Tomáš Butta
patriarcha ThDr. Tomáš Butta

„Před ním vylévám své lkání, o svém soužení mu vypovídám.“ Ž 142,3

„Pro své jméno mi zachovej, Hospodine, život, ve své spravedlnosti mě vyveď ze soužení.“ Ž 143,11

Bože, Otče, slyš naše modlitby, když se s mnohými tvými dětmi na naší planetě spojujeme a voláme k tobě v čase nouze, soužení a mnohých zkoušek.

Modlíme se za svou zemi a její obyvatele, modlíme se za sousední státy v Evropě i kdekoli ve světě, kde se v současnosti citelně projevuje moc šířící se nákazy.

Modlíme se za všechny zasažené touto nemocí, zvláště myslíme na rodiny, které jsou poznamenány ztrátou těch nejbližších.

Prosíme, vybavuj moudrými a prozíravými rozhodováními ty, kteří jsou v čele států, krajů, měst a obcí a nesou odpovědnost za druhé.

Modlíme se za všechny lékaře, pracovníky ve zdravotnictví a všechny ty, kteří léčí a pomáhají druhým, kdy sami jsou vystaveni riziku nákazy.

Prosíme tě za sílu víry, odolnost, pokoru, soucit i schopnost spolupracovat a nést společně zápas o zastavení a překonání rozsáhlé nákazy.

Dej, abychom nezoufali a neztráceli naději i při mnohých ztrátách, které tato situace pro nás přináší. Prosíme tě, zajišťuj náš život tím, co potřebujeme ke svému životu.

Dej nám tu moudrost, abychom čas vnějšího omezení svého života využili k obnovování vztahu s tebou. Ať uprostřed nejistoty, nestálosti a ohrožení nacházíme v tobě jistotu, útěchu, sílu a povzbuzení pro sebe i pro druhé.

Buď nám milostiv, Bože, když si uvědomujeme, že jsme vystaveni tvému soudu. Prosíme tě, pro Ježíše Krista, tvého Syna a našeho spolutrpícího bratra, odpusť nám naše provinění, chraň nás před zlem a zachovej nás trvale ve své lásce.

Amen.

Dne 20. 3. L.P. 2020 Tomáš Butta
patriarcha


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz