b_270_270_16777215_0_0_images_21_ve_e_ei-659x370.jpg

Vláda ČR na základě usnesení Poslanecké sněmovny PČR svým usnesením č. 314 a 315 ze dne 26. 3. 2021 prodloužila nouzový stav a platnost krizových opatření do 11. dubna 2021. Schválila ovšem výjimku ze zákazu nočního vycházení pro účastníky velikonočních bohoslužeb: ve dnech 1. – 3. dubna 2021 (Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota) je povolena účast na shromážděních pořádaných církvemi až do půlnoci.

Ostatní dosavadní opatření zůstávají v platnosti.

Zde je jejich shrnutí:

1. Povinnost ve všech prodejnách, provozovnách služeb, zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb, ve veřejné dopravě, na nástupištích a v motorových vozidlech (s výjimkou osob z jedné domácnosti) nosit respirátor. Ve všech ostatních vnitřních prostorech a na všech veřejně přístupných místech v zastavěném území obce i všude jinde, kde se vyskytují jiné osoby, než ze stejné domácnosti, platí povinnost nosit alespoň chirurgickou roušku (nestačí již látkové roušky).

2. Je zakázáno opustit území okresu (hlavní město Praha je považováno za jeden okres), na jehož území má osoba trvalý pobyt nebo bydliště. Výjimkou je mj. cesta do zaměstnání, poskytnutí individuální duchovní péče a služby, účast na pohřbu v počtu maximálně 15 osob a také cesta na zasedání orgánu právnické osoby (viz bod 7). Cestování mimo okres z těchto výjimečných důvodů je nutno doložit písemným potvrzením zaměstnavatele, dokladem o vycestování nebo čestným prohlášením.

V rámci svého okresu je možné nadále se účastnit bohoslužeb za stejných podmínek jako dosud:

3. Počet účastníků bohoslužeb v kostele nebo jiných vnitřních prostorech je omezen velikostí daného prostoru, a to tak, že může být obsazeno maximálně 10 % míst k sezení.

4. Platí povinnost dodržovat hygienická pravidla (použití dezinfekce, respirátor nebo alespoň chirurgická rouška, rozestupy v řadě, vyhýbání se tělesnému kontaktu, např. při pozdravení pokoje).

5. Při bohoslužbách „nedochází k hromadnému zpěvu s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou odděleni od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének."

6. Účast na svatbě je omezena počtem maximálně 15 osob (a není možná mimo okres).

7. Nadále platí noční zákaz vycházení v čase od 21.00 do 5.00 hodin a rovněž během dne je omezen volný pohyb osob pouze na nezbytné cesty. Výjimka platí mj. pro poskytování individuální duchovní péče a služby.

8. Trvá možnost konání zasedání orgánů právnické osoby, ovšem pouze v obci, ve které má právnická osoba své sídlo. Pro účastníky platí výjimka ze zákazu opustit území svého okresu. Jednání se může účastnit maximálně 50 osob. V případě účasti více než 10 osob platí povinnost používat respirátory nebo chirurgické roušky (nikoliv pouze látkové), dodržovat rozestupy minimálně 2 metry a předložit potvrzení o negativním antigenním testu ne starší než 3 dny.

Uvedená opatření budou aktualizována a měněna podle vývoje situace.

Příloha: Usnesení vlády ČR č. 314 a 315 ze dne 26. března 2021

Mgr. Jana Krajčiříková - tajemnice ústřední rady CČSH
ThDr. Tomáš Butta - patriarcha-správce církve

V Praze dne 29. března 2021


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz