aktualne kalichCírkev československá husitská

AKTUÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ POKRAČUJE NA
www.ccsh.cz

love uk

b_270_180_16777215_0_0_images_23_jak.jpg

Náboženská obec Církve československé husitské v Praze 1 – Staré Město pořádá přednášku ThDr. Tomáše Butty, patriarchy CČSH, na téma „Jan Amos Komenský – jeho lidská tvář a spiritualita“. Přednáška se bude konat v sakristii kostela sv. Mikuláše v Praze na Staroměstském náměstí v neděli dne 22. ledna 2023 od 15 hodin. Všichni jsou srdečně zváni.

pdfPlakát ke stažení

 

b_270_180_16777215_0_0_images_22_Zderaz_-_plakátek_na_13-09-2022.jpg

Při příležitosti podepsání memoranda o spolupráci Církve československé husitské a spolku Svatá Ludmila se koná v úterý 13., září 2022 od 17:00 v kostele sv. Václava na Zderaze, Resslova 6, Praha 2, hudební setkání.

Na programu setkání je kromě úvodního slova, jenž pronese Tomáš Butta, patriarcha CČSH a Martin Hrdlička, předseda Svatá Ludmila z.s., koncertní kytara Marika Baránková, Jaroslav Novák - A. Vivaldi, D. Scarlatti, G.P. Telemann ap. a komentovaná prohlídka kostela s farářkou Emou Blažkovou.

pdfKoncert a podepsání memoranda.pdf

b_270_180_16777215_0_0_images_22_plakát_koncert.jpg

Koncert v kostele sv. Václava na Zderaze. Účinkovali: Pěvecký sbor Recreo, Trio SIS21, pěvecké ansámbly ZUŠ Ilji Hurníka PRAHA 2. Program: Dvořák, Klein, Eben, Teml, Dřízga, Studnička, Szurma, Nová, Surovíková, Dušek, Spěváček, Gjeilo, Anglea, Stanček.

Sbormistři a umělečtí vedoucí: Tomáš Stanček, Silvie Mlynarczyková,
Spolupráce: Alena Mazáková
Partneři koncertu: viz plakát  

Výtěžek ze vstupného byl věnován na přímou pomoc lidem na Ukrajině.

b_270_180_16777215_0_0_images_22_shutterstock_243433306.jpg

Sám Pán pokoje ať vám uděluje pokoj vždycky
a ve všem. Pán se všemi vámi.
(2 Te 3,16)

Drazí přátelé z Ukrajiny, sestry a bratři, pokoj Vám v Ježíši Kristu.

Náš český národ má bolavé zkušenosti s okupací a násilím, páchaným na obyčejných lidech. Rozumíme Vašemu utrpení a bolesti. Chtěli bychom Vám všem, kteří přicházíte, vyjádřit duchovní sounáležitost a podporu. Myslíme v modlitbách i na Vaše rodiny, které zůstávají v oblastech bojů. Jako křesťané přicházíme s konkrétní pomocí a chceme se s Vámi také společně modlit, zapálit svíci a nechat se vést světlem Kristovým. Přejeme si sdílet se s Vámi i v osobních rozhovorech.

Církev je otevřená pro Vaše modlitby. Neostýchejte se kontaktovat naše duchovní osobně nebo telefonicky.

Vyjádření Církve československé husitské:

Biskupové Církve československé husitské odsuzují narušení míru, klidu a pokoje na svrchovaném území.

Každá válka přináší nezměrné utrpení a zlo. Jako křesťané nechceme být ke zlu neteční. Vyzýváme k modlitbám za mír, klid a pokoj a vyjadřujeme podporu lidem v oblastech válečného konfliktu.

Smiluj se nad námi, Hospodine – v tebe doufáme! Buď nám každé ráno posilou a v čase soužení záchranou. (Iz 33,2)

b_270_180_16777215_0_0_images_21_kostel-mikulase-stare-mesto-2021_5_4-115943.jpg

v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze se koná 8. ledna 2022 od 15. hodin Bohoslužba ke 102. výroční založení Církve československé husitské. Bohoslužbu povede patriarcha ThDr. Tomáš Butta spolu s biskupským sborem. Kázání pronese olomoucký biskup Mgr. Tomáš Chytil. Při bohoslužbě bude vysluhováno jáhenské svěcení.

Na varhany doprovodí Michal Hanzal a na trubku Jakub Bílek.

pdfPozvánka ke stažení

 

b_270_180_16777215_0_0_images_21_studenti2.jpg

V Husově sboru na Vinohradech, jehož chrámové prostory a zázemí používají studenti jako ‚studentský kostel‘, byla sloužena slavnostní bohoslužba na závěr akademického roku 2020/21.

Kázání se ujal bratr patriarcha - správce církve Tomáš Butta, který společně sloužil se spirituály Filipem Sedlákem a Tomášem Novákem.

Součástí této sváteční bohoslužby, která byla ještě v duchu Svatodušních svátků, bylo představení nových bohoslovců Církve československé husitské: Romana Zábrodského, Jana Oldřicha Krůzy a Jana Doležala. Status bohoslovce se uděluje studentům HTF UK, kteří se připravují na duchovenskou službu v CČSH.

Závěrečný projev měla děkanka Husitské teologické fakulty, Kamila Veverková.

b_270_180_16777215_0_0_images_21_vlada168.jpg

Prodloužení platnosti podmínek konání bohoslužeb CČSH do 28. března 2021

Vláda ČR svým usnesením č. 299 ze dne 18. 3. 2021 prodloužila platnost krizových opatření do 28. března 2021. Nadále tedy platí tyto podmínky:

1. Povinnost ve všech prodejnách, provozovnách služeb, zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb, ve veřejné dopravě, na nástupištích a v motorových vozidlech (s výjimkou osob z jedné domácnosti) nosit respirátor. Ve všech ostatních vnitřních prostorech a na všech veřejně přístupných místech v zastavěném území obce i všude jinde, kde se vyskytují jiné osoby, než ze stejné domácnosti, platí povinnost nosit alespoň chirurgickou roušku (nestačí již látkové roušky).

2. S účinností do 28. března 2021 je zakázáno opustit území okresu (hlavní město Praha je považováno za jeden okres), na jehož území má osoba trvalý pobyt nebo bydliště. Výjimkou je mj. cesta do zaměstnání, poskytnutí individuální duchovní péče a služby, účast na pohřbu v počtu maximálně 15 osob a také cesta na zasedání orgánu právnické osoby (viz bod 7). Cestování mimo okres z těchto výjimečných důvodů je nutno doložit písemným potvrzením zaměstnavatele, dokladem o vycestování nebo čestným prohlášením (viz vzor v příloze).

V případě, že duchovní potřebuje z důvodu výkonu své duchovenské služby vycestovat mimo okres svého bydliště, vystaví mu potvrzení jeho diecéze, případně ústředí církve.

V rámci svého okresu je možné nadále se účastnit bohoslužeb za stejných podmínek jako dosud:

3. Počet účastníků bohoslužeb v kostele nebo jiných vnitřních prostorech je omezen velikostí daného prostoru, a to tak, že může být obsazeno maximálně 10 % míst k sezení.

4. Platí povinnost dodržovat hygienická pravidla (použití dezinfekce, respirátor nebo alespoň chirurgická rouška, rozestupy v řadě, vyhýbání se tělesnému kontaktu, např. při pozdravení pokoje).

5. Při bohoslužbách „nedochází k hromadnému zpěvu s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou odděleni od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének."

6. Účast na svatbě je omezena počtem maximálně 15 osob (a není možná mimo okres).

7. Nadále platí noční zákaz vycházení v čase od 21.00 do 5.00 hodin a rovněž během dne je omezen volný pohyb osob pouze na nezbytné cesty. Výjimka platí mj. pro poskytování individuální duchovní péče a služby.

8. Trvá možnost konání zasedání orgánů právnické osoby, ovšem pouze v obci, ve které má právnická osoba své sídlo. Pro účastníky platí výjimka ze zákazu opustit území svého okresu. Jednání se může účastnit maximálně 50 osob. V případě účasti více než 10 osob platí povinnost používat respirátory nebo chirurgické roušky (nikoliv pouze látkové), dodržovat rozestupy minimálně 2 metry a předložit potvrzení o negativním antigenním testu ne starší než 3 dny.

Uvedená opatření budou aktualizována a měněna podle vývoje situace.

Příloha: pdfUsnesení vlády ČR č. 299 ze dne 18. března 2021

Mgr. Jana Krajčiříková
tajemnice ústřední rady CČSH

ThDr. Tomáš Butta
patriarcha-správce církve

V Praze dne 19. března 2021

b_270_180_16777215_0_0_images_21_babis.jpg
Podmínky konání bohoslužeb CČSH a úprava možnosti zasedání orgánů od 1. března 2021

Vláda ČR svým usnesením č. 196 ze dne 26. 2. 2021 vyhlásila nový nouzový stav od 27. února 2021 na dobu 30 dnů. V návaznosti na toto usnesení přijala nová krizová opatření, platná od 1. března do 21. března 2021 (usnesení č. 214 a 216).

Na základě těchto usnesení platí následující opatření:

1. S účinností od 1. března 2021 do odvolání platí povinnost ve všech prodejnách, provozovnách služeb, zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb, ve veřejné dopravě, na nástupištích a v motorových vozidlech (s výjimkou osob z jedné domácnosti) nosit respirátor. Ve všech ostatních vnitřních prostorech a na všech veřejně přístupných místech v zastavěném území obce i všude jinde, kde se vyskytují jiné osoby, než ze stejné domácnosti, platí povinnost nosit alespoň chirurgickou roušku (nestačí již látkové roušky).

2. S účinností od 1. března do 21. března 2021 je zakázáno opustit území okresu (hlavní město Praha je považováno za jeden okres), na jehož území má osoba trvalý pobyt nebo bydliště. Výjimkou je mj. cesta do zaměstnání, poskytnutí individuální duchovní péče a služby, účast na pohřbu v počtu maximálně 15 osob a také cesta na zasedání orgánu právnické osoby (viz bod 7). Cestování mimo okres z těchto výjimečných důvodů je nutno doložit písemným potvrzením zaměstnavatele, dokladem o vycestování nebo čestným prohlášením (viz vzor v příloze).

V případě, že duchovní potřebuje z důvodu výkonu své duchovenské služby vycestovat mimo okres svého bydliště, vystaví mu potvrzení jeho diecéze, případně ústředí církve.

V rámci svého okresu je možné nadále se účastnit bohoslužeb za stejných podmínek jako dosud:

3. Počet účastníků bohoslužeb v kostele nebo jiných vnitřních prostorech je omezen velikostí daného prostoru, a to tak, že může být obsazeno maximálně 10 % míst k sezení.

4. Platí povinnost dodržovat hygienická pravidla (použití dezinfekce, respirátor nebo alespoň chirurgická rouška, rozestupy v řadě, vyhýbání se tělesnému kontaktu, např. při pozdravení pokoje).

5. Při bohoslužbách „nedochází k hromadnému zpěvu s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou odděleni od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének."

6. Účast na svatbě je omezena počtem maximálně 15 osob (a není možná mimo okres).

7. Nadále platí noční zákaz vycházení v čase od 21.00 do 5.00 hodin a rovněž během dne je omezen volný pohyb osob pouze na nezbytné cesty. Výjimka platí mj. pro poskytování individuální duchovní péče a služby.

8. Trvá možnost konání zasedání orgánů právnické osoby, ovšem pouze v obci, ve které má právnická osoba své sídlo. Pro účastníky platí výjimka ze zákazu opustit území svého okresu. Jednání se může účastnit maximálně 50 osob. V případě účasti více než 10 osob platí povinnost používat respirátory nebo chirurgické roušky (nikoliv pouze látkové), dodržovat rozestupy minimálně 2 metry a předložit potvrzení o negativním antigenním testu ne starší než 3 dny.

Uvedená opatření budou aktualizována a měněna podle vývoje situace.

Přílohy:

Mgr. Jana Krajčiříková
tajemnice ústřední rady CČSH

ThDr. Tomáš Butta
patriarcha-správce církve

V Praze dne 1. března 2021

Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz