aktualne kalichCírkev československá husitská

AKTUÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ POKRAČUJE NA
www.ccsh.cz

love uk

b_270_180_16777215_0_0_images_IFORUM-16768-version1-_htf_prednaska_predmet_rozvojov_850_423.jpg

Červený kříž spoléhá i na studenty Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy, dovedou pomoci specifickým skupinám‘ - článek Anny Lazorové na iForum – Online magazínu Karlovy Univerzity.

Poslední den řádného vyučování před nastavením karantény přednášel na Husitské teologické fakultě (HTF UK) velitel ústředního krizového štábu týmu Českého červeného kříže (ČČK) Ing. Richard Smejkal. A už tehdy si přímo vyžádal studenty oboru Sociální a charitativní práce, kteří jsou kvalifikovaní pro práci se specifickými skupinami obyvatel.

b_270_180_16777215_0_0_images_articles_rock-4189644_960_720.jpg

Tmu před nimi změním ve světlo,
pahorkatiny na rovinu. Iz 42,16

 

 

 

 

Vážení a milí, sestry a bratři v duchovní službě v pražské diecézi,

pozdravuji Vás v čase příprav na vylití Ducha svatého, řečeno s autorem textu z Izajáše proroka, s nadějí proměny tmy ve světlo.

Rád bych Vás při této příležitosti informoval o nových informacích týkajících se chodu diecéze a celé církve. Jistě s radostí jsme uvítali možnost opětovného sloužení bohoslužeb, byť stále v omezené míře. Prosím Vás, buďte opatrní a obezřetní. Volte takový způsob služby, který Vás, ani zúčastněné neohrozí na zdraví.

Diecézní rada při svém již druhém zasedání on-line, rozhodla o přesunu konání diecézního shromáždění z 16. 5. na 29. 8. 2020 v Národním památníku na Žižkově. Prosím Vás tedy, abyste informovali své zástupce na diecézní shromáždění. Termín generální synody duchovních (3. 9. 2020) a církevního sněmu (19. 9. 2020) k volbě patriarchy se nemění.

ccsh.png
Aktualizace počtu účastníků na bohoslužbách a dalších shromážděních v CČSH
v době uvolňování mimořádných opatření proti koronavirové pandemii

 

Upozorňujeme, že do neděle 10. května 2020 je možné konat bohoslužby s účastí maximálně 15 osob.

Od pondělí 11. května 2020 pak je možné podle Usnesení vlády ČR ze dne 30. dubna 2020 č. 490 konat bohoslužby i jiná církevní shromáždění s účastí maximálně 100 osob.

Hygienické podmínky, uvedené v předchozích instrukcích ze dne 24. dubna 2020, zůstávají stejné.

Přílohy:

V Praze dne 4. května 2020

ThDr. Tomáš Butta
patriarcha

Mgr. Jana Krajčiříková
tajemnice ÚR

b_270_180_16777215_0_0_images_articles_Petr_Vaculovič.jpg

Před krátkým časem byly umístěny na PC či chytrém telefonu přehratelné melodie písní Zpěvníku Církve československé husitské na web www.ccsh.cz Nyní bratr Petr Vaculovič, který takto zpěvníkové melodie zpracoval, dokončil i melodie liturgie. Jak jsme již psali, Petr Vaculovič se narodil v Kroměříži v roce 1973, vystudoval kroměřížskou konzervatoř, obor hra na housle. Po letech své hudebně pedagogické činnosti, kdy vyučoval hře na různé hudební nástroje v ZUŠ v Kojetíně, Napajedlech, Úpici a Náchodě, pracuje (od roku 2013) jako pastorační asistent v Hodonínské náboženské obci CČSH. V Hodoníně žije od roku 2010 s přítelkyní Danielou a společně se věnují hudební, výtvarné, literární a filmové tvorbě. Pořádají také každoročně festival autorské tvorby a všestranně podporují mladé tvůrce z Hodonína a okolí. https://www.ccsh.cz/zpevnik_liturgie.php

Instrukce ke konání bohoslužeb a shromáždění mimo bohoslužby v Církvi československé husitské
v době uvolňování mimořádných opatření proti koronavirové pandemii

Na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 23. dubna 2020 č. 452 o přijetí krizového opatření, čl. III., písm. c) je s účinností od 24. dubna 2020 umožněno konat bohoslužby za dodržení těchto podmínek (stejné jako v instrukci ze dne 20. dubna):

 1. Bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 15 osob, včetně duchovních.
 2. V bohoslužebném prostoru (kostele, sboru, modlitebně apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti.
 3. Účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce.
 4. Účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí svátosti večeře Páně.
 5. V rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje, podání ruky a obdobné úkony spojené s fyzickým dotykem.
 6. Duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním večeře Páně a po něm.
 7. Délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje.
 8. Bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.).
 9. Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor.
 10. Stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty.
 11. Kostely/sbory mimo bohoslužeb zůstávají otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.
 12. Za bohoslužbu se v CČSH považují také pobožnosti, modlitební setkání a meditace.
 13. Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný místní farář nebo bohoslužbou pověřený duchovní.

Dále je na základě čl. III., písm. d) s účinností od 24. dubna 2020 umožněno konat zasedání orgánů církve nebo jiná setkání za dodržení těchto podmínek:

 1. zasedání orgánu spolku nebo jiného spolkového setkání se účastní ve stejný čas nejvýše 10 osob,
 2. mezi účastníky se dodržují odstupy nejméně 2 metry,
 3. bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.

Na základě tohoto ustanovení je tedy při dodržení uvedených pravidel možné ode dne 24. dubna 2020 konat biblické hodiny, zasedání rad starších apod.

Konání shromáždění náboženských obcí a jiných akcí s větším počtem účastníků prozatím doporučujeme ještě odložit a vyčkat dalšího uvolnění.

Nadále platí usnesení ústřední rady ze dne 17. března 2020: Ústřední rada konstatuje, že v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu vládou ČR dne 12. 3. 2020 a zákazem volného pohybu osob na území celé České republiky s účinností od 16. 3. 2020, je z důvodu zásahu vyšší moci nyní až do odvolání vyloučeno pořádání shromáždění náboženských obcí, vikariátních shromáždění nebo diecézních shromáždění. V případě uplynutí funkčního období funkcionářů náboženských obcí a diecézí se jejich funkční období prodlužuje na dobu nezbytně nutnou, než bude možné volební shromáždění konat. V případě biskupů bude postupováno analogicky dle čl. 43 odst. 2 Ústavy.

Tyto instrukce budou upravovány podle vývoje uvolňování opatření ze strany Vlády ČR.

Plné znění vládního usnesení naleznete na stránkách Vlády ČR:
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/uv200423-0452-converted.pdf

V Praze dne 24. dubna 2020

ThDr. Tomáš Butta
patriarcha

Mgr. Jana Krajčiříková
tajemnice ÚR

b_270_180_16777215_0_0_images_articles_Noc_kostelů_2.jpeg

Dle aktuálního plánu uvolňování omezení souvisejících s epidemií koronaviru bude možné přivítat příznivce Noci kostelů v mezích aktuálních opatření. Návštěvníci budou do kostelů a modliteben zváni také prostřednictvím multimediálních prostředků, internetové sítě a také prostřednictvím vysílání TV Noe. Organizátoři prosí o trpělivost: „vše bude včas upřesněno“. viz. https://www.nockostelu.cz/aktuality/854

b_270_180_16777215_0_0_images_articles_Plán_otvírání_kostelů_Rádio_Z.jpg

Premiér Andrej Babiš dnes ráno v 9:45 v rozhovoru pro Rádio Z: „Od 27. dubna budeme postupně umožňovat veřejné bohoslužby a náboženské obřady. Nejprve do 15 osob, od 8.června už bez omezení.“ Návrh projednal s kardinálem Dukou. Jednat o tom bude vláda.

Shrnutí návrhu o kterém bude vláda jednat:
  27.4. maximálně 15 osob
  11.5. maximálně 30 osob
  25.5. maximálně 50 osob
   8.6. KONEC OMEZENÍ

Autentický záznam rozhovoru Hany Vítkové s panem premiérem (co dnes v 9:45 pro Rádio Z  doslova Andrej Babiš řekl a slíbil)

Zdroj: Rádio Z

Všichni chápeme důležitost opatření zaměřených na zvládnutí pandemie v mezích možného. S napětím také očekáváme informace, které znamenají změnu situace každého z nás v naší specifické pracovní, rodinné a jiné situaci. Nyní přicházejí informace o přicházejícím postupném odbourávání těchto pochopitelných opatření. Také jako církev hledáme mezi řádky, co se nás týká, co se nás netýká, tážeme se, jak asi budou muset vypadat naše první bohoslužebná setkání. Nevíme. Budeme muset počkat na výslovná svolení, na zřetelná vyjádření zaměřená na naši speciální situaci. Co je nyní zřetelnější, je například otázka svateb. V této otázce je možné již vytvářet nové - samozřejmě přechodné - návrhy, jak ‚nutné‘ - spěchající svatby vyřešit.

Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz