aktualne kalichCírkev československá husitská

AKTUÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ POKRAČUJE NA
www.ccsh.cz

love uk

Instrukce ke konání bohoslužeb a shromáždění mimo bohoslužby v Církvi československé husitské
v době uvolňování mimořádných opatření proti koronavirové pandemii

Na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 23. dubna 2020 č. 452 o přijetí krizového opatření, čl. III., písm. c) je s účinností od 24. dubna 2020 umožněno konat bohoslužby za dodržení těchto podmínek (stejné jako v instrukci ze dne 20. dubna):

 1. Bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 15 osob, včetně duchovních.
 2. V bohoslužebném prostoru (kostele, sboru, modlitebně apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti.
 3. Účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce.
 4. Účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí svátosti večeře Páně.
 5. V rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje, podání ruky a obdobné úkony spojené s fyzickým dotykem.
 6. Duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním večeře Páně a po něm.
 7. Délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje.
 8. Bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.).
 9. Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor.
 10. Stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty.
 11. Kostely/sbory mimo bohoslužeb zůstávají otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.
 12. Za bohoslužbu se v CČSH považují také pobožnosti, modlitební setkání a meditace.
 13. Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný místní farář nebo bohoslužbou pověřený duchovní.

Dále je na základě čl. III., písm. d) s účinností od 24. dubna 2020 umožněno konat zasedání orgánů církve nebo jiná setkání za dodržení těchto podmínek:

 1. zasedání orgánu spolku nebo jiného spolkového setkání se účastní ve stejný čas nejvýše 10 osob,
 2. mezi účastníky se dodržují odstupy nejméně 2 metry,
 3. bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.

Na základě tohoto ustanovení je tedy při dodržení uvedených pravidel možné ode dne 24. dubna 2020 konat biblické hodiny, zasedání rad starších apod.

Konání shromáždění náboženských obcí a jiných akcí s větším počtem účastníků prozatím doporučujeme ještě odložit a vyčkat dalšího uvolnění.

Nadále platí usnesení ústřední rady ze dne 17. března 2020: Ústřední rada konstatuje, že v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu vládou ČR dne 12. 3. 2020 a zákazem volného pohybu osob na území celé České republiky s účinností od 16. 3. 2020, je z důvodu zásahu vyšší moci nyní až do odvolání vyloučeno pořádání shromáždění náboženských obcí, vikariátních shromáždění nebo diecézních shromáždění. V případě uplynutí funkčního období funkcionářů náboženských obcí a diecézí se jejich funkční období prodlužuje na dobu nezbytně nutnou, než bude možné volební shromáždění konat. V případě biskupů bude postupováno analogicky dle čl. 43 odst. 2 Ústavy.

Tyto instrukce budou upravovány podle vývoje uvolňování opatření ze strany Vlády ČR.

Plné znění vládního usnesení naleznete na stránkách Vlády ČR:
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/uv200423-0452-converted.pdf

V Praze dne 24. dubna 2020

ThDr. Tomáš Butta
patriarcha

Mgr. Jana Krajčiříková
tajemnice ÚR


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz