b_270_270_16777215_0_0_images_21_aren.jpg

Opatření týkající se bohoslužeb a dalších aktivit CČSH platná od 24. května 2021

Na základě mimořádného opatření MZ ČR, které je přílohou č. 1 usnesení vlády ČR č. 471 ze dne 17. května 2021, dochází s účinností od pondělí 24. května 2021 do odvolání k těmto změnám povoleného počtu účastníků hromadných akcí:

1. Počet účastníků bohoslužeb v kostele nebo jiných vnitřních prostorech není omezen za dodržení následujících podmínek: Mezi účastníky (s výjimkou členů jedné domácnosti) musí být dodrženy rozestupy 2 metry, při vstupu si každý vydezinfikuje ruce a používá respirátor nebo chirurgickou roušku. Společný zpěv není zakázán.

2. Tyto podmínky se vztahují na všechny akce na základě zákona č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím. Pokud se jedná o shromáždění dle tohoto zákona, organizovaného ve vnějších prostorách, účastníci se mohou shromažďovat ve skupinách maximálně po 20 osobách s tím, že rozestupy mezi skupinami musí být alespoň 2 metry.

3. Jiná veřejná či soukromá shromáždění osob, než výše uvedená, jsou povolena v počtu maximálně 10 osob nebo až 50 osob ve vnitřních a 100 osob ve venkovních prostorách za dodržení podmínek uvedených v bodě 5 (negativní test/očkování/doklad o prodělání nemoci + respirátor). Výjimkou je účast na svatbě nebo pohřbu – uvedené podmínky je nutno splnit v případě, že je účastníků více než 30.

4. Zvláštní úprava platí pro koncertní, divadelní a filmová představení – všichni diváci musí být usazeni, splňovat podmínky uvedené v bodě 5 (negativní test/očkování/doklad o prodělání nemoci + respirátor), mezi diváky musí být alespoň jedno místo volné (nejde-li o členy společné domácnosti) a musí být zaplněno max. 50 % kapacity sálu. Za těchto podmínek je možná účast až 500 osob ve vnitřních prostorách nebo 1000 osob ve vnějších prostorách.

5. Co se týče zasedání orgánů právnické osoby, není omezen počet účastníků. V případě účasti více než 10 osob platí povinnost nosit respirátor, dodržovat rozestupy minimálně 2 metry a předložit potvrzení o negativním antigenním testu ne starší než 3 dny nebo PCR testu ne starší než 7 dní, případně potvrzení MZ o ukončeném očkování, kdy od poslední dávky uplynulo minimálně 14 dnů, nebo potvrzení o prodělání onemocnění Covid-19, kdy uplynula doba povinné izolace a od prvního pozitivního PCR testu neuplynulo více než 90 dnů.

Uvedená opatření budou aktualizována a měněna podle vývoje situace.

Příloha: Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 17. května 2021 – příloha č. 1 usnesení vlády č. 471

Mgr. Jana Krajčiříková; tajemnice ústřední rady CČSH 
ThDr. Tomáš Butta; patriarcha-správce církve


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz