b_270_180_16777215_00_images_articles_IMG-20200517-WA0000.jpg

Rozhovor Tomáše Studeníka s farářkou Martinou Viktorií Kopeckou pro FuckUp Nights Prague naleznete tady.

b_270_180_16777215_00_images_articles_Luboš_Svoboda.jpg

Pro všechny, kdo by se rádi (lépe) naučili liturgii Luboše Svobody a Pavly Zachařové, je dobré nepřehlédnout bohoslužbu z 26. 4. 2020 v Husově sboru ve Vršovicích. Bohoslužba je s písněmi – songy – rovněž Luboše Svobody, ke kterým stále postrádáme dobrý souhrnný zpěvník. ‚Songovou liturgii‘ slouží místní farář David Frýdl, na akordeon hraje Tobiáš Timotej Frýdl. Samozřejmě neunikne ani vynikající kázání bratra faráře Frýdla.

b_270_180_16777215_00_images_articles_martina2_cropped.jpeg

Záznam rozhovoru z dubna 2020 a cyklu Rozhovory v karanténě, tentokrát Lukáš Brezina po skypu hovořil se sestrou farářkou Martinou Viktorií Kopeckou. "Rozhovor jsme vedli o vztazích na dálku i na blízko, o samotě a jejím zvládání, ale i o možnostech, které nám dnešní situace nabízí. Ale také jsme se dotkli tématu strachu a obav z budoucnosti. A samozřejmě jsme mluvili i o víře, Bohu a o naději zvěstované ve Velikonočním poselství. Celý náš rozhovor je vlastně o různých podobách lásky." dodává sestra Martina.

b_270_180_16777215_00_images_articles_briza.jpg

Českobudějovický jáhen Martin Gruber vydal čerstvě knihu o keltském křesťanství: Požehnaná je bříza v Pumlumonu. Kapitoly z keltského křesťanství (2020). Úvodem knihu doprovodil Tomáš Procházka. Kniha je k dostání na úřadu plzeňské diecéze v Mirovicích, během května a června ji bude možné získat i na farách v plzeňské diecézi a možná i jinde.

b_270_180_16777215_00_images_articles_Společné-modlitby.jpg

Římsko-katolický papež František podpořil výzvu ‚Výboru pro bratrství mezi lidmi‘: „Protože modlitba má univerzální hodnotu, přijal jsem návrh Výboru pro bratrství mezi lidmi, aby se 14. května duchovně spojili věřící všech náboženství a věnovali tento den modlitbě, postu, skutkům milosrdenství a prosili Boha, aby pomohl lidstvu překonat pandemii koronaviru.“

Pozvánka
Pozvánka
Také pre­zi­dent­ka Ma­ria Voce Em­maus, jmé­nem Hnu­tí fo­ko­lá­re, vy­já­d­ři­la pl­nou pod­po­ru této vý­zvě a ob­ra­cí se ke všem čle­nům hnu­tí tě­mi­to slo­vy: „Zachráníme se pouze za předpokladu, budeme-li hledět na společné dobro, nikoli pouze na dobro jednoho nebo druhého, na zájmy jedněch nebo druhých. Jsme velkou rodinou, tvořenou křesťany, věřícími různých náboženských tradic a lidmi bez náboženského přesvědčení. Povzbuzuji všechny, abychom prožili tento den 14. května v duchu modlitby podle svých náboženských tradic v postu a v konkrétní pomoci všem, kdo jsou nám nablízku, především slabým a potřebným. Prožijme to na lokální úrovni, tak, jak to každá komunita uzná za vhodné, podle aktuálních opatření. Jsme si jisti, že modlitby synů a dcer, které budou stoupat k Bohu, budou přijaté a vyslyšené pro dobro celé velké rodiny, kterou je lidstvo a zkouška, kterou všichni prožíváme, nás učiní silnějšími na společné pouti, kterou je život.“ Vý­bo­ru pro me­zi­lid­ské bra­tr­ství je slo­žen z před­sta­vi­te­lů is­lá­mu, judais­mu a křes­ťan­ství. Mezi růz­ný­mi osob­nost­mi, kte­ré se při­po­ji­ly k této vý­zvě, je také ge­ne­rál­ní se­kre­tář Or­ga­ni­za­ce spo­je­ných ná­ro­dů An­to­nio Gu­terres.

Program bude živě zítra 14.5.2020 v 19:00 vysílán přes youtube kanál Hnutí fokoláre

b_270_180_16777215_00_images_articles_wuch.jpg

Pozvánka na přednášku PhDr. Martina Jindry, historika při Ústředním archivu a muzeu Církve československé husitské, o umění a umělcích v CČSH. Přednáška bude ve čtvrtek 21. května od 18.00 a bude s promítáním. Je organizovaná Naukovým odborem ÚÚR CČSH a bude tentokrát v prostoru Komenského sálu, Wuchterlova 5 (Praha 6 - Dejvice).

pdfPozvánka ke stažení

Plánované události

středa, 03 červen 2020; 19:00 -
Studentská bohoslužba
neděle, 07 červen 2020; 09:00 -
Ranní bohoslužby z Husova sboru na Vinohradech
pátek, 12 červen 2020; 16:00 -
Noc kostelů v Podbořanech
neděle, 14 červen 2020; 09:00 -
Ranní bohoslužby z Husova sboru na Vinohradech
neděle, 14 červen 2020; 14:00 -
Výroční koncert ke 100 letům Církve čs. husitské na Peruci
neděle, 21 červen 2020; 09:00 -
Ranní bohoslužby z Husova sboru na Vinohradech