b_270_270_16777215_0_0_images_articles_pobr2.jpg

A slunce zmlklo a měsíc stál, dokud lid nevykonal pomstu nad svými nepřáteli. To je zapsáno, jak známo, v Knize Přímého. Slunce stálo v polovině nebes a nepospíchalo k západu po celý den.
Jozue 10,13

Sestry a bratři, moji milí kolegové ve službě,

sice se slunce nezastavilo a vůbec nevíme, co nám příští dny přinesou, přesto do určité míry prožíváme podobnou chvíli jako kdysi Jozue. Jsme uprostřed postní doby L.P. 2020, ale COVID 19 veškerý pravidelný koloběh převrátil. Jsme nuceni, abychom se výrazně zastavili. Někteří biblisté mají zato, že ona velká chvíle v dějinách Božího lidu neznamenala nutně jen zastavení času, jako spíše utišení božstev slunce a měsíce. Událost byla dokladem, že ti, kteří se tehdy upínali k falešným bohům, namísto odpovědi vnímali jen prázdnotu a ticho. Naše současná společnost a my s ní, jsme si přivykli počítat s růstem ekonomiky, vymoženostmi života, jako s čímsi přirozeným a nutným. „Slunce a měsíc se nyní zastavili“, ticho, nejistota velkého prázdna se i nás dotýká. Náš duchovní posun a pozornost však jako křesťané plně směřujeme k našemu Pánu. Uprostřed vší tísně zápasů náš Pán k nám promlouvá, posouvá i nás na cestě vnitřních bojů v „zemi zaslíbené“.

Je na nás, abychom hledali, jak v „zastaveném čase“ sloužit Bohu a lidem. Z nařízení vlády je jasné, že v církvi můžeme sloužit pouze pohřby a pomáhat při pastoračních rozhovorech a návštěvách (tam, kde se naší přítomnosti nebudou obávat). Přetížená telefonní síť momentálně není spolehlivá a možná nás čekají další potíže. Naše modlitby a duchovní doprovod jsou díky Kristu stále platnou formou, byť nejsou vidět. Děkuji všem, za duchovenskou službu, která i přes omezení a neprůkaznost má velký smysl, a navíc nese v sobě otevřenost, chuť pomoci druhým v praktických záležitostech.

Kéž cítíme i když „slunce a měsíc“ se zastavili a převrátilo se vše, na co jsme byli zvyklí, že k nám náš Pán promlouvá a dokážeme být tak nositeli víry, naděje a lásky pro čas, který je nám svěřen. Je třeba, abychom byli trpěliví, ohleduplní a plni vědomí toho, komu jsme uvěřili.

Pán s Vámi ve všech časech...

Nebeský Otče, veškeré naše lidské plánovaní a představy o čase byly zastaveny. Víme, že se nemůžeme spolehnout na svůj rozum a sílu. Prosíme, veď nás všemi zápasy života. Prosíme o Tvé požehnání pro sebe, naše rodiny, církev i svět. Prosíme za lékaře a zdravotníky, státní správu i celou společnost. Prosíme, abychom i přes obavy a strach, věděli, jak máme bojovat s nastalou situací, cítili Tvé ujištění a slyšeli Tvé slovo. Amen

Pavel Pechanec,
biskup Královéhradecké diecéze Církve československé husitské


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz