b_270_270_16777215_0_0_images_23_Uzdravení_slepého_5_2.jpg

Texty: 1 Sam 16, 1b-7.10-13; Ef 5, 8-14; J 9, 1-41

Modlitby:

1/ Dobrý Pane, modlíme se za mír na Ukrajině a nepřestáváme prosit za všechny, které válka připravila o jejich domovy, upřela jim právo na klidný život mezi blízkými lidmi, na práci přinášející životní naplnění a radost. Zatímco lidé v jiných částech Evropy a světa přemýšlejí, kam pojedou v létě na dovolenou, Ukrajinci neví, jestli se léta dožijí nebo kde zrovna bude fronta a jestli budou nebo nebudou muset opustit své město, případně zda se budou nebo nebudou moct do svého města vrátit. Prosíme, Bože, v čase postu o ducha solidarity a lásky k bližním, zvláště trpícím a potřebným. Smiluj se, Hospodine!

2/ Bože, prosíme za děti, jejichž domov se rozpadl a ony ztratily základní životní jistoty, necítí se dobře a bezpečně, chybí jim povzbuzení a láska. Modlíme se za to, Pane, aby církve, neziskové organizace i dobrovolníci nabízeli těmto dětem službu a podporu, aby dozrály v osobnosti, schopné rozhodovat o sobě a nést zodpovědnost. Smiluj se, Hospodine!

3/ Bože, modlíme se za církve v čase zkoušky a hledání nových forem služby. Prosíme za otevřenost vanutí Ducha svatého a ochotu přijímat výzvy, které přináší doba. Modlíme se za moudrost pro představitele církví, aby byli svým spolubratrům a spolusestrám dobrými pastýři a učiteli, aby šířili dobro a lásku. Smiluj se, Hospodine!

4/ Modleme se za nemocné, kteří nesou těžký kříž své nemoci. Mysleme na ně, aby nebyli ve svém utrpení sami a ztraceni. Prosme za duchovní i dobrovolníky, vykonávající svou službu v nemocnicích a ústavech, aby přinášeli nemocným útěchu a povzbuzení. Smiluj se, Hospodine!

5/ Prosíme, Pane, ať nejsme hlušší a slepí k nouzi bližních, ať vidíme v trpících Krista a ochotně nabízíme svou službu lásky těm, kdo ji potřebují. Smiluj se, Hospodine!

Sestry a bratři!

Je 4. neděle postní, řečená „Laetare“. Vstupním veršem k liturgii je Dcera jeruzalémská vyzývána k radosti nesené příslibem potěšení. Postní příprava na Velikonoce vstupuje do své druhé fáze, a tak jako předchuť velikonoční radosti přichází tato výzva. K liturgickým zvyklostem patří užívání růžové barvy naznačující prostupování zářící bílé skrze fialovou barvu kajícnosti a zdobení jindy v postním čase prostého oltáře květinami.

V Janově evangeliu sledujeme Ježíšovu cestu do Jeruzaléma. Ve čtení této neděle se Ježíš setkává se slepým a udraví ho. Učiní tak předposlední ze svých znamení. Závažnost nouze, s níž se Ježíš setkává, se stupňuje, roste tedy i nesnadnost jejího odstranění. Předposledním případem je člověk od narození slepý, což je onemocnění, které bylo považováno za neodstranitelné, vrácen zpátky k plnohodnotnému životu. Vlastní zázračná událost je přitom zmíněna v několika verších celkem třikrát, zatímco rozhovorům mezi různými lidmi se příběh evangelia věnuje daleko obšírněji.

Celým příběhem prostupují dvě navzájem propojené otázky: Kdo je vlastně hříšný a kdo je slepý? Na začátku učedníci spojují slepotu onoho člověka s jeho možným hříchem, zatímco na konci Ježíš za slepé označuje ty, kdo jsou o sobě přesvědčeni, že vidí, ačkoliv hřích na nich zůstává a oni ve skutečnosti nevidí, neprohlédli. Jde o slepotu duchovní.

Otázka učedníků: Mistře, kdo zhřešil?, samozřejmost, s níž se ptají, je pokusem vyvolat teologickou diskuzi a působí zvláštně. Učedníci hledají vysvětlení skutečnosti, kterou nemohou nijak změnit. Jestliže je postižený slepý už od narození, nemá asi smysl spojovat jeho nemoc s hříchem, jak to bylo ve starověku běžné. Nabízela se proto jediná možnost vysvětlení, že totiž trpí za své rodiče, což se jeví jako nespravedlivé a podobnou interpretaci už odmítl prorok Ezechiel (Ez 18, 2). Snaha učedníků „zvládnout“ situaci tu naráží na své hranice.

Ježíš tento druh uvažování odmítá. Nepřijímá ani běžný výklad o původu nemoci, ani otázku po příčině, ale obrací pozornost učedníků k cíli a účelu. Staví jim tak před oči jiný obraz Boha. Slepý je postižený „proto“ nebo „aby“, se na něm ukázaly Boží skutky. Právě svými skutky se Bůh lidem dával poznat odedávna a Ježíš je ten, kdo je lidem vykládá, a je i někým, kdo tyto skutky také koná.

Při Lazarově nemoci pak Ježíš řekne, že jejím cílem není smrt, ale „sláva Boží, aby Syn Boží byl skrze ni oslaven.“ (J 11, 4) I tam bude Ježíš mluvit o „světle tohoto světa“ (J 11, 9n). Zdá se, že tento odkaz k cíli trápení, nemoci, dokonce smrti je oním světlem, které Ježíš přináší, k jehož vidění otevírá oči.

Ježíš od slov rychle přechází k činu. Vlastní zázrak uzdravení, je vylíčen velmi stručně a zvláštně. Z vnějšího popisu pozorování se mnoho zjistit nedá. Význam úkonů je spíše symbolický. Kromě obmytí ve vodě mají svůj význam i další motivy, které je možno vztáhnout ke křtu: světlo narození i hřích, o němž se mluví. A také to, že uzdravený postupně začíná sdílet Ježíšův osud.

Samotné uzdravení nikdo nevidí. Lidé reagují až na důsledky tohoto zázraku. Muž s navráceným zrakem vzbuzuje nejistotu ve svém okolí. Jeho totožnost byla zřejmě natolik dána jeho postižením, že se najednou jeví jako někdo jiný. Rozdělení v Ježíšově okolí připomene nejednoznačnost veškeré lidské zkušenosti, včetně té s Ježíšovými činy. Rozdělení mezi lidmi se vyostří tak, že nakonec dojde k roztržce. Do diskuze se vkládá i sám uzdravený, když se přizná ke své totožnosti: Jsem to . Nápadně tak připomíná Ježíše, který podobnými výroky několikrát dává najevo, kým je. Podobnost údělu uzdraveného samotnému Ježíši se tak potvrzuje.

Když se nepodařilo vysvětlit změnu na onom člověku záměnou s jiným, hledají lidé řešení jinde. Začíná série rozhovorů, které se čím dál více podobají výslechům. Uzdraveného se v nich ptají také na jeho vztah k Ježíši.

Své uzdravení pokládá tento člověk samozřejmě za dílo Boží. Z toho pak odvozuje svůj úsudek o Ježíši. Bůh hříšníky nevyslýchá, tak argumentuje uzdravený. Kdyby tento člověk nebyl od Boha, nemohl by nikoho uzdravit. (31-33)

Na toto statečné vyznání uzdraveného reagují jeho partneři v rozhovoru poměrně ostře. Poukazují na jeho hřích. Tentokrát obvinění obracejí proti uzdravenému a připomínají jeho narození. Kruh se uzavírá: co bylo nejprve otázkou, jíž učedníci reagovali na setkání s postiženým, se nyní stává tvrzením. Prohlášení „celý ses narodil v hříších“ jako by odpovídalo na obě části otázky učedníků: Provinil se on i jeho rodiče! Uzdravený je vyhnán ze společenství.

Uzdravený se nakonec znovu setkává s Ježíšem a toto jeho druhé setkání je příležitostí k tomu, aby učinil vyznání. „Věříš?“, ptá se Ježíš uzdraveného. Jestliže šlo o to, kým je Ježíš, šlo o víru. Nyní musí muž potvrdit svým vyznáním, že skutečně prohlédl.

Proměnu, kterou prošel původně slepý, můžeme pokládat za nové narození, které Ježíš v rozhovoru s Nikodémem prohlásil za podmínku vidění Božího království. (J 3, 3) Když uzdravil slepého od narození, překonal to, co bylo v souvislosti s narozením považováno za definitivní. Dříve slepý se proto svým sousedům jevil jako jiný člověk (J 9, 9) a ve svém údělu se čím dál více podobá Ježíši, Synu člověka.

Pane Ježíši, stůj při nás ve zkouškách víry, které se nevyhýbaly nikomu a nevyhnuly se ani tobě, našemu Pánu. Dej se nám poznat, překonej svou láskou naše pochybnosti a vracej nás na cestu víry! Amen.


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz