b_270_270_16777215_0_0_images_21_VRJ06995-hp.jpg

Na základě mimořádných opatření MZ ČR (příloha usnesení vlády z 26. 7. 2021 a 30. 7. 2021) platí s účinností od 1. srpna 2021 do odvolání tyto podmínky:

  1. Počet účastníků bohoslužeb v kostele nebo jiných vnitřních prostorech není omezen za dodržení následujících podmínek:
    Mezi účastníky (s výjimkou členů jedné domácnosti) musí být dodrženy rozestupy alespoň 1,5 metru, při vstupu si každý vydezinfikuje ruce a používá respirátor nebo chirurgickou roušku.
  2. Tyto podmínky se vztahují na všechny akce na základě zákona č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím. Pokud se jedná o shromáždění dle tohoto zákona, organizovaného ve vnějších prostorách, účastníci se mohou shromažďovat ve skupinách maximálně po 20 osobách s tím, že rozestupy mezi skupinami musí být alespoň 2 metry.
  3. Jiná veřejná či soukromá shromáždění osob, než výše uvedená, jsou povolena v počtu maximálně 20 osob nebo až 1000 osob ve vnitřních a 2000 osob ve venkovních prostorách za dodržení podmínek uvedených v bodě 5. (negativní test/očkování/doklad o prodělání nemoci + respirátor). Výjimkou je účast na svatbě nebo pohřbu – uvedené podmínky je nutno splnit v případě, že je účastníků více než 30.
  4. Zvláštní úprava platí pro koncertní, divadelní a filmová představení – všichni diváci musí splňovat podmínky uvedené v bodě 5 (negativní test/očkování/doklad o prodělání nemoci + respirátor), ve vnitřních prostorách je možné využít celou kapacitu sálu, ale všichni účastníci (maximálně 3000) musí sedět. Ve vnějších prostorách se akce může účastnit až 7000 osob.
  5. Co se týče zasedání orgánů právnické osoby, není omezen počet účastníků. V případě účasti více než 20 osob platí povinnost nosit respirátor, ponechat vždy jedno volné sedadlo mezi účastníky (s výjimkou osob ze stejné domácnosti) a předložit potvrzení o negativním antigenním testu ne starší než 3 dny nebo PCR testu ne starší než 7 dní; případně potvrzení o ukončeném očkování (v případě dvoudávkového schématu byla aplikována i druhá dávka), od nějž uplynulo alespoň 14 dnů; nebo potvrzení o prodělání onemocnění Covid-19, kdy uplynula doba povinné izolace a od prvního pozitivního PCR testu neuplynulo více než 180 dnů.
  6. Co se týče povinné ochrany dýchacích cesty, nošení respirátoru nebo chirurgické roušky je nadále povinné prakticky ve všech vnitřních prostorech (kromě bydliště), ve vnějších prostorech na akcích, kterých se účastní více než 30 osob, pokud nedodržují rozestupy nejméně 1,5 m.
  7. Přestože jsou opatření stále pozvolna rozvolňována, apelujeme na Vaši opatrnost při bohoslužebných shromážděních, především dodržování ochrany dýchacích cest, protože na rozdíl od kulturních a dalších akcí pro účast na bohoslužbách není vyžadováno potvrzení o splnění podmínek dle bodu 5.

Uvedená opatření budou aktualizována a měněna podle vývoje situace.

Příloha: Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 26.7.2021 a Mimořádné opatřezní MZ ze dne 30. 7. 2021.

Mgr. Jana Krajčiříková, tajemnice ústřední rady CČSH
ThDr. Tomáš Butta, patriarcha

V Praze dne 9. srpna 2021


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz