b_270_270_16777215_0_0_images_21_logo-cz-cropped.jpeg

V neděli 10. října 2021 byl ve Svatopetrské bazilice ve Vatikánu papežem Františkem zahájen tzv. synodální proces, který proběhne v průběhu let 2021 -2023 ve třech fázích: diecézní, kontinentální a univerzální.

17. října 2021 byl synodální proces zahájen v jednotlivých diecézích.

Cílem této celocírkevní synody, která bude probíhat po dobu tří let v několika fázích je zapojení všech pokřtěných celé katolické církve, kteří, vedeni Duchem sv., mají vyjádřit své názory a podněty vedoucí k rozvoji církve. Samotné slovo „synoda“ znamená společné putování, společnou cestu a označuje tedy dynamickou vizi církve, která putuje dějinami za (a se) svým Pánem Ježíšem Kristem. Tento obraz zdůrazňují přípravné dokumenty, které byly k tématu zatím vydány.

Svoláním synody zve papež František celou církev, aby se zamyslela nad zásadními tématy svého života a poslání: „Cesta synodality je cestou, kterou Bůh očekává od církve třetího tisíciletí.“ Tento proces zároveň navazuje na církevní „aggiornamento“, které přinesl 2. vatikánský koncil a je darem i úkolem. Všichni pokřtění jsou nositeli „všeobecného kněžství věřících“ a proto se každý (bez ohledu na životní stav) stává nositelem prorockého poslání Ježíše Krista. Všichni se stávají součástí „církve, která učí“, ale také „církve, která se učí“. Jednou z hlavních os synodálního procesu tedy je: učit se to, co znamená žít spoluzodpovědnost za církev.

Tohoto procesu se může zúčastnit kdokoliv – celý „Boží lid“, všichni, kdo tvoří církev jako společenství – od jednotlivých pokřtěných, přes kněze až po biskupy. Všichni jsou vybídnuti, aby se zapojili v pracovních skupinkách a vzájemně se sdíleli nad konkrétními tématy. Přípravné dokumenty zdůrazňují, že na setkání mají být zváni všichni – tedy i ti, kteří církev opustili z důvodu vlastní negativní zkušenosti, ale také členové jiných křesťanských církví nebo jiných náboženství. Naprosto každý, kdo má zájem se zapojit do společného díla.

Deset témat synodálního procesu:

  1. Na společné cestě – v církvi a ve společnosti jdeme bok po boku po stejné cestě. Kdo jsou v místní církvi ti, kteří „putují společně“? Když říkáme „naše církev“, kdo do ní patří?
  2. Naslouchat – naslouchání je první krok, ale požaduje otevřené srdce bez předsudků. Komu dluží naše místní církev naslouchání? Jak jsou přijímáni laici, zvláště mladí lidé a ženy?
  3. Ujmout se slova – všichni jsou zváni, aby hovořili odvážně a otevřeně, tedy se zapojením svobody, pravdy a dobrosrdečnosti.
  4. Slavit – „společné putování“ je možné jen tehdy, pokud má základ ve společném naslouchání Božímu slovu a slavení eucharistie.
  5. Spoluzodpovědnost za misijní poslání – synodalita slouží misijnímu poslání církve, ke kterému jsou povoláni všichni členové.
  6. Vést dialog v církvi a ve společnosti – dialog je proces vytrvalosti, který zahrnuje také ticho a utrpení, ale je schopen zúročit zkušenosti lidí a národů.
  7. S jinými křesťanskými denominacemi – dialog s křesťany jiných denominací, se kterými nás pojí jediný křest, má na synodální cestě zvláštní místo.
  8. Autorita a spoluúčast – církev synodální je církví, ve které je uplatňována spoluúčast a spoluzodpovědnost.
  9. Rozlišovat a rozhodovat – v synodálním stylu se rozhoduje na základě rozlišování, na základě konsensu, který vyplývá ze společné poslušnosti Duchu sv..
  10. Formovat se v duchu synodality – spiritualita společného putování se má stát výchovným principem pro formaci člověka a křesťana, rodiny i komunity.

Čas na setkávání pracovních skupinek bude reálně v rozmezí od konce října 2021 do konce ledna 2022. Po skončení procesu naslouchání a rozlišování vypracuje každá místní církev syntézu, která přispěje k procesu univerzální církve. Následně bude vypracována diecézní a pak národní syntéza, která bude odeslána na Generální sekretariát Synody biskupů do Vatikánu.

Cílem synody není vyprodukovat dokumenty, ale „dát vzklíčit snům, probudit proroctví a vize, přinést nové naděje, rozhojnit důvěru, obvázat rány, navázat vztahy, dát zazářit nadějnému úsvitu, učit se jedni od druhých a vytvořit pozitivní náhled, který bude osvěcovat mysl, rozehřívat srdce, rukám navrátí sílu.“

Připravila: Kateřina Vítková