b_270_270_16777215_0_0_images_22_Romania-2022-Hillert-20220317_AH1_5394.jpg

Světová rada církví (SRC) svolala ekumenické jednání u kulatého stolu o situaci na Ukrajině, které se konalo 30. března 2022 na Ekumenickém institutu v Bossey.

„Setkají se milosrdenství a věrnost, spravedlnost s pokojem si dají políbení.“ (Žalm 85:11)

V této době války na Ukrajině a prohlubujících se rozporů ve světě, se vrcholní představitelé členských církví SRC z několika sousedních zemí a zemí přímo postižených současným konfliktem 30. března 2022 shromáždili ve švýcarském Bossey na pozvání úřadujícího generálního tajemníka Světové rady církví (SRC). Účelem tohoto setkání bylo konzultovat příčiny a perspektivy konfliktu, a hledat možné cesty vpřed pro všechny církve pracující pro mír. Litujeme, že nebylo možné, aby zástupci Ruska a Ukrajiny přicestovali a při těchto konzultacích se k nám připojili, přestože přijali pozvání.

My, účastníci tohoto setkání společně potvrzujeme, v souladu s pověřením a politikou SRC – naše odmítnutí války, která je v rozporu s boží vůlí a užívání smrtící vojenské síly jako prostředku řešení sporů – na Ukrajině i kdekoliv jinde. Tyto rozpory by se mohly a měly řešit mírovou cestou, prostřednictvím upřímného a smysluplného dialogu a vyjednávání. Odsuzujeme vojenskou agresi zahájenou vedením Ruské federace proti lidu svrchovaného národa – státu Ukrajiny. Prohlašujeme a stvrzujeme právo ukrajinského lidu bránit se proti této agresi. Cítíme zármutek za všechny vzácné životy, které již byly ztraceny na obou stranách – z nichž každý je tak drahý Bohu a jejich blízkým – a za strašlivou zkázu a vyhnání již zasažených lidí a komunit.

Vyzdvihujeme soucitnou péči a podporu, která byla ukrajinským uprchlíkům poskytnuta autoritami, místními komunitami, církvemi a církevními organizacemi v sousedních a dalších zemích, jako dobrý příklad péče a podpory všech lidí na útěku, prchajících před každým podobným ohrožením života a důstojnosti.

Spojujeme se ve výzvě k příměří na Ukrajině, za to, aby byly humanitární koridory otevřeny a respektovány a za trvalé vyjednávání o bezpečném a spravedlivém míru, aby toto utrpení bylo ukončeno.

Naléhavě vyzýváme k uznání, respektu a ochraně lidské důstojnosti, která byla dána Bohem každé lidské bytosti v nebezpečí v důsledku tohoto nebo jakéhokoli jiného ozbrojeného konfliktu a apelujeme zvláště na ochranu všech civilistů a civilní infrastruktury jako na záležitost, která je základní morální povinností, jakož i odpovědností vzhledem k mezinárodnímu humanitárnímu právu. Všichni, kdo jsou odpovědní za porušování platných zákonů a za zločiny proti lidskosti, musí nést za své činy plnou odpovědnost.

Za hranicemi Ukrajiny a za novou diasporou jejích vysídlených a trpících obyvatel nás také vážně znepokojují ještě širší a dlouhodobější důsledky této neospravedlnitelné agrese. Celosvětová krize potravinové bezpečnosti, která je již kritická v důsledku pandemie COVID-19, teď bude mnohem závažnější a dotkne se zejména nejchudších a nejzranitelnějších zemí a světových komunit. Mimoto, v tomto období, kdy by se měl celý svět spojit v odpovědi na společnou existenciální krizi vynořující se klimatické katastrofy, je neskutečná amorálnost ruského útoku na svého souseda tragicky zesílená. Sdílíme pevné přesvědčení, že neexistuje žádný legitimní důvod, kterým by tato ozbrojená agrese a její hrozné důsledky mohly být - z perspektivy našich nejzákladnějších křesťanských principů - ospravedlněny nebo tolerovány.

Jsme si vědomi závažných rizik další eskalace násilí na Ukrajině, širšího a ještě ničivějšího konfliktu a ohavné hrozby zbraněmi hromadného ničení, vyzýváme k diplomatickému řešení místo hrozeb, dialogu místo konfrontace nebo vyloučení, pravdy namísto dezinformací a na hlas svědomí – inspirovaný boží vůlí pro celý boží lid a jedinečným božím stvořením – který musí být vyslyšen.

Jako vrcholní představitelé křesťanských komunit, které čelí tomuto konfliktu a jeho důsledkům, a vědomi si toho, že sesterské církve mají na příčiny konfliktu různé pohledy, zdůrazňujeme důležitost Světové rady církví jako hlavního nástroje ekumenického hnutí pro sdílení různých perspektiv, zápasícího s našimi odlišnostmi a hledajícího jednotu a smíření ve světě a skutky, ke kterým nás volá naše víra. Spojujeme se ve vroucí modlitbě za mír na Ukrajině, v Evropě a na celém světě - za přeměnu srdcí a myslí v současné době se soustředících na konfrontaci a násilí - a za obrácení se na cestu míru, kudy nás vede náš Pán a Spasitel Ježíš Kristus.

Stvrzujeme roli SRC jako platformy pro ekumenický dialog uprostřed tohoto tragického konfliktu a politických rozporů, a kritickou potřebu tohoto dialogu – spolu s našimi partnery z Ruska a Ukrajiny – v této obtížné situaci. Uznáváme a stvrzujeme povolání církví a ekumenického hnutí být mírotvorci a společně se zavazujeme, že se budeme nadále setkávat a společně pracovat pro mír a spravedlnost, přičemž spoléháme na dobré služby Světové rady církví, aby nás nadále svolávala a umožňovala naše záměry.

Vyzýváme úřadujícího generálního tajemníka SRC, aby obnovil své pozvání členským církvím SRC v Rusku a na Ukrajině, aby se k nám připojily při další diskusi u kulatého stolu jakmile to jen bude možné.

„Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.“ (Matouš 5:9)

J.E. metropolita Prof. Dr. Nifon z Targoviště; Targovišťská diecéze, Rumunská pravoslavná církev
Rev. Dr. Olav Fykse Tveit; Předsedající biskup, Norská církev
biskup Dr. Martin Dutzmann; Evangelická církev v Německu
J. E. arcibiskup Dr. Vicken Aykazian; Diecéze Arménské apoštolské církve
Arcibiskup Urmas Viilma; Estonská evangelická luterská církev
Rev. Dr. Kimmo Kääriäinen; Evangelická luterská církev Finska
Mgr. Ivan El'ko; Generální biskup Evangelické církve augsburského vyznání na Slovensku
Biskup Zoltán Balog; Duchovní předseda synodu, Reformovaná církev v Maďarsku

Pracovníci SRC:
Prof. Dr. Ioan Sauca (svolavatel); Úřadující generální tajemník
Marianne Ejdersten; Ředitelka pro komunikaci
Peter Prove; Ředitel Komise církví pro mezinárodní záležitosti
Diana Chabloz; Asistentka zastupujícího generálního tajemníka

Zdroj: www.oikoumene.org
Přeložila: Kateřina Vítková


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz