b_270_270_16777215_00_images_22_Roman-Catholic-Women-Priests.jpg

Vatikánské představitelky hodnotí jeho šance

Skupina žen zastávajících vysoké pozice v církvi se zasazovala o větší podporu teoložek, odbornic na kanonické právo a dalších vedoucích představitelek církve.

Vatikán – ženy, které dosáhly vedoucích pozic v katolické církvi se setkaly ve čtvrtek 16. prosince 2021 při panelové diskusi o ambiciózním plánu papeže Františka reformovat mocenské struktury církve, kde vznesly otázky ordinace žen, role biskupů a potřebě žen – teoložek.

V říjnu papež František zahájil celocírkevní konzultační proces nazvaný „Za církev synodální – společenství, spoluúčast a poslání“, obecně známý jako Synoda o synodalitě. Do Tříletého procesu, který bude zakončen vrcholným setkáním biskupů ve Vatikánu v r. 2023, by se měly zapojit všechny úrovně katolické církve od farností po biskupské konference.

Pokud bude papežův projekt úspěšný, chystá se zvýšit zapojení nejmarginalizovanějších skupin v církvi, včetně žen.

„Naší úlohou je přizvat do tohoto procesu, do diskusí a reflexí – více a více žen“ řekla sestra Patricia Murray, výkonná tajemnice Mezinárodní unie generálních představených a členka Spirituální komise Synody. „Zvláště těch, které se cítí velmi opomíjeny, na které církev zapomněla nebo se cítí od církve odcizeny.“

Akce „Ženy v synodalitě“ pořádané Australským velvyslanectvím při Svatém stolci, Georgetownskou univerzitou a jezuitským časopisem La Civilta Cattolica se zúčastnila také s. Nathalie Bequart, první náměstkyně Biskupské synody; Myriam Wijlens, jedna z mála církevních odbornic na kanonické právo a poradkyně Biskupské synody. Setkání se zúčastnila také s. Béatrice Faye, členka Teologické komise Synody a členka Africké výzkumné skupiny pro mezikulturní filosofii a Susan Pascoe, která pracuje v Metodické komisi Synody a je předsedkyní Australské rady pro mezinárodní rozvoj.

Mnohé z těch, které se k akci připojily prostřednictvím aplikace Zoom vyjádřily pochybnosti o tom, nakolik bude ženám během synodálního procesu nasloucháno a zvláště, zda budou biskupové akceptovat sdílené rozhodování, které František předpokládá.

„Toto jsou velmi důležité otázky,“ odpověděla Wijlens. „Co to znamená být biskupem na synodě?“ Poznamenala, že když se biskupové sejdou ve Vatikánu, vyjadřují nikoli své vlastní pohledy, ale mají povinnost vyjádřit radosti i problémy věřících ve svém společenství.

„Z teologického hlediska by mělo jít o to, aby biskup byl svědkem víry své církve a nemluvil o své vlastní víře,“ řekla Wijlens. „Doufám, že biskupové budou mít odvahu a kuráž říci: „Toto je to, čemu lidé v mé církvi věří a co chtějí sdílet s ostatními ve společenství.“

V r. 2018 vyšla v časopise America průkopnická studie Centra pro aplikovaný výzkum v apoštolátu (Center for Applied Research in the Apostolate - CARA) Georgetownské univerzity, která ukázala, že více než 70% mladých žen ve Spojených státech amerických se vzdálilo od katolické církve a to mnohem rychlejším tempem, než muži.

Zpráva zjistila, že 38% respondentek odešlo, protože nesouhlasily s učením církve, zatímco 23% mělo námitky vůči postavení žen v církvi.

Více než 4 roky po této americké studii, zastává významné funkce v církvi a ve Vatikánu mnohem více žen, ale pokud jde o propojování tradic víry s problémy současných žen, změnilo se jen málo .

Miriam Wijlens řekla, že církev může udělat více, než naslouchat; prohlásila, že podpora žen – teoložek a odbornic na kanonické právo může prohloubit chápání tradičních katolických názorů na genderové otázky.

„Myslím, že v církvi ztrácíme velké množství vysoce kvalifikovaných žen, a je to proto, že se tyto ženy cítí nevyslyšeny,“ řekla a navrhla, aby fakulty kanonického práva oslovovaly ženy a pomáhaly jim získat toto nákladné a specializované vzdělání.

Sestra Patricija Murray hovořila o nedávných zprávách o fyzickém, sexuálním a psychologickém zneužívání řeholních sester, které rovněž podkopaly důvěryhodnost závazku církve vůči ženám. „Pokud nevnímáme vytrpěnou bolest, nevšimneme si, kde jsme individuálně voláni ke změně a ke konverzi,“ řekla. „Myslím, že pokud v tomto selháváme, synodální cesta nebude úplná.“

Murray také řekla, že pro synodu je důležité směřovat k ordinaci žen a diakonátu pro ženy, což jsou témata, která jsou obvykle v diskusích o roli žen v církvi postavena na vedlejší kolej.

Přestože František řekl, že ordinace žen do kněžského stavu je mimo diskusi, vytvořil dvě komise, aby studovaly možnosti diakonátu pro ženy, které by možná nemohly vysluhovat svátosti, ale mohly by sloužit Mši a kázat a vykládat Písmo.

„Hledáme přehodnocení všech rolí v katolické církvi,“ řekla Murray, „zejména, pokud jde o různé formy služby v různých částech světa. „Je to dlouhá cesta,“ dodala, „není pro slabé povahy, nejde o rychlé a snadné odpovědi.“

 

Zdroj: www.religionnews.com
Přeložila: Kateřina Vítková