b_270_270_16777215_0_0_images_22_istockphoto-498799968-612x612.jpg

Sedm týdnů pro vodu 2022, první týden: Vodní spravedlnost dnes

První reflexi Vodní ekumenické sítě SRC k Sedmi týdnům pro vodu napsal Philip Vinod Peacock. V následující úvaze se zamýšlí nad božím slibem daným Izajášovi, že Bůh uhasí žízeň chudých a neopustí je. V současné celosvětové vodní krizi, navzájem srovnává chudé oproti bohatým, z hlediska jejich možnosti přístupu k čisté vodě. Vyzývá nás, abychom se stali nápomocnými Božímu příslibu vody pro chudé.

Text: Izajáš 41: 17 – 20
„Utištění ubožáci hledají vodu, ale žádná není; jazyk jim žízní prahne. Já, Hospodin, jim odpovím, já, Bůh Izraele, je neopustím.
Na holých návrších otevřu vodní proudy, uprostřed plání prameny vod, poušť v jezero změním a zemi vyprahlou ve vodní zřídla.
V poušti dám vyrůst cedrům, akáciím, myrtě a olivám, na pustině vysadím cypřiš, platan i zimostráz spolu,
aby viděli a poznali, přesvědčili se a všichni pochopili, že toto učinila ruka Hospodinova a že to stvořil Svatý Izraele.“

Zamyšlení:

Víme, že na mnoha místech po celém světě to jsou chudí žijící ve slumech, kteří platí za vodu mnohem více, než bohatí ve svých domech. Například v některých evropských zemích jsou poplatky za vodu zahrnuty v nájemném za dům, zatímco podle zprávy OHCHR, v některých zemích a oblastech jako je Gaza, utratí rodiny třetinu nebo dokonce téměř polovinu svých příjmů za nákup vody pro využití v domácnosti. Čím se zdroje stávají vzácnějšími, nejen, že to jsou bohatí, kdo k nim má snadnější přístup, ale ve skutečnosti jsou tyto zdroje v mnoha případech také bohatým dostupné levněji, než chudým. Je pravda, že plujeme ve stejném „oceánu“, ale nejsme na stejné lodi!

Zatímco chudé bude drtit environmentální krize, bohatí si budují úkryty v horských oblastech, a hromadí zdroje včetně vody pro sebe, v naději, že budou zachráněni před extrémní ekologickou katastrofou, která nás čeká a které se chystáme čelit. Téměř třetina světové populace nemá přístup k bezpečné čisté vodě, a téměř dvěma třetinám chybí důstojná hygienická zařízení. Některé korporace včetně bank kupují vodní plochy v zemích, kde je voda již vzácným zdrojem, aby z nich v budoucnosti profitovaly. Nedávný pohyb trhu s kontrakty na vodu, vybízí finančníky ke spekulacím, aby s ní obchodovali jako s jinými komoditami jako je zlato nebo ropa a odhaluje bezohlednou hamižnost těchto korporací. Tento a několik dalších pokusů o uchvácení vody bohatými, se ukazuje jako škodlivý vůči cíli udržitelného rozvoje č. 6 Organizace spojených národů: „voda a hygiena pro všechny“ do r. 2030.

Izajášův text jasně hovoří o utrpení chudých uprostřed ekologické krize a zdůrazňuje volání žíznivých. Hovoří o Bohu života, který jedná jménem chudých, aby zmírnil jejich utrpení. Biblický text je kritikou ekonomického systému, který neslouží zájmům chudých a místo toho představuje Boha života, který v jejich zájmu jedná.

Častěji, než kdy jindy, chudí nejvíce trpí globální vodní krizí. Bohatí si ve světě řízeném penězi a ne lidskostí, pochybnými hodnotami a principy, vždy najdou své možnosti. Přesto vodní krize stále více dopadá i na bohaté země. Její dopady pocítily i Flint, Michigan a Detroit v USA. Některá světová města jako je Kapské město v Jihoafrické republice nebo Chennai v Indii v nedávné minulosti téměř dosáhlo „dne nula“, kdy jim došla voda. Přesto však v těchto zemích a městech jsou to chudí a marginalizovaní, kdo nejvíce trpí vodní krizí. Proto je krize v oblasti vody otázkou spravedlnosti.

Protože se v tomto postním období zamýšlíme nad otázkou vodní spravedlnosti, vyzýváme Vás, abyste se podívali na tuto situaci optikou chudých. Ekologická krize je třídní problém! Boží příslib, který slyšíme v Knize Izajáš, odpoví na otázku vodní spravedlnosti pro chudé, kteří žízní. A proto nyní usilujme o zavedení vodní spravedlnosti pro chudé a marginalizované komunity, které nás obklopují!

Otázky:

  1. Kdo ve vaší komunitě využívá nejvíce vody? Kdo nejméně? Jaké jsou mezi těmito skupinami mocenské vztahy?
  2. Proč si myslíte, že biblický text (Izajáš 41: 17-20) nehovoří o bohatých?

Aktivity:

  1. Podle směrnice WHO je minimální spotřeba 100 litrů/den/osobu.
  2. Zjistěte, kolik vody spotřebuje v průměru jedna osoba žijící ve slumu.

Pozn.: OHCHR = Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva

Zdroj: www.oikoumene.org
Přeložila: Kateřina Vítková


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz