aktualne kalichCírkev československá husitská

AKTUÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ POKRAČUJE NA
www.ccsh.cz

love uk

b_270_180_16777215_0_0_images_21_studenti2.jpg

V Husově sboru na Vinohradech, jehož chrámové prostory a zázemí používají studenti jako ‚studentský kostel‘, byla sloužena slavnostní bohoslužba na závěr akademického roku 2020/21.

Kázání se ujal bratr patriarcha - správce církve Tomáš Butta, který společně sloužil se spirituály Filipem Sedlákem a Tomášem Novákem.

Součástí této sváteční bohoslužby, která byla ještě v duchu Svatodušních svátků, bylo představení nových bohoslovců Církve československé husitské: Romana Zábrodského, Jana Oldřicha Krůzy a Jana Doležala. Status bohoslovce se uděluje studentům HTF UK, kteří se připravují na duchovenskou službu v CČSH.

Závěrečný projev měla děkanka Husitské teologické fakulty, Kamila Veverková.

b_270_180_16777215_0_0_images_21_vlada168.jpg

Prodloužení platnosti podmínek konání bohoslužeb CČSH do 28. března 2021

Vláda ČR svým usnesením č. 299 ze dne 18. 3. 2021 prodloužila platnost krizových opatření do 28. března 2021. Nadále tedy platí tyto podmínky:

1. Povinnost ve všech prodejnách, provozovnách služeb, zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb, ve veřejné dopravě, na nástupištích a v motorových vozidlech (s výjimkou osob z jedné domácnosti) nosit respirátor. Ve všech ostatních vnitřních prostorech a na všech veřejně přístupných místech v zastavěném území obce i všude jinde, kde se vyskytují jiné osoby, než ze stejné domácnosti, platí povinnost nosit alespoň chirurgickou roušku (nestačí již látkové roušky).

2. S účinností do 28. března 2021 je zakázáno opustit území okresu (hlavní město Praha je považováno za jeden okres), na jehož území má osoba trvalý pobyt nebo bydliště. Výjimkou je mj. cesta do zaměstnání, poskytnutí individuální duchovní péče a služby, účast na pohřbu v počtu maximálně 15 osob a také cesta na zasedání orgánu právnické osoby (viz bod 7). Cestování mimo okres z těchto výjimečných důvodů je nutno doložit písemným potvrzením zaměstnavatele, dokladem o vycestování nebo čestným prohlášením (viz vzor v příloze).

V případě, že duchovní potřebuje z důvodu výkonu své duchovenské služby vycestovat mimo okres svého bydliště, vystaví mu potvrzení jeho diecéze, případně ústředí církve.

V rámci svého okresu je možné nadále se účastnit bohoslužeb za stejných podmínek jako dosud:

3. Počet účastníků bohoslužeb v kostele nebo jiných vnitřních prostorech je omezen velikostí daného prostoru, a to tak, že může být obsazeno maximálně 10 % míst k sezení.

4. Platí povinnost dodržovat hygienická pravidla (použití dezinfekce, respirátor nebo alespoň chirurgická rouška, rozestupy v řadě, vyhýbání se tělesnému kontaktu, např. při pozdravení pokoje).

5. Při bohoslužbách „nedochází k hromadnému zpěvu s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou odděleni od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének."

6. Účast na svatbě je omezena počtem maximálně 15 osob (a není možná mimo okres).

7. Nadále platí noční zákaz vycházení v čase od 21.00 do 5.00 hodin a rovněž během dne je omezen volný pohyb osob pouze na nezbytné cesty. Výjimka platí mj. pro poskytování individuální duchovní péče a služby.

8. Trvá možnost konání zasedání orgánů právnické osoby, ovšem pouze v obci, ve které má právnická osoba své sídlo. Pro účastníky platí výjimka ze zákazu opustit území svého okresu. Jednání se může účastnit maximálně 50 osob. V případě účasti více než 10 osob platí povinnost používat respirátory nebo chirurgické roušky (nikoliv pouze látkové), dodržovat rozestupy minimálně 2 metry a předložit potvrzení o negativním antigenním testu ne starší než 3 dny.

Uvedená opatření budou aktualizována a měněna podle vývoje situace.

Příloha: pdfUsnesení vlády ČR č. 299 ze dne 18. března 2021

Mgr. Jana Krajčiříková
tajemnice ústřední rady CČSH

ThDr. Tomáš Butta
patriarcha-správce církve

V Praze dne 19. března 2021

b_270_180_16777215_0_0_images_21_babis.jpg
Podmínky konání bohoslužeb CČSH a úprava možnosti zasedání orgánů od 1. března 2021

Vláda ČR svým usnesením č. 196 ze dne 26. 2. 2021 vyhlásila nový nouzový stav od 27. února 2021 na dobu 30 dnů. V návaznosti na toto usnesení přijala nová krizová opatření, platná od 1. března do 21. března 2021 (usnesení č. 214 a 216).

Na základě těchto usnesení platí následující opatření:

1. S účinností od 1. března 2021 do odvolání platí povinnost ve všech prodejnách, provozovnách služeb, zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb, ve veřejné dopravě, na nástupištích a v motorových vozidlech (s výjimkou osob z jedné domácnosti) nosit respirátor. Ve všech ostatních vnitřních prostorech a na všech veřejně přístupných místech v zastavěném území obce i všude jinde, kde se vyskytují jiné osoby, než ze stejné domácnosti, platí povinnost nosit alespoň chirurgickou roušku (nestačí již látkové roušky).

2. S účinností od 1. března do 21. března 2021 je zakázáno opustit území okresu (hlavní město Praha je považováno za jeden okres), na jehož území má osoba trvalý pobyt nebo bydliště. Výjimkou je mj. cesta do zaměstnání, poskytnutí individuální duchovní péče a služby, účast na pohřbu v počtu maximálně 15 osob a také cesta na zasedání orgánu právnické osoby (viz bod 7). Cestování mimo okres z těchto výjimečných důvodů je nutno doložit písemným potvrzením zaměstnavatele, dokladem o vycestování nebo čestným prohlášením (viz vzor v příloze).

V případě, že duchovní potřebuje z důvodu výkonu své duchovenské služby vycestovat mimo okres svého bydliště, vystaví mu potvrzení jeho diecéze, případně ústředí církve.

V rámci svého okresu je možné nadále se účastnit bohoslužeb za stejných podmínek jako dosud:

3. Počet účastníků bohoslužeb v kostele nebo jiných vnitřních prostorech je omezen velikostí daného prostoru, a to tak, že může být obsazeno maximálně 10 % míst k sezení.

4. Platí povinnost dodržovat hygienická pravidla (použití dezinfekce, respirátor nebo alespoň chirurgická rouška, rozestupy v řadě, vyhýbání se tělesnému kontaktu, např. při pozdravení pokoje).

5. Při bohoslužbách „nedochází k hromadnému zpěvu s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou odděleni od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének."

6. Účast na svatbě je omezena počtem maximálně 15 osob (a není možná mimo okres).

7. Nadále platí noční zákaz vycházení v čase od 21.00 do 5.00 hodin a rovněž během dne je omezen volný pohyb osob pouze na nezbytné cesty. Výjimka platí mj. pro poskytování individuální duchovní péče a služby.

8. Trvá možnost konání zasedání orgánů právnické osoby, ovšem pouze v obci, ve které má právnická osoba své sídlo. Pro účastníky platí výjimka ze zákazu opustit území svého okresu. Jednání se může účastnit maximálně 50 osob. V případě účasti více než 10 osob platí povinnost používat respirátory nebo chirurgické roušky (nikoliv pouze látkové), dodržovat rozestupy minimálně 2 metry a předložit potvrzení o negativním antigenním testu ne starší než 3 dny.

Uvedená opatření budou aktualizována a měněna podle vývoje situace.

Přílohy:

Mgr. Jana Krajčiříková
tajemnice ústřední rady CČSH

ThDr. Tomáš Butta
patriarcha-správce církve

V Praze dne 1. března 2021

b_270_180_16777215_0_0_images_articles_vanoce.jpg

V řadě náboženských obcí Církve československé husitské bývá v rámci vánočních svátků slavena půlnoční bohoslužba. Na základě kladených otázek a výstupů z Ekumenické rady církví v České republice, týkajících se této tradiční půlnoční bohoslužby v nouzovém stavu, vzešly následující informace a doporučení.

Aktuálně platné nařízení vlády platí pouze do 23. 12. 2020, a není tedy zřejmé, jaká opatření zasáhnou samotný Štědrý den. Pokud by to ale byla opatření stejná, jako je aktuální stav, tak specificky s ohledem na půlnoční bohoslužbu se nabízejí čtyři možnosti:

  1. Nekonat půlnoční bohoslužbu a soustředit bohoslužby na Hod Boží vánoční dne 25. 12. přes den při respektování omezení účasti (aktuálně 20 procent kapacity prostor kostela či modlitebny, společný zpěv pouze 5 osob)
  2. Konat tuto bohoslužbu takovým způsobem, že bohoslužba skončí nejpozději do 23.00 (od 23.00 platí zákaz vycházení s tím, že pro návrat z bohoslužby do místa bydliště platí výjimka), opět při respektování omezení účasti
  3. Realizovat bohoslužbu o půlnoci, ale bez účasti veřejnosti, např. s online přenosem – v takovém případě by mohli být účastni pouze zaměstnanci církve a dobrovolníci, potřební pro zajištění přenosu
  4. Realizovat bohoslužbu o půlnoci s účastí veřejnosti, pouze pokud by byla předem udělena výjimka Ministerstvem zdravotnictví podle bodu VI. mimořádného opatření.

Toto je předpoklad na základě současného stavu, podle vývoje situace může dojít i ke změnám.

V Praze dne 15. prosince 2020

ThDr. Tomáš Butta
patriarcha - správce církve

Mgr. Jana Krajčiříková
tajemnice ÚR

b_270_180_16777215_0_0_images_articles_dovala.jpg

Sváteční slovo na ČT2 – slovo o hledání štěstí, premiéra neděle 27. 9. 

Hledači štěstí

Všichni chceme být šťastní, ale myslíme si, že na to nemáme čas. Pospícháme z práce domů, abychom ráno odvezli děti do školy a rychle opět spěchali do práce. Žijeme na útěku jako štvaná zvěř. Je to paradoxní. Ale vytoužený mír a štěstí tímto způsobem nedosáhneme. Nechytíme ho v ulicích měst, na louce ani v supermarketech.

b_270_180_16777215_0_0_images_articles_Podbořany_Ptactvo.jpg

Náboženská obec Podbořany zve veřejnost na vernisáž edukativní výstavy "Ptactvo očima fotografky" Laurencie Heláskové s hudebním doprovodem ZUŠ Podbořany, která se bude konat ve čtvrtek 17.9. 2020 od 16. hodin v Kostele Božího Spasitele v Podbořanech, ul. Husova 37.

b_270_180_16777215_0_0_images_loga_logo-ccsh-tr.png

Aktualizace podmínek účasti na bohoslužbách a dalších shromážděních v CČSH na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR s účinností od 1. září 2020

Na základě Mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č.j. MZDR 15757/2020-28/MIN/KAN a č.j. MZDR 15757/2020-29/MIN/KAN je s účinností od 1. září 2020 povoleno konat bohoslužby a další církevní shromáždění za těchto podmínek:

  1. Účast ve stejný čas nejvýše 500 osob ve vnitřních prostorách, nejvýše 1000 osob ve vnějších prostorách. V případě možnosti oddělených sektorů se počty osob počítají pro každý sektor zvlášť.
  2. Povinnost nosit ochranné roušky není pro případ náboženských akcí opatřeními MZ výslovně upravena, nicméně jejich užívání doporučujeme, zvláště v případě akcí s větším počtem účastníků.
  3. Povinnost zachovávat odstup mezi účastníky nejméně 2 metry není již stanovena, avšak kde to prostorové podmínky umožňují, doporučujeme vzdálenost zachovávat

V Praze dne 20. srpna 2020

ThDr. Tomáš Butta
patriarcha

Mgr. Jana Krajčiříková
tajemnice ÚR

 

Příloha: Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR z 19. srpna 2020

pdfOpatření MZ - povinnost roušek od 1.9.2020
pdfOpatření MZ - omezení hromadných akcí od 1.9.2020

Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz