b_270_270_16777215_0_0_images_articles_Bílá_hora_01.JPG

Dne 8. listopadu 2020 se uskutečnilo u příležitosti 400. výročí bitvy na Bílé hoře ekumenické setkání s průvodem v místech, kde tato bitva probíhala. U mohyly se konaly nešpory, po kterých se účastníci odebrali v průvodu do Aleje Českých exulantů, kde byl odhalen Kříž smíření. Během průvodu do Aleje Českých exulantů se konala tři zastavení s modlitbami za odpuštění a mír. Za Ekumenickou radu církví v České republice pronesl modlitbu bratr patriarcha Tomáš Butta. Její znění zde přinášíme.

Modlitba v místech bitvy na Bílé hoře před 400 lety

Bože, Pane nebe i země!

Zastavujeme se a ztišujeme se v místech dávné bitvy. Ať již tato bitva byla důvodem k oslavě nebo k truchlení, je všechno, Pane, ve tvých rukou, jak dějiny tvého lidu víry, tak dějiny naší vlasti, našeho národa i celého lidstva (2 Pa 20,26).
Předkládáme ti bolesti a rány našich dějin spojené s utrpením mnohých lidí – zde v boji zabitých a zraněných vojáků, strádajících obyvatel země i těch, kteří museli pro své vyznání opustit svoji vlast.

Jako křesťané na místě spojeném s bolestí a utrpením mnohých se k tobě obracíme s prosbou o odpuštění a slitování pro Ježíše Krista, tvého Syna a našeho společného Pána. Před tebou si uvědomujeme, že jsme hříšníci odkázaní zcela na tvoji milost (Ř 5,15). Doznáváme, že jsme vůči tobě zhřešili a provinili se, jednali jsme svévolně, bouřili jsme se a odchýlili od tvých přikázání a soudů (Da 9,5). Prosíme tě, uzdrav nás, abychom byli uzdraveni (Jr 17,14). Bože, slituj se nad námi, neboť v tebe skládáme svoji naději. Buď chránící paží svého lidu a naší spásou v čase soužení (Iz 33,2). Náš jediný a společný Pane Ježíši Kriste, v tobě máme vykoupení a odpuštění (Ko 1,14), neboť ty jsi nevyhledával vládu mečem a lukem a pobíjením smrtelníků, nýbrž modlitbou, slzami a krví, čímž jsi nás vykoupil (Komenský, Všenáprava, s. 360).

Prosíme tě, abychom dokázali s tvou pomocí překonávat vzájemné nepřátelství, které plyne z bolestí a ran v minulosti. Dej nám schopnost nacházet cesty k jednání a rozhovoru a nezavírat dveře mezi sebou neuváženým zlým počínáním. Ať nezapadá nad naším hněvem slunce (Ef 4,26). Uschopni nás k tomu, abychom jako křesťané v Ježíšově lásce a v jeho duchu překonávali každou zášť a nenávist a vše, co působí narušení jednoty. A Kristův mír ať vládne v našich srdcích a můžeme tak tvořit jedno společné tělo (Ko 3,15).

Bože, modlíme se za ty, kteří stojí v čele států. Vybavuj je rozumností, uvážlivostí a odpovědností, aby lidé a národy nebyli vedeni do sporů, bojů a válek, ale dokázali žít v míru a spolupráci. Slovy Jana Amose Komenského pronášíme prosby za světlo a spravedlnost ve světě: „Otevřete se, brány světla, a vyšlete Boží světlo k národům jako řeku, aby všechny národy chodily ve světle. Otevřete se, brány spravedlnosti, aby vámi vcházeli a vycházeli králové, knížata, vladaři a všechny stavy a řády světa, aby kvetl mír a spravedlnost až do končin země“ (Komenský, Všenáprava, s. 361).

Bože, tobě náleží moc, síla, sláva, království po všechna pokolení a na věky. Amen.

Listopad 2020 T. B.


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz