Bacha.

b_270_180_16777215_00_images_21_jezus_familie.jpg

Kázání a modlitby ThDr. Heleny Smolové, Th.D., farářky CČSH v Lounech, k 10. neděli v mezidobí – 2. neděli po Svatém duchu (6. června 2021).

Texty: Gn 3, 8 - 15; 1 K 4, 13 – 5, 1; Mk 3, 20 – 35

Modlitby:

1/ Voláme k Tobě, náš Otče, kdybys uchovával v paměti naše viny, kdo by mohl doufat ve spásu? Neskrývej před námi svou tvář, ale projev na nás své milosrdenství. Osvoboď nás od sobectví, nenávisti a násilí. Nedovol, abychom zatvrzovali svá srdce, ale pomáhej nám, ať je otevřeme osvobozujícímu slovu a smírnému působení tvého Krista. Dej nám svého Ducha, který obnovuje tvář země, aby z nás učinil svobodné tvory, schopné přinášet osvobození druhým lidem. Oživuj naši lásku, upevňuj naši víru a naději až do dne, kdy tě budeme moct spatřit ve tvé slávě. K Tobě, Pane, voláme!

2/ Bože, prosíme Tě, abychom hledali to, co je dobré a spravedlivé, co prospívá druhým, a tak naplnili tvou vůli. K Tobě, Pane, voláme!

3/ Modleme se za oblasti postižené rozmary počasí. Prosme za ty, kteří zemřeli, byli zraněni nebo přišli o majetek. Modleme se za solidaritu mezi lidmi v čase nouze. K Tobě, Bože, voláme!

4/ Modleme se za volbu patriarchy církve a za vrcholící předvolební diskuze, přednášky, rozhovory. Kéž se voliči rozhodují v souladu se svým svědomím a volí větší dobro pro celou církev. Smiluj se, Hospodine!

Sestry a bratři!

Na začátku a na konci našeho dnešního příběhu evangelia jsou Ježíšovi příbuzní (21, 34 – 35), od nichž si Ježíš držel jistý odstup. Nerozuměli mu a dokonce se domnívali, že je posedlý (20b). Podobně smýšleli také zákoníci, pokládající Ježíše dokonce za spojence knížete démonů. (22) Učitelé Zákona zjevně nezpochybňovali Ježíšova zázračná uzdravení, ale pouhé konstatování, že se skrze něj dějí zázraky, ještě vůbec nic neznamenalo. Mohly totiž mít různé příčiny. Byly to teologické, nikoliv přírodovědné otázky, které lidi v Izraeli zaměstnávaly při pohledu na divy, jež se mezi nimi staly. Podle jejich víry nebyl Bůh jediný, kdo mohl zmocnit určité osoby (Mojžíše, Eliáše) k mimořádným činům, ale byly tu ještě i jiné síly, nadřazené lidem, které mohly působit zázraky. Rozhodující otázka vzhledem k těmto událostem v antice nebyla: Je to skutečně zázrak?, ale spíše: Kdo ho působí? Jde o dobrou nebo o zlou moc?

b_270_180_16777215_00_images_21_Ary-Scheffer-1854.jpg

Přehled audio a videozáznamů z bohoslužeb 6. června 2021 slavených v různých náboženských obcích Církve československé husitské (2. neděle po Duchu svatém).

Texty: Genesis 3, 8-15; 2. Korintským 4, 13-5, 1; Marek 3, 20-35. Případně texty čtvrteční Slavnosti Těla a Krve Páně (CČSH Vinohrady) Deuteronomium 8, 2-3; 1. Korintským 10, 1-4.16-17; Lukáš 9, 10-17.

 

b_270_180_16777215_00_images_21_Trojice_-_vitráž.jpg

Texty: Iz 6, 1 – 8; Ř 8, 12 – 18; J 3. 1 – 16

Modlitby:

1/ Chvalme Otce i Syna i Ducha svatého a s radostí volejme:

Otče svatý, dávej nám svého svatého Ducha, aby nás naučil správně se modlit, aby přišel na pomoc naší slabosti a přimlouval se za nás ve shodě s tvou vůlí. Synu Boží, tys prosil Otce, aby poslal své církvi Ducha svatého, dej ať s námi tento Duch pravdy zůstává navěky. Přijď, svatý Duchu, a daruj nám své plody: lásku, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrotu, věrnost, mírnost, zdrženlivost.

K Tobě, trojjediný Bože, voláme!

2/ Všemohoucí Bože, tys poslal Ducha svého Syna do našich srdcí a ten volá: Abba, Otče! Pomáhej nám, ať se tvým Duchem necháme vést, abychom se stali tvými dědici a spoludědici Kristovými. Kriste, tys poslal učedníkům Ducha pravdy, který vychází od Otce, a tento Duch vydává o tobě svědectví, posiluj nás, abychom také my o tobě vydávali svědectví před lidmi. K Tobě, Bože, voláme!

3/ Prosíme tě, Pane, za volbu pražského biskupa a patriarchy církve. Buď v Duchu svatém ve shromáždění své církve, když se rozhoduje o její další cestě. K Tobě, Bože, voláme!

b_270_180_16777215_00_images_21_Trojice_-_007.jpg

Přehled audio a videozáznamů z bohoslužeb Slavnosti Nejsvětější Trojice (30. května 2021) slavených v různých náboženských obcích Církve československé husitské. Texty: Izajáš 6, 1-8; Římanům 8, 12-18; Jan 3, 1-17.

Plánované události

neděle, 13 červen 2021; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 13 červen 2021; 09:25 -
Mariánské Lázně - bohoslužba
neděle, 13 červen 2021; 09:30 -
Hradec Králové - bohoslužba
neděle, 13 červen 2021; 17:00 -
Radotín, bohoslužba
středa, 16 červen 2021; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)
neděle, 20 červen 2021; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 20 červen 2021; 09:25 -
Mariánské Lázně - bohoslužba
neděle, 20 červen 2021; 09:30 -
Hradec Králové - bohoslužba
neděle, 20 červen 2021; 17:00 -
Radotín, bohoslužba
neděle, 20 červen 2021; 19:00 -
Praha Nové Město - bohoslužba