b_270_270_16777215_00_images_21_12.jpg

Prof. Dr. Jürgen Moltmann, jeden z nejčtenějších teologů naší doby, dosáhl 8. dubna 95 let. Ekumenické společenství Světové rady církví (SRC) sdílí svou hlubokou vděčnost nejen za ucelený soubor jeho práce, ale také za jeho teologii naděje.

Po desetiletí se podílel na knihách, přednáškách, prezentacích a diskusích, které byly přijímány a milovány nejširším publikem. Svým tematickým záběrem od posmrtného života, přes spravedlnost, až po mír a integritu stvoření i nadále nesmírně přispívá k teologickému rozvoji.

Do popředí se dostal v r. 1964 díky své knize Teologie naděje, která nabídla poselství rezonující s bouřlivými šedesátými lety a hledáním lepší budoucnosti.

Moltmann, který se narodil v Hamburku do sekulární rodiny, sloužil v Hitlerjugend a v německé armádě jako „vlastenec“, ale skončil jako válečný zajatec. Jeho oddanost teologii se probudila v britském zajateckém táboře, jenž navštěvovala řada ekumenických osobností jako Willem Visser’t Hooft, generální tajemník nově vznikající SRC.

Moltmann se odvrátil od nacionalismu a hrůz konfliktu.

V r. 2019 tento aspekt svého života barvitě vylíčil studentům Ekumenického institutu SRC v Bossey. O nacionalismu hovořil jako o překážce pro lidstvo.

„Kristova církev není národní, nýbrž je církví všech národů a celého lidstva,“ řekl Moltmann studentům. Jedna z jeho nejnovějších knih, Naděje v těchto neklidných časech, byla v roce 2019 publikována nakladatelstvím SRC a v Severní Americe nakladatelstvím Westminster John Knox Press.

Tamtéž vyšla v roce 2016 jeho kniha Živý Bůh a plnost života.

Moltmann se narodil 8. dubna 1926. Od r. 1952 byl farářem v Brémách a také studentským farářem. Po svém působení na Církevní vysoké škole ve Wuppertalu a na Bonnské univerzitě vyučoval od r. 1967 až do svého odchodu do penze v r. 1994 jako profesor systematické teologie na Univerzitě Eberharda Karlse v Tübingenu.

Všechno nejlepší k narozeninám, pane profesore!

Ceremoniářka SRC Dr. Agnes Abuomová gratulovala Prof. Moltmannovi k narozeninám. „Děkujeme Bohu za privilegium slavit s Vámi v modlitbě Vaše 95. narozeniny,“ řekla Abuomová. „V letošním roce je oslava trochu jiná, ale pro mnohé jste nadále darem díky Vašim spisům a spiritualitě.“

Během bezprecedentní doby, kdy je celá planeta v lockdownu, propadá mnoho lidí po celém světě beznaději a budoucnost vidí černě, což podle Abuomové činí Moltmannovu teologii naděje ještě zásadnější. „A proto zatímco slavíme a přejeme Vám všechno nejlepší k 95. narozeninám, nacházíme také sílu pokračovat v Pouti za spravedlnost navzdory všem překážkám,“ řekla.

Úřadující generální tajemník Rev. Prof. Dr. Ioan Sauca prohlásil, že 95. narozeniny prof. Moltmanna jsou příležitostí, která nám přináší radost a možnost hlubokého zamyšlení nad mnohými z Moltmannových příspěvků, s nimiž po tolik desetiletí přicházel. „Prof. Dr. Jürgen Moltmann nám nadále pomáhá transformovat křesťanství v současném světě skrze svůj hluboký vliv na nové generace teologů,“ řekl Sauca. „Ať už se lidé rozhodnou chápat jeho teologii osobní, nebo politickou optikou, je tu jeden výrazný konzistentní aspekt, kterého si nyní vážíme možná více než kdy jindy: naděje.“

Jeho excelence metropolita Gennadios ze Sassimy, druhý ceremoniář výboru SRC, připomněl setkání s prof. Moltmannem v 80. letech, kdy společně pracovali v komisi SRC Víra a řád.

Metropolita Gennadios se zamyslel nad tím, že Prof. Moltmann trval na tom, že teologie musí mít vizi a musí být vždy a záměrně svým charakterem ekumenická. „Dalším postřehem, který charakterizuje formu i obsah Moltmannovy práce je myšlenka, že veškerá teologie je politická a že akt teologického uvažování i teologie, která je jeho výsledkem, jsou svojí podstatou politické,“ řekl. „Měl zvláštní dar čerpat s úctou a respektem z jiných konfesních teologií, např. z ortodoxní.“

Rev. Dr. Susan Durberová, duchovní ze Spojené reformované církve v Tauntonu a ceremoniářka komise SRC Víra a řád, se zamyslela nad „největšími klenoty“ Moltmannovy teologie. „Jeho líčení Boha, který s námi trpí, v Ukřižovaném Bohu byla nepochybně pro 20. století zásadní teologickou prací,“ řekla Durberová. „A jeho pozdější úvahy o budoucnosti stvoření reagují na naléhavou výzvu 21. století. Díky za tohoto věrného božího služebníka, jehož hlas zní tak jasně po celá desetiletí jeho práce.“

Děkan Ekumenického institutu v Bossey rev. fr. Dr. Lawrence Iwuamadi zavzpomínal na Moltmannovo setkání se studenty v Bossey v r. 2019: „Jeho poselství naděje, o důležitosti oceňování naší společné lidskosti a veškerého stvoření bylo od devadesátníka, který sám cestoval 6 hodin z Tübingenu do Ženevy, přesvědčivou zprávou,“ řekl Iwuamadi. „Bůh mu žehnej k jeho 95. narozeninám.“

Dr. Antje Jackelénová, arcibiskupka uppsalská a primaska Švédské církve, ocenila s obdivem i radostí Moltmannovu teologickou a spirituální inspiraci v tolika různých částech světa. „Jeho rezolutní odhodlání kráčet teologickou cestou s nadšením pro cesty evangelia a cesty světa je nadále příkladný,“ řekla Jackelénová. „Chovám v živé paměti vzpomínky na jeho seminář o teologii mystické zkušenosti v 70. letech!“

Rev. Dr. Odair Pedroso Mateus, prozatímní náměstek generálního tajemníka SRC a ředitel komise SRC Víra a řád, řekl, že slaví Moltmannovy narozeniny třemi způsoby. „První má co do činění s jeho angažovaností v liberální teologii. Zpětným pohledem nebyla Moltmannnova diskuse s latinsko-americkými teology v 70. letech ani tak polarizací jako spíše laskavým nesouhlasem v rámci společného závazku k lidské emancipaci,“ řekl. „Za druhé byl jako člen komise Víra a řád odhodlán dosáhnout ekumenických výsledků.“

To přimělo Moltmanna, aby spolu s Lukasem Vischerem uspořádali ekumenické konzultace o vycházení Ducha sv. (Filioque), které vyvrcholilo v r. 1979 Klingenthalským memorandem, dodal Mateus. „Nakonec vyzval ekumenisty, aby uvažovali nad limity jednoty ve smířené rozmanitosti coby modelu jednoty tím, že jej chytře označil jako „uspávací pilulku pro ekumenické hnutí.“

Rt Rev. Dr. Olav Fykse Tveit, předsedající biskup Norské církve a bývalý generální tajemník SRC, řekl, že Moltmann dal práci v ekumenickém hnutí v jejím hledání jednoty ve víře, životě a svědectví teologický obsah. „Dal mnohým církvím a křesťanům po celém světě odvahu k naději a odvahu k tomu, aby se stali posly této naděje ve svých zápasech a své důvěře v trojjediného Boha,“ řekl Tveit. „Zejména ekumenickému hnutí pomohl při hledání spravedlnosti a míru jako opravdového vyjádření našeho společného křesťanského povolání a poslání.“

Tveit dodal, že Moltmannova práce je pro SRC významným odkazem. „Generace ekumenistů a teologů jím byly inspirovány, aby se věnovali teologii, a nové generace tak budou činit také.“

Biskupka Petra Bosse-Huberová z Německé evangelické církve, přála Moltmannovi požehnané narozeniny. „Po celý Váš život jste se angažoval v ekumenických tématech, stal jste se jedním z mých nejoblíbenějších učitelů teologie a inspirativním vzorem na mé vlastní ekumenické cestě,“ řekla Bosse-Huberová. „Potřebujeme Vaši ‚teologii naděje‘ jako zdroj duchovní síly v každé církvi po celém světě a také v důležité práci Světové rady církví v těchto dramatických měsících. Děkujeme Bohu za Vaše celoživotní svědectví!“

Rev. Dr. Chris Ferguson, generální tajemník Světového společenství reformovaných církví, řekl, že Moltmann byl jedním z nejdůležitějších teologických hlasů, který nás vedl ve vyznávání a svědectví naší celosvětové křesťanské rodiny. „Ve svém projevu na našem zasedání Generální rady v r. 2017 prohlásil: ‚Vidím, jak po celém světě povstává komplexní teologie objímající život…‘ Za jeho obrovskou roli v tomto povstávání děkujeme Bohu života.“

Bývalý nakladatel SRC J. Michael West připomněl spolupráci s Moltmannem na mnoha knihách a o dvou, které věnoval nakladatelství WCC Publications, West prohlásil, že jsou „bezprostředně relevantní k tématům a problémům Pouti spravedlnosti a míru, zaměřené na Boha života a na přehodnocení naděje v těchto náročných časech. Pomohly mu také znovu se připojit k ekumenickému domovu ve Světové radě církví, jemuž byl po tolik desetiletí takovým přínosem.“

Biskup Heinrich Bedford-Strohm, předseda rady Evangelické církve v Německu prof. Moltmannovi také pogratuloval. „Jürgen Moltmann je jedním z nejdůležitějších světových ekumenických teologů 20. století,“ řekl Bedford-Strohm. „Do dnešního dne předává své myšlenky a úvahy mladším generacím.“

Zdroj: www.oikoumene.org