Církev československá husitská

v době koronaviru

koronavirus

b_270_180_16777215_00_images_loga_wcc.jpg

Světová rada církví (SRC) nabízí členským církvím během pandemie COVID-19 své osobnosti. K dispozici je tým osmi odborníků, kteří církvím poradí, jak během koronavirové pandemie definovat svou roli, jak se mohou coby společenství víry adaptovat a jak se mohou navzájem spojovat a sdílet.

b_270_180_16777215_00_images_articles_Modlící_se_ruce_-_foto.jpg

Bože, k tobě vznášíme své modlitby z různých zemí a částí světa.

Uvědomujeme si, že šířící se nákaza nečiní rozdílu mezi lidmi podle národnosti nebo náboženského přesvědčení. Zasahuje známé i neznámé, blízké i vzdálené, vlivné i přehlížené.

Prožíváme bezprostředně, že nás všechny, v mnohém rozdílné a oddělené, spojuje tebou stvořené lidství v jeho křehkosti a zranitelnosti.

Neseme společně důsledky našeho opakovaného selhání a našich provinění.

Máme ve svých srdcích ale i velikou touhu po naději, neboť ty jsi Bohem naděje a nových počátků z nezasloužené milosti a z příklonu své shovívavosti a lásky k nám lidem.

Prosíme tě za zdraví lidí a překonání nákazy. Prosíme tě za ozdravění životního prostředí a vzájemnosti celého tvého stvoření.

Ukazuj nám dobrou cestu i v krizích a těžkých situacích, kdy nevíme jak dál a co bude.

Obracej nás ke Světlu, které osvěcuje každého člověka.

Osvobozuj nás od nezodpovědnosti, lhostejnosti a pošetilých myšlenek i počínání.

Nevyčerpatelný zdroji požehnání, dobra a pokoje!

Žehnej všem lidem a buď blízko těm, kteří tě hledají v bolestech, úzkostech a utrpení.

Povzbuzuj nás, abychom tě hledali, poznávali, uctívali v Duchu a v pravdě a žili v řádu tvé lásky.

Amen.

 

Dne 14. 5. 2020
Tomáš Butta
patriarcha Církve československé husitské

b_270_180_16777215_00_images_articles_logo_lamr.jpg

Stavba repliky mariánského sloupu na Staroměstském náměstí pokračovala i v době nouzových opatření, kdy bylo více méně nemožné proti této stavbě demonstrovat. Pro všechny, kterým stavba této repliky v daném kontextu není lhostejná, je nyní k dispozici nový web „Mariánský sloup - historie a fakta“. Stránky http://marianskysloup.com/ vytvořil David Loula prezident spolku České studny, autor internetové petice proti stavbě sloupu.

Mariánský sloup vyjadřoval mocenské postavení katolíků po Bílé hoře a zvláště pak po uzavření Vestfálského míru v roce 1648. Do Bílé hory bylo české obyvatelstvo z 90% nekatolické (utrakvisté, novoutrakvisté, Jednota bratrská, luteráni a další). Tito všichni se museli stát katolíky. Pokud odmítli, byli donuceni násilím k přijetí katolické víry prostřednictvím vojska. Mariánský sloup se stal symbolem násilné rekatolizace celého národa, který byl považován za kacířský. Toto bylo znázorněno v ikonografii na sousoší, kde byl anděl, který kopím probodává české kacíře. Takový symbol netolerance a násilí do demokratické a svobodné společnosti nepatří. Tímto symbolem nesnášenlivosti sloup zůstane i kdyby tam tato skulptura nebyla zařazena, protože toto poselství  sloup od počátku nese jako kompoziční sousoší.

b_270_180_16777215_00_images_IFORUM-16768-version1-_htf_prednaska_predmet_rozvojov_850_423.jpg

Červený kříž spoléhá i na studenty Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy, dovedou pomoci specifickým skupinám‘ - článek Anny Lazorové na iForum – Online magazínu Karlovy Univerzity.

Poslední den řádného vyučování před nastavením karantény přednášel na Husitské teologické fakultě (HTF UK) velitel ústředního krizového štábu týmu Českého červeného kříže (ČČK) Ing. Richard Smejkal. A už tehdy si přímo vyžádal studenty oboru Sociální a charitativní práce, kteří jsou kvalifikovaní pro práci se specifickými skupinami obyvatel.

b_270_180_16777215_00_images_articles_rock-4189644_960_720.jpg

Tmu před nimi změním ve světlo,
pahorkatiny na rovinu. Iz 42,16

 

 

 

 

Vážení a milí, sestry a bratři v duchovní službě v pražské diecézi,

pozdravuji Vás v čase příprav na vylití Ducha svatého, řečeno s autorem textu z Izajáše proroka, s nadějí proměny tmy ve světlo.

Rád bych Vás při této příležitosti informoval o nových informacích týkajících se chodu diecéze a celé církve. Jistě s radostí jsme uvítali možnost opětovného sloužení bohoslužeb, byť stále v omezené míře. Prosím Vás, buďte opatrní a obezřetní. Volte takový způsob služby, který Vás, ani zúčastněné neohrozí na zdraví.

Diecézní rada při svém již druhém zasedání on-line, rozhodla o přesunu konání diecézního shromáždění z 16. 5. na 29. 8. 2020 v Národním památníku na Žižkově. Prosím Vás tedy, abyste informovali své zástupce na diecézní shromáždění. Termín generální synody duchovních (3. 9. 2020) a církevního sněmu (19. 9. 2020) k volbě patriarchy se nemění.

ccsh.png
Aktualizace počtu účastníků na bohoslužbách a dalších shromážděních v CČSH
v době uvolňování mimořádných opatření proti koronavirové pandemii

 

Upozorňujeme, že do neděle 10. května 2020 je možné konat bohoslužby s účastí maximálně 15 osob.

Od pondělí 11. května 2020 pak je možné podle Usnesení vlády ČR ze dne 30. dubna 2020 č. 490 konat bohoslužby i jiná církevní shromáždění s účastí maximálně 100 osob.

Hygienické podmínky, uvedené v předchozích instrukcích ze dne 24. dubna 2020, zůstávají stejné.

Přílohy:

V Praze dne 4. května 2020

ThDr. Tomáš Butta
patriarcha

Mgr. Jana Krajčiříková
tajemnice ÚR

b_270_180_16777215_00_images_articles_Petr_Vaculovič.jpg

Před krátkým časem byly umístěny na PC či chytrém telefonu přehratelné melodie písní Zpěvníku Církve československé husitské na web www.ccsh.cz Nyní bratr Petr Vaculovič, který takto zpěvníkové melodie zpracoval, dokončil i melodie liturgie. Jak jsme již psali, Petr Vaculovič se narodil v Kroměříži v roce 1973, vystudoval kroměřížskou konzervatoř, obor hra na housle. Po letech své hudebně pedagogické činnosti, kdy vyučoval hře na různé hudební nástroje v ZUŠ v Kojetíně, Napajedlech, Úpici a Náchodě, pracuje (od roku 2013) jako pastorační asistent v Hodonínské náboženské obci CČSH. V Hodoníně žije od roku 2010 s přítelkyní Danielou a společně se věnují hudební, výtvarné, literární a filmové tvorbě. Pořádají také každoročně festival autorské tvorby a všestranně podporují mladé tvůrce z Hodonína a okolí. https://www.ccsh.cz/zpevnik_liturgie.php

Instrukce ke konání bohoslužeb a shromáždění mimo bohoslužby v Církvi československé husitské
v době uvolňování mimořádných opatření proti koronavirové pandemii

Na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 23. dubna 2020 č. 452 o přijetí krizového opatření, čl. III., písm. c) je s účinností od 24. dubna 2020 umožněno konat bohoslužby za dodržení těchto podmínek (stejné jako v instrukci ze dne 20. dubna):

 1. Bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 15 osob, včetně duchovních.
 2. V bohoslužebném prostoru (kostele, sboru, modlitebně apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti.
 3. Účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce.
 4. Účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí svátosti večeře Páně.
 5. V rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje, podání ruky a obdobné úkony spojené s fyzickým dotykem.
 6. Duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním večeře Páně a po něm.
 7. Délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje.
 8. Bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.).
 9. Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor.
 10. Stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty.
 11. Kostely/sbory mimo bohoslužeb zůstávají otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.
 12. Za bohoslužbu se v CČSH považují také pobožnosti, modlitební setkání a meditace.
 13. Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný místní farář nebo bohoslužbou pověřený duchovní.

Dále je na základě čl. III., písm. d) s účinností od 24. dubna 2020 umožněno konat zasedání orgánů církve nebo jiná setkání za dodržení těchto podmínek:

 1. zasedání orgánu spolku nebo jiného spolkového setkání se účastní ve stejný čas nejvýše 10 osob,
 2. mezi účastníky se dodržují odstupy nejméně 2 metry,
 3. bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.

Na základě tohoto ustanovení je tedy při dodržení uvedených pravidel možné ode dne 24. dubna 2020 konat biblické hodiny, zasedání rad starších apod.

Konání shromáždění náboženských obcí a jiných akcí s větším počtem účastníků prozatím doporučujeme ještě odložit a vyčkat dalšího uvolnění.

Nadále platí usnesení ústřední rady ze dne 17. března 2020: Ústřední rada konstatuje, že v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu vládou ČR dne 12. 3. 2020 a zákazem volného pohybu osob na území celé České republiky s účinností od 16. 3. 2020, je z důvodu zásahu vyšší moci nyní až do odvolání vyloučeno pořádání shromáždění náboženských obcí, vikariátních shromáždění nebo diecézních shromáždění. V případě uplynutí funkčního období funkcionářů náboženských obcí a diecézí se jejich funkční období prodlužuje na dobu nezbytně nutnou, než bude možné volební shromáždění konat. V případě biskupů bude postupováno analogicky dle čl. 43 odst. 2 Ústavy.

Tyto instrukce budou upravovány podle vývoje uvolňování opatření ze strany Vlády ČR.

Plné znění vládního usnesení naleznete na stránkách Vlády ČR:
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/uv200423-0452-converted.pdf

V Praze dne 24. dubna 2020

ThDr. Tomáš Butta
patriarcha

Mgr. Jana Krajčiříková
tajemnice ÚR

b_270_180_16777215_00_images_articles_spas_DD10.jpg

O seniory ve středisku Husitské diakonie – Domov U Spasitele ve Frýdlantě je díky skvělému personálu úžasně postaráno za každých okolností, a to nejen v době hrozby koronaviru. Všichni klienti jsou naštěstí zdraví a trápí je pouze dlouhé odloučení od jejich blízkých. I na to ale tým Domova myslí….