b_270_270_16777215_0_0_images_articles_Společné-modlitby.jpg

Římsko-katolický papež František podpořil výzvu ‚Výboru pro bratrství mezi lidmi‘: „Protože modlitba má univerzální hodnotu, přijal jsem návrh Výboru pro bratrství mezi lidmi, aby se 14. května duchovně spojili věřící všech náboženství a věnovali tento den modlitbě, postu, skutkům milosrdenství a prosili Boha, aby pomohl lidstvu překonat pandemii koronaviru.“

Pozvánka
Pozvánka
Také pre­zi­dent­ka Ma­ria Voce Em­maus, jmé­nem Hnu­tí fo­ko­lá­re, vy­já­d­ři­la pl­nou pod­po­ru této vý­zvě a ob­ra­cí se ke všem čle­nům hnu­tí tě­mi­to slo­vy: „Zachráníme se pouze za předpokladu, budeme-li hledět na společné dobro, nikoli pouze na dobro jednoho nebo druhého, na zájmy jedněch nebo druhých. Jsme velkou rodinou, tvořenou křesťany, věřícími různých náboženských tradic a lidmi bez náboženského přesvědčení. Povzbuzuji všechny, abychom prožili tento den 14. května v duchu modlitby podle svých náboženských tradic v postu a v konkrétní pomoci všem, kdo jsou nám nablízku, především slabým a potřebným. Prožijme to na lokální úrovni, tak, jak to každá komunita uzná za vhodné, podle aktuálních opatření. Jsme si jisti, že modlitby synů a dcer, které budou stoupat k Bohu, budou přijaté a vyslyšené pro dobro celé velké rodiny, kterou je lidstvo a zkouška, kterou všichni prožíváme, nás učiní silnějšími na společné pouti, kterou je život.“ Vý­bo­ru pro me­zi­lid­ské bra­tr­ství je slo­žen z před­sta­vi­te­lů is­lá­mu, judais­mu a křes­ťan­ství. Mezi růz­ný­mi osob­nost­mi, kte­ré se při­po­ji­ly k této vý­zvě, je také ge­ne­rál­ní se­kre­tář Or­ga­ni­za­ce spo­je­ných ná­ro­dů An­to­nio Gu­terres.

Program bude živě zítra 14.5.2020 v 19:00 vysílán přes youtube kanál Hnutí fokoláre

Přímluvná modlitba tváří v tvář šíření COVID-19

Ó Bože, náš uzdraviteli, ukaž své slitování nad celou lidskou rodinou, která je v nepokoji a zatížena nemocí a strachem. Slyš naše volání, Bože,

vyslyš naši modlitbu.

Pomoz nám, když se po celém světě šíří koronavirus, uzdravuj ty, kteří jsou nemocní, podporuj a chraň jejich rodiny a přátele od nákazy. Slyš naše volání, Bože,

vyslyš naši modlitbu.

Daruj nám svého Ducha lásky a vlastní odpovědnosti, abychom mohli koronavirus společně zdolávat a vymýtit. Slyš naše volání, Bože,

vyslyš naši modlitbu.

Dej, ať jsme opatrní, obezřetní a ať hledáme nové cesty při boji se všemi nemocemi, s malárií, s dengue, s HIV a Aids i dalšími [může být jmenováno nahlas nebo v duchu]…, které jsou příčinou utrpení a často vedou ke smrti mnoha lidí. Slyš naše volání, Bože,

vyslyš naši modlitbu.

Uzdravuj naši sebestřednost a netečnost, které nás zneklidňují jen tehdy, když nás ohrožuje virus, na druhé straně otevírej cesty z nesmělosti a bázlivosti, když naše bližní příliš snadno ignorujeme. Slyš naše volání, Bože,

vyslyš naši modlitbu.

Posiluj a povzbuzuj ty, kdo pracují ve veřejném zdravotnictví a medicínských oborech: pečovatele a pečovatelky, ošetřovatelský personál, lékaře a všechny, kteří se zasazují o potřeby nemocných a jejich rodin. Slyš naše volání, Bože,

vyslyš naši modlitbu.

Inspiruj všechny vědce, kteří pracují na vývoji vakcíny, dávej jim poznání a naději. Slyš naše volání, Bože,

vyslyš naši modlitbu.

Podporuj všechny pracovníky a zaměstnavatele, jejichž živobytí je kvůli uzávěrám, karanténě, zavřeným hranicím a dalším omezením ohroženo… ochraňuj a opatruj všechny, kdo musejí cestovat. Slyš naše volání, Bože,

vyslyš naši modlitbu.

Veď politiky a političky ve vedoucích funkcích na celém světě, aby říkali pravdu, zabraňovali falešným informacím a aby jednali spravedlivě, aby celé lidstvo došlo k uzdravení. Slyš naše volání, Bože,

vyslyš naši modlitbu.

Uzdrav náš svět, uzdrav naše těla, posiluj naše srdce a našeho ducha a dej nám uprostřed vřavy naději a pokoj. Slyš naše volání, Bože,

vyslyš naši modlitbu.

Drž ve svém pevném objetí všechny, kteří zemřeli a kteří dnes umírají. Utěšuj jejich milé v jejich zoufání. Slyš naše volání, Bože,

vyslyš naši modlitbu.

Pamatuj ve své lásce na sestry a bratry, celé lidstvo a celé tvé stvoření.

Amen.

 


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz