b_270_270_16777215_0_0_images_loga_wcc.jpg

Přinášíme plné znění dopisu z 26. 3. 2020

„Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy! On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoli tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha.“ (2. Kor. 1, 3 – 4)

Jakožto představitelé místních ekumenických organizací a Světové rady církví sdílíme výzvy, kterým v souvislosti s koronavirem COVID-19 čelí naše komunity po celém světě.

Naléháme na lidi po celém světě, aby dali nejvyšší prioritu řešení této situace a všemožnými způsoby se snažili pomoci v našem společném úsilí chránit život. Nastal čas dotknout se navzájem svých srdcí tím, co říkáme, sdílíme a konáme – i tím, co konat nedokážeme – abychom ochránili život, který byl stvořen z Boží lásky.

S ohledem na boží lásku je důležité a nezbytné přizpůsobit režimy bohoslužeb i celé společenství potřebám těchto pandemických časů, abychom se vyhnuli riziku, že se místo zprostředkovatelů milosti staneme ohnisky přenosu viru.
Naše víra v Boha života nás nutí život chránit tím, že vykonáme maximum, abychom zabránili šíření tohoto viru. Projevujme bezpodmínečnou Boží lásku bezpečnými, praktickými způsoby, které chrání život, zmírňují utrpení a zajišťují, že se církve a veřejné služby nestanou ohnisky přenosu viru.

Fyzická odloučenost neznamená izolaci duchovní. Pro církve na celém světě nastala příhodná doba, aby přehodnotily svou roli ve společnosti a bezpečným způsobem poskytovaly pomoc a péči chudým, nemocným, marginalizovaným a seniorům – zejména všem těm, které COVID-19 ohrožuje nejvíce.

Lidé v mnoha částech světa jsou v těchto dnech nuceni setrvávat ve svých domovech. To ale neznamená, že nemůžeme vzájemně zakoušet hlubokou duchovní solidaritu, protože jsme se skrze křest stali součástí jediného těla Kristova. Můžeme se modlit doma. Můžeme vzdávat Bohu díky za sílu, uzdravení a odvahu. Svou lásku k Bohu a svému bližnímu můžeme projevit tím, že se nebudeme fyzicky shromažďovat k veřejným bohoslužbám. Mnohé kongregace mohou sdílet své bohoslužby online nebo digitálně. Členové a duchovní rovněž mohou zůstat ve vzájemném kontaktu a poskytovat pastorační péči prostřednictvím telefonu.

Pandemie nového koronaviru zasáhla všechny oblasti naší planety. Šíří se strach a panika, pochyby a dezinformace nejen o viru samotném, ale i o reakci nás křesťanů. Avšak jakožto globální komunita víry stvrzujeme, že i v čase vlastní zranitelnosti věříme Bohu, neboť Bůh je naší nadějí.

Mezi příběhy o utrpení a lidských tragédiích jsou však také příběhy obyčejné laskavosti a bezmezné lásky, soudržnosti a šíření naděje a pokoje novými a překvapivými způsoby.

Během tohoto postního období nás naše pouť vede pouští strastí, obtíží a pokušení, od smrti ke znovuvzkříšení a k novému životu s Bohem.

Tato poušť se přičiněním COVID-19 stala ještě nehostinnější a děsivější, avšak jsme voláni, abychom se v našich srdcích spojili k vzájemné solidaritě, abychom truchlili s truchlícími, abychom svůj pokoj sdíleli s těmi, kdo prožívají strach, a křísili naději skrze vzájemnost ve víře.

Tato lidská vzájemnost se ztrácí a strach se stupňuje, když propadáme panice a soustředíme se na nakupování a hromadění základních potřeb. Takto v tomto období zároveň selháváme coby nástroje Boží milosti.

Uvědomujeme si potřebu zodpovědného vedení státem, komunitami a stejně tak i představiteli církví. Vlády musejí na všech úrovních zajistit přístup ke správným a včasným informacím, řešit situace vzniklé ztrátou živobytí a zaměstnání, zejména zajistit přístup k čisté vodě, dezinfekci a mýdlu, k bezpečnému přístřeší a soucitné péči pro ty nejzranitelnější, jakkoliv jsme si také vědomi, že mnohé z toho zůstává pro mnohé na celém světě výzvou. Nyní je rovněž čas na důkladné zamyšlení nad otázkami veřejného blaha, dobrého vládnutí a etických hodnot vyrůstajících z našich tradic.

Během této vážné krize vysíláme vzhůru své modlitby za ty, kdo poskytují vedení, a za vlády celého světa a naléhavě je žádáme, aby se přednostně zabývali těmi, kteří žijí v chudobě a vyloučení, jakož i uprchlíky žijícími mezi námi.
Jako představitelé církví pozvedáme svůj kolektivní hlas, abychom upozornili na nutnost věnovat více pozornosti potřebám lidí bez domova, vězněných, seniorů i těch, kteří nyní trpí sociální izolovaností. Pamatujeme také na ty, zvláště ženy a děti čelící zneužívání a násilí, kteří nejsou bezpečni ve svých domovech a mohou v důsledku zvyšujícího se napětí trpět následným zneužíváním a násilím.

A konečně, nadále se modleme za nemocné COVID-19, za jejich rodiny, za lékaře a zdravotnický personál, který riskuje své životy, aby zajistil prevenci a léčbu pro nás ostatní. Modleme se také za představitele ministerstev zdravotnictví, kterým se, jak doufáme, s Boží pomocí a naší spoluprací podaří zastavit šíření viru a předejít závažným sociálním, ekonomickým a ekologickým následkům.

Boží láska je všeobjímající a Bůh života stojí při každém z nás – dokonce i v našem utrpení.

26. března 2020


Rev. Dr. Olav Fykse Tveit, generální tajemník Světové rady církví
Dr. Souraya Bechealany, generální tajemnice Rady církví Blízkého východu
Rev. James Bhagwan, generální tajemník Tichomořské konference církví
Dr. Mathews George Chunakara, generální tajemník Křesťanské konference Asie
Gerard Granado, generální tajemník Karibské konference církví
Rev. Dr. Fidon Mwombeki, generální tajemník Celoafrické konference církví
Pastor Peter Noteboom, generální tajemník Ekumenické rady církví v Kanadě
Dr. Jørgen Skov Sørensen, generální tajemník Konference evropských církví
Jim Winkler, generální tajemník Národní rady církví Kristových ve Spojených státech amerických

Překl: KV


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz