b_270_270_16777215_0_0_images_articles_kriz1.jpg

Evropa a svět čelí v současnosti jedné z největších krizí v moderní historii. COVID-19 je nemoc, která napadá fyzickou, duševní i sociální strukturu všech našich životů. Desítky tisíc lidí zemřely; zdravotnictví je přetížené; živobytí miliard lidí je ohroženo. Je to doba, která je znepokojivá a tísnivá pro všechny. Jakožto lidé víry čerpáme z učení a moudrosti našich rozličných náboženských tradic coby zdroje útěchy a úlevy. A zatímco se těšíme z náboženské různosti, je to naše jednota víry v laskavost a solidaritu, která může v časech krize pomoci nejvíce.

 

Naplňování duchovních a duševních potřeb je oblastí, v níž má náboženství dlouhou historii a mnoho možností. Naše zvyky, víra a přesvědčení lidem pomáhají vydržet v této děsivé době a v reakci na sociální odstup nalézají náboženské komunity nové, inovativní způsoby, jak být spolu a konat pobožnosti. Jakožto čelní představitelé evropských náboženských komunit důrazně každého nabádáme, aby se řídil strategií a radami vlády, které pomohou omezit šíření viru a zachránit lidské životy.

Nezměrný obdiv chováme k lékařům, zdravotnickému personálu a bezpočtu pomocníků, kteří neúnavně pracují, aby bez ohledu na vlastní potřeby pomohli ostatním. Modlíme se za jejich bezpečí a sílu, zatímco pokračují ve svém mimořádném úsilí. Na potřebu reagují také náboženské organizace a komunity po celé Evropě – podporují naše přetížené zdravotnické služby a hrají aktivní roli v podpoře nejzranitelnějších členů našich společností. Evropská rada náboženských představitelů (ECRL) cítí pokoru před reakcí těch, které víra v čase největší nouze inspirovala k pomoci druhým.

Víra v náboženství a ve vědu nestojí v protikladu a my chceme vyjádřit upřímnou vděčnost vědecké komunitě, která stojí v čele celosvětového boje proti viru. Coby společenství náboženských představitelů důrazně odmítáme a odsuzujeme všechna tvrzení, že současná krize je nějakou formou božího trestu nebo odplaty. Takovéto scestné myšlení odporuje všemu, v co věříme a o co v naší náboženské službě a tradici usilujeme.

ECRL působí jakožto „kritický přítel“ vlád a nadnárodních organizací. Jsme vděčni politikům, kteří reagovali s klidem a rozhodností, jaké tato dramatická situace vyžaduje. Na lidi, jejichž rodiny, živobytí a podnikání byly neblaze ovlivněny, jsou kladeny nesmírně obtížné nároky. Uvědomujeme si, že tato opatření jsou nezbytná na ochranu zranitelných a nemocných, a vyzýváme vlády, aby podnikly vše, co je v jejich silách, a podpořily ty, kteří jsou těmito extrémními opatřeními zasaženi.

Vrcholní političtí představitelé poslední dobou varují před nebezpečím vzrůstajících nacionalistických tendencí, sporů a obviňování v části politického diskurzu. Naše různé tradice jasně ukazují, že za sebe navzájem zodpovídáme a zároveň jsme na sobě závislí. ECRL jde svými činy a jednotným odmítnutám ideologií založených na strachu a rozdělování příkladem. Jakožto představitelé, kteří jsou zapojeni do mezináboženského dialogu a mezináboženských aktivit, víme z vlastní zkušenosti, že jsme silnější, pokud stojíme při sobě. Silně věříme tomu, že spolupráce mezi evropskými zeměmi přesahující hranice států je pro vypořádání se s krizí a následné zotavení zcela klíčová.

Generální tajemník OSN António Guterres rovněž oprávněně vyjádřil značné obavy z ničivého dopadu, který by virus mohl mít v rozvojových zemích, v nichž je zdravotnictví chatrné a ve kterých žije množství vůbec nejohroženějších lidí na světa. Vyzval rovněž k celosvětovému zastavení ozbrojených konfliktů. Ačkoliv si uvědomujeme, že prvořadou zodpovědností vlády je ochrana vlastních občanů, žádáme vlády, aby zajistily, že odezva na tento globální problém bude skutečně globální a na rozvojové země a ty nejzranitelnější lidi v naší globální komunitě bude pamatováno. Zdravotnickou péči a zdroje je třeba poskytovat a sdílet rovnoměrně po celém světě, všude, kde jsou potřeba – a musíme zajistit, aby nikdo nebyl opomenut.

Jakožto součást celosvětové rodiny Náboženství za mír se znovu stvrzujeme ducha sdílené lidské bezpečnosti a prosperity, který zdůraznilo nedávné světové shromáždění v Lindau. Rovněž přijímáme výzvu organizace Náboženství za mír zapojit se v reakci na COVID-19 do systému Vírou za práva.

Řecký termín metanoia znamená proměnu smýšlení a jednání v důsledku hluboké osobní a duchovní reflexe. Tato krize nám poskytuje důležitou příležitost, abychom posílili mosty mezi náboženskými komunitami, vládami a občanskou společností. Nemoci jako COVID-19 neznají náboženské, etnické ani národní identity a hranice – a stejně tak by je neměla znát ani láska, soucit, spravedlnost a odpovědnost. Je naší nadějí, že tento čas zkoušek nakonec poslouží k tomu, abychom se navzájem přiblížili v pochopení, lásce a celosvětové solidaritě.

 

Rev. Dr. Thomas Wipf – předseda ECRL – Náboženství za mír
Vrchní rabín Dr. Izhak Dayan – místopředseda ECRL – Náboženství za mír
Muftí Prof. Nedzad Grabus – místopředseda ECRL – Náboženství za mír
Biskup William Kenney C. P. - místopředseda ECRL – Náboženství za mír
H. E. Metropolita Emmanuel – místopředseda ECRL – Náboženství za mír
Jamie Cresswell – místopředseda ECRL – Náboženství za mír
Maria Cristina Kaveri Cantoni – předsedkyně Evropské sítě žen víry (EWFN) – Náboženství za mír
Emina Frljak – Světová mezináboženská síť mládeže (WIYN) ­– Náboženství za mír
Natia Tsintsadze – Náboženství za mír, evropská mládež
Prof. em. Dr. h.c. Wolfgang Schürer – čestný předseda – Náboženství za mír
Stina Tysk – Světová mezináboženská síť mládeže (WIYN) – Náboženství za mír
Dr. Mark Owen – ECRL – Náboženství za mír, generální tajemník

Překl. KV


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz