b_270_270_16777215_0_0_images_articles_bujna_lukas.jpg

Pobožnost bratra faráře Lukáše J. Bujny ze Sokolova. Evangelijní čtení k neděli 31. května 2021: Marek 1, 21-28.

„Přiznejme si, že nejsme uhněteni z jednoho kusu. Kolika duchy se necháváme svádět a trhat, na tolik úlomků se rozbíjí naše vnitřní integrita a vytrácí se povědomí, kým doopravdy jsme. Ježíš přichází, aby nám vrátil ztracenou jednotu a učinil z nás celé muže a celé ženy.“

bratr Lukáš farníkům a všem lidem dobré vůle

Sestry a bratři, přátelé! Zdravím vás z Husova sboru v Sokolově. Slavíme IV. neděli po svátku Zjevení Páně. V pondělí 25. ledna jsme oslavili svátek Obrácení apoštola Pavla a ve středu 27. ledna jsme si připomněli památku obětí holokaustu. Než otevřeme dnešní evangelium, ztišme se k modlitbě z Bohoslužebné knihy Církve československé husitské:

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Panovníku Hospodine, celý vesmír prostupuješ svou přítomností a zjevuješ, že tvůj Syn Ježíš je Spasitelem světa. Prosíme tě, zahoj rány, které působíme tvému stvoření! Osviť nás, bože, svým Svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Poslyšme Boží slovo zapsané v evangeliu podle Marka: Když přišli do Kafarnaum, hned v sobotu šel Ježíš do synagógy a učil. I žasli nad jeho učením, neboť učil jako ten, kdo má moc, a ne jako zákoníci. V jejich synagóze byl právě člověk, posedlý nečistým duchem. Ten vykřikl: „Co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi. Jsi Svatý Boží.“ Ale Ježíš mu pohrozil: „Umlkni a vyjdi z něho!“ Nečistý duch jím zalomcoval a s velikým křikem z něho vyšel. Všichni užasli a jeden druhého se ptali: „Co to je? Nové učení plné moci - i nečistým duchům přikáže, a poslechnou ho.“ Amen.

Začteme-li se do Ježíšových příběhů, jak je vypravují čtyři evangelisté, jistě nás zaujme, jakými činnostmi se Ježíš zabývá. Především - jde mezi lidi s dobrou zprávou, s radostným poselstvím. Při křtu Bůh sdělil Ježíšovi: „Ty jsi můj milovaný Syn!“ Což je poselství, které nutně potřebujeme slyšet: jsme milovaní a přijatí, je tu Někdo, kdo nás má rád, stojí na naší straně, záleží mu na nás. Taková je pravá láska. Prahneme po ní a zároveň nám v životě schází. Kde ji hledat, abychom se nespálili a nezklamali?

Sledujme Ježíše. On o lásce nejen mluví, ale hlavně - žije v ní a svým životem o ní svědčí. Boží láska, kterou dýchá a je jí obklopen jako svým přirozeným prostředím, jej vede ke sdílení. Touží poslat ji dál, ale způsobem, který je lásce vlastní, a nikoli pomocí křečovitě trapných kampaní, které by ji znevěrohodnily a degradovaly na pouťovou atrakci, za níž byste nedali ani pětník. Osobní ukotvení v božské lásce Ježíš potvrzuje činy. Na stránkách evangelií ho často vidíme uzdravovat nemocné a také - s tím si nevíme rady - vymítat zlé duchy. Leckdy obě tyto činnosti, zaměřené na osvobození a nápravu člověka, koná Ježíš souběžně. Uzdravení a očištění jdou ruku v ruce, jak to čteme u sv. Marka: „Uzdravil mnoho nemocných a mnoho zlých duchů vyhnal.“

Představit si Ježíše jako lékaře či léčitele nám nečiní problémy. Proto i v liturgii najdeme krásnou modlitbu, v níž oslovujeme Ježíše jako „věčného lékaře lidských duší“. Dodejme pro úplnost, že Ježíš je nejen lékařem duše, ale i těla. Uzdravující moc Boží lásky, která do nás proudí skrze Ježíšovo otevřené srdce, prostoupí celého člověka a působí právě tam, kde je této spásné síly nejvíce zapotřebí.
Ale představit si Ježíše jako vymítače - exorcistu? Jsme na rozpacích. Zdá se nám, že Ježíš je stržen do říše mýtů a legend. Snad jsme též ovlivněni populární kulturou. Hororová literatura a film se hemží démony, posedlými a tajemnými rituály pro boj s pekelníky. Jenže na vyhánění zlých duchů kladou evangelisté velký důraz. Chtě nechtě se s tím musíme popasovat.

Když Jakub a Jan chtěli svolat blesky z nebe na vesnici, kde je odmítli přijmout, Ježíš je ironicky nazval „Synové hromu“ a napomenul je: „Nevíte, jakého jste ducha.“ Jsme na tom lépe než Ježíšovi učedníci? Víme, jakého jsme ducha? Naše nitro se podobá místnosti, kde jsou dveře i okna dokořán, takže dovnitř vstupují nejrůznější vlivy, ozývají se tu všelijaké hlasy a kroky. Sváří se v nás „duchové“. Kdyby tomu tak nebylo, netrápily by nás rozbroje v duši, tíhnutí protikladnými směry, navzájem si odporující touhy.

Buďme k sobě upřímní a přiznejme si, že nejsme uhněteni z jednoho kusu. Kolika duchy se necháváme svádět a trhat, na tolik úlomků se rozbíjí naše vnitřní integrita a vytrácí se povědomí, kým doopravdy jsme. Ježíš přichází, aby nám vrátil ztracenou jednotu a učinil z nás celé muže a celé ženy. Božská láska, kterou nám dává, má své jméno. Říkáme jí Duch Svatý. Jednota přijde, když dovolíme Ježíšovi, aby nás učinil „jedno-duchými“. Aby to byl jeho Duch, který do našeho nitra vnese ticho a klid.

Všimněme si, jak Ježíš vyhání zlé duchy. Poručí jim: „Umlkni a vyjdi z něho!“ Změť hlasů utichá. Najednou máme vzácnou možnost naslouchat sami sobě, slyšet šepot vlastního srdce, který byl dosud přehlušován vším, co jsme si do sebe nerozumně vpustili v průběhu života. Pak teprve poznáme, jakého jsme ducha a začneme dýchat stejnou láskou, jakou je prostoupen Ježíš.  

Ztišme se opět k modlitbě: Panovníku Hospodine, děkujeme ti, že nám otevíráš přístup k tajemství své lásky. Proměň naše životy, ať vydáváme svědectví, že ani v dnešním světě nepřestáváš konat zázraky! Prosíme o to slovy, jimiž nás obdaroval živý chléb z nebe, náš Pán a Spasitel Ježíš Kristus: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé. Buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť Tvé jest království i moc i sláva navěky. Amen.

Moji milí, prosím vás o modlitby za nemocné, zvláště pak za naše blízké, kteří bojují s nemocí covid-19. Modleme se také za všechny, kteří obětavě pečují o druhé a pomáhají zachraňovat lidské životy. Zvláště pak mysleme na zdravotníky a pacienty v nemocnicích v našem Karlovarském kraji. Zde v našem sboru stále slavíme komorní bohoslužby každou neděli v 10.00 a každou středu v 17.00. V neděli 7. února v 14.00 oslavíme také první letošní bohoslužbu v našem sboru v Chebu. Přeji vám pokoj srdce a zdraví těla i duše. Bůh vám žehnej! Amen.

 

 


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz