b_270_270_16777215_0_0_images_articles_800x800_den_zeme_2016.jpg

Mezináboženské poselství zveřejněné 22. dubna při příležitosti Dne Země vyzývá k rozhodným a bezodkladným krokům k řešení stavu klimatické nouze a naléhavě žádá, aby „snahy o obnovu ekonomik upřednostňovaly lidské zdraví před ziskem.“

Autoři vyjadřují lítost nad traumatem, obavami, zranitelností a ztracenými životy, jež po celém zapříčinila pandemie COVID-19, a to zejména v komunitách již tak zranitelných. „Jsme zděšeni nárůstem porušování lidských práv včetně rasismu, extrémního sledování, xenofobie, zneužívání nouzových pravomocí a domácího násilí,“ píše se v poselství, které je však především poselstvím naděje: „Jsme ovšem také svědky většího množství času na reflexi. Důrazně prohlašujeme, že ve stavu nouze jsme žili již před COVID-19.“

Zpráva doporučuje spravedlivé zotavování směřující ke zdravější budoucnosti, v níž lidská rodina žije způsobem respektujícím přírodu a Matku Zemi, na níž jsme všichni závislí. „Rozhodnutí, která nyní činíme, budou formovat naši společnost po léta a je zcela zásadní, aby snahy o obnovu ekonomik kladly lidské zdraví před zisk. Vlády se zavázaly vynaložit mimořádné finanční částky, aby předešly ekonomickým pohromám v důsledku této pandemie, ale tyto peníze nesmějí být použity k financování následné degradace životního prostředí.“

Poselství varuje předtím, abychom se vraceli k opětovnému dotování fosilních paliv a nezdravým konzumním vzorcům. „Plány pro spravedlivé zotavení po COVID-19 musejí brát v potaz nezbytná opatření k řešení klimatické změny pomocí řízeného, plánovaného a spravedlivého přístupu,“ píše se v textu. „Vyzýváme k takové obnově, která prosazuje lidská práva, zdraví i blaho občanů jakožto pilíře stability a bezpečnosti všech zemí.“

„Jinými slovy, nahlédněme za tento okamžik strachu s morální odvahou. Toto je čas, kdy můžeme společně vytvořit zdravější a odolnější společnost,“ naléhají autoři.

Zástupkyně generálního tajemníka SRC Dr. Isabel Apawo Phiriová vyjádřila prohlášení podporu a dodala, že zotavování po COVID-19 by mělo směřovat kupředu s vědomím, že Bůh lidem svěřil správu Země.

„Tak jako jsme prokázali, že umíme jednat solidárně v zájmu naší jediné lidské rodiny, nastala příhodná doba provést zásadní změny v našich ekonomických a společenských systémech, abychom zachovali Boží stvoření a budoucnost pro naše děti a vnuky,“ řekla Phiriová. „Skutečného uzdravení nelze dosáhnout bez socioekonomické spravedlnosti.“

Mezináboženské poselství bude zasláno sekretariátu Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu z Mezináboženského styčného výboru Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu.

Překl: KV

Zdroj: https://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/earth-day-message-to-un-covid-19-recovery-must-address-climate-emergency


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz