logo_erc1.png

Předsednictvo exekutivní komise Světové rady církví sdílí s globálním světovým společenstvím a přáteli velikonoční poselství, které stvrzuje vzkříšení Ježíše ze smrti a je posilující a osvobozující zprávou.

 

 9. dubna 2020

 Drahé sestry a bratři v ukřižovaném a vzkříšeném Pánu,

Vzhledem k tomu, že se blíží oslava velikonočních svátků, rádi bychom Vám tlumočili tradiční křesťanský pozdrav, který stvrzuje vzkříšení Ježíše Krista z mrtvých a jeho silné osvobozující poselství, jež přináší světu radost a naději a překonává strach a nejistotu:

Kristus byl vzkříšen! Opravdu vzkříšen!

Letos světíme Velikonoce v náročném kontextu za strastiplných poměrů. Pandemie COVID-19, která zasáhla celý svět, se dotkla také způsobu, jakým budeme Velikonoce slavit. Abychom ochránili životy své i druhých, nemůžeme zaplnit ulice procesími a ani v kostelech nezazní hymny a liturgie, jimiž společně vyjadřujeme a sdílíme naši Velikonoční radost. Namísto toho budeme sdílet mystérium Velikonoc a setkávat se se vzkříšeným Pánem v našich domovech, za zavřenými dveřmi. Mnozí naši lidé prožívají strach a nejistotu, ale i trauma, odloučení, izolaci, ztrátu věřících, nebo dokonce smrt v rodinách či církevních komunitách.

Avšak navzdory těmto traumatickým a bolestným situacím zůstává Velikonoční poselství radostné, naplněné odvahou a nadějí.

První zkušenost učedníků se vzkříšeným Pánem nastala za podobných okolností. Ze strachu, a aby ochránili svoje životy, se Ježíšovi učedníci shromáždili v místnosti za zavřenými dveřmi. A tam mezi ně vešel vzkříšený Kristus a přinesl svůj pokoj. Protože byli vylekaní a velice se báli, „Řekl jim: ‚Proč jste tak zmateni a proč vám takové věci přicházejí na mysl? …vždyť jsem to já.‘“ (Lukáš 24,37–39)

Vzkříšený Pán je tentýž včera, dnes a po věky věků. (Židům 12,8). Velikonoce jsou připomínkou a povzbuzením, že Bůh v Kristu nadále miluje a pečuje o celý svět, překonává smrt životem a poráží strach a nejistotu nadějí.

Těm, kteří možná budou v pokušení vysvětlovat si současnou situaci jako projev Božího trestu a hněvu, Velikonoční poselství sděluje, že náš Bůh je Bůh milující, zdroj života, nikoliv smrti, Bůh života a lásky „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.“ (Jan 3,16–17)

Drahé sestry a bratři, napříč staletími vždy dodával křesťanům Velikonoční pozdrav „Kristus byl vzkříšen!“ sílu a odvahu čelit smrti, zkáze, útlaku i zotročování, strachu, pochybnostem i nejistotě. Zatímco čelíme výzvám COVID-19, ujišťujeme Vás, že jsme v těchto dnech s Vámi spojeni v modlitbách a že spolu s Vámi stvrzujeme společnou víru a naději ve Vzkříšeného Pána: „Kde je, smrti, tvé vítězství? Kde je, smrti, tvá zbraň? Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista!“ (1. Kor. 15,55 a 15,57)

S úctou Vaše,

Vedení Ústředního výboru:

Dr. Agnes Abuom, ceremoniářka
Metropolita Prof. Dr. Gennadios Sasimský, zástupce ceremoniářky
Biskupka Marie Anna Swenson, zástupkyně ceremoniářky
Rev. Prof. Dr. Ioan Sauca, výkonný generální tajemník

Překl:KV

Zdroj: https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/general-secretary/messages-and-letters/easter-message-2020


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz