b_270_270_16777215_00_images_21_vanoce21x.jpg

Drahé sestry a bratři,

Znáte přece štědrost našeho Pána Ježíše Krista: byl bohatý, ale pro vás se stal chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli.“ – 2. Kor. 8:9

Vánoční příběh fascinuje, upoutává, vyzývá. Je to fascinující příběh, kromě jiného také proto, že odhalení toho, co Bůh milostivě učinil v Kristu pro obnovu veškerého stvoření k nám přichází skrze vyprávění, v kterém hlavní postavy nejsou bohatí, žijící v palácích, ale prostí lidé, kteří žijí na okraji společnosti.

Zamysleme se nad vánočními příběhy z evangelií Matouše a Lukáše. Co nám přichází na mysl? Skromná dvojice, která čelí obtížím; zranitelné dítě ohrožené krutostí krále; těhotná žena, která nenalezla vhodné ubytování, kde by mohla porodit; prostí pastýři, kteří obdrželi dobrou zprávu od zástupu andělů; mladá rodina přinucená k emigraci.

Ti všichni jsou na okraji dějin. Všichni jsou nositeli Božího zaslíbení o konečném cíli dějin.

To, co Marie oslavovala v duchu starozákonních proroků, když zpívala, že její spasitel „svrhl mocné z trůnu a ponížené povýšil,“ apoštol Pavel zformuloval v termínech sebe odevzdání Syna Božího, který se stal chudým „pro nás a pro naši spásu“, jak je později vyjádřeno slovy Nicejského kréda.

Vánoční příběh a jeho fascinující paradox nás zve k rozjímání o křesťanském životě v dnešním světě. Když kázal v Konstantinopoli na druhý list Korintským, hovořil sv. Jan Zlatoústý o dvou oltářích v životě křesťana, které jsou od sebe navzájem neoddělitelné: oltář sv. společenství a oltář soucitu. Nemůžeme přijímat nebeský chléb, aniž bychom se zapojili do aktivní solidarity, do „liturgie po liturgii“, s těmi, kteří nemohou přijímat pozemský chléb.

Naše doba je obdobím, kdy pandemie umocňuje rizika pandemické nouze, systémové nerovnosti mezi bohatými a chudými a široce rozšířené genderově podmíněné násilí.

Když se připravujeme, abychom přivítali Toho, který projevil jako Bůh vdovy, cizince a sirotka, ať se naše mysl nepřizpůsobuje duchu nenasytnosti naší doby. Litujme svých hříchů a obraťme se k novému způsobu života, který vyjadřuje naši péči o budoucí generace. Nechme Kristovu lásku pohnout světem směrem ke smíření a jednotě.

Nechť jsou Vaše vánoce požehnané a jejich poselství radosti a naděje naplní Vaše životy. Kristus se narodil, oslavujme ho!

Rev. Prof. Dr. Ioan Sauca
Úřadující generální tajemník
Světová rada církví

Zdroj: https://www.oikoumene.org/resources/christmas-2021


Očekávané události a akce

neděle, 22 květen 2022; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 22 květen 2022; 09:25 -
Mariánské Lázně - bohoslužba
neděle, 22 květen 2022; 17:00 -
Radotín, bohoslužba
středa, 25 květen 2022; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)
neděle, 29 květen 2022; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 29 květen 2022; 09:25 -
Mariánské Lázně - bohoslužba
neděle, 29 květen 2022; 17:00 -
Radotín, bohoslužba
středa, 01 červen 2022; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)
neděle, 05 červen 2022; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 05 červen 2022; 09:25 -
Mariánské Lázně - bohoslužba