b_270_270_16777215_0_0_images_23_světlo_pod_kbelíkem.jpg

Texty: Iz 58, 6-9a; 1 Kor 2, 1-9; Mt 5, 13-20

Modlitby:

1/ Bože, prosíme za mír na Ukrajině. Soucítíme s trpícími a přejeme jim, aby se směli vrátit do svých domovů začít žít plnohodnotným životem, na který byli zvyklí před válkou. Modleme se za uprchlíky, pobývající v cizí zemi, aby se jim dařilo překonávat všechny obtíže spojené s pobytem a získáním zaměstnání nebo se studiem. Děkujeme za pomáhající pracovníky i dobrovolníky, kterým není osud jejich bližních lhostejný. Smiluj se, Hospodine!

2/ Modleme se za nemocné, kterých v těchto zimních týdnech přibývá. Prosme za ty, jejichž onemocnění je zaviněno nedostatečným vytápěním v důsledku krize. Prosme za ohrožené chudobou, jejichž počet se stále zvyšuje, v naší zemi i jinde v Evropě. Modleme se za církve, ohrožené ve své existenci, aby nerezignovaly na své poslání a sloužily Bohu a lidem. Smiluj se, Hospodine!

3/ Prosme za ty, kdo zemřeli v uplynulých dnech. Modleme se za faráře Adámka z Žatce, jehož pozemská cesta se uzavřela. Buď mu, Pane, ve svém soudu milostiv! Modleme se za osobnosti z veřejného života i za ty, o nichž sami víme a na které s úctou a láskou pamatujeme. Daruj, Pane, odpočinutí duším svých věrných, odpusť jim hříchy, kterých se ve své lidské nedokonalosti dopustili. Kéž i nám zesnulí připomínají, že je náš život konečný a že se z něj budeme zodpovídat před svým Pánem a Stvořitelem i Spasitelem. Smiluj se, Hospodine!

4/ Modleme se za lidi na cestách na zimní dovolené a pobyty. Prosme za bezpečí pro všechny účastníky silničního provozu, za ohleduplnost k druhým. Smiluj se, Hospodine!

Sestry a bratři!

Aby člověk zůstal v pohodě a těšil se dobrému duševnímu i tělesnému zdraví, potřebuje dostatek světla, především slunečního. Jeho nedostatek může způsobit celkové oslabení organismu, poruchy spánku a bdění, narušení přirozeného biorytmu a další problémy. Pobyt na slunečním světle je pro nás přirozený.

Také sůl je velmi důležitá látka pro život. Tvrzení, že bez soli by se lidský život neobešel, není v žádném případě přehnané. Potřebujeme ji nejen k dochucování pokrmů, ale má široké uplatnění také v nejrůznějších odvětvích průmyslu.

Výroky o soli a světle v Horském kázání bezprostředně navazují na blahoslavenství. Jeho adresáty byli lidé v životě různě troskotající, lidé, o které nikdo nestojí, nemají zastání ani vliv. O nich Ježíš říká, že jsou vlastně šťastní, i když o tom neví, protože s nimi počítá Bůh ve svém království. Nejrůznější příkoří a ústrky se týkají také učedníků, jak ukázal Ježíš v závěru své řeči. Útěchou i povzbuzením jim může být fakt, že proroci na tom byli stejně. A hned vzápětí Ježíš dodává, že učedníky tato země potřebuje jako světlo a sůl.

K čemu je vlastně potřebná sůl a čím jsou tak nepostradatelní učedníci? Sůl dodává chuť. Pokrm bez soli je nechutný, dokonce nepoživatelný. Dá se tedy říct, že kdyby země nebyla osolena přítomností učedníků, poměry a ovzduší v ní budou nechutné až nestravitelné. Sůl konzervuje a brání hnilobě, která se vždy spojovala s působením démonů. Ježíšovi učedníci mají být pojistkou proti extrémismu a fanatismu prostě tím, že zůstanou lidmi. Sůl hrála důležitou roli při obětech a symbolizovala smlouvu. Také učedníci odkazují k smlouvě, kterou Hospodin uzavřel s lidmi, připomínají Boží lásku k lidem. Sůl se používá rovněž jako hnojivo. Učedníci by tedy měli do společnosti přinášet jinou kvalitu života.

Nevíme, na jaký význam soli Ježíšovi následovníci mysleli, když jim Ježíš řekl, že jsou sůl země. Bylo ale naprosto zřejmé, že je lidé potřebují, ať jim to je jasné nebo ne. V pohádce Sůl nad zlato lidé neví, k čemu je vlastně sůl tolik potřebná. Dokud nechybí, ani je nenapadne, že by to bez ní nešlo. Pronásledovatelé učedníků nechápou, že je země vlastně potřebuje jako sůl.

Výrok o soli není důvodem k pýše, protože sůl také může ztratit svou solivou schopnost a pak se k ničemu nehodí. Adresáti blahoslavenství jsou něčím nepostradatelní, Bůh se rozhodl právě pro ně. Pokud přestanou být tím, čím jsou, k čemu jsou povoláni, nehodí se k ničemu.

Druhý výrok je o světle. Ježíš o něm mluví pomocí dvou obrazů. Prvním je město na kopci. Světlo je tak připodobněno k majáku, pevnému orientačnímu bodu. Město na kopci musí počítat s tím, že bude vidět a že se může stát terčem posměchu nebo útoků nepřátel. Zároveň je ale jasným ukazatelem pro poutníky.

Druhý obraz rozvíjí myšlenku viditelnosti. Světlo se v domě nestaví pod nádobu, ale na svícen, aby osvěcovalo místnost a všichni z něj měli užitek. Lampa, která nesvítí, je málo platná jako sůl, která není slaná. Církev zdržující se ve svých modlitebnách a chrámech je podobně neužitečná jako světlo pod nádobou.

Také závěrečný výrok o dobrých skutcích učedníků zní jako výzva i varování zároveň. K Bohu přivádí především svědectví života, nikoliv okázalost projevu nebo množství aktivit, které jsou samoúčelné. Ježíš připomíná, že učedníci jsou na očích a lidé si jich všímají. Dobré skutky nemají být důvodem k chvále věřících, kteří je konají, ale cestou k poznání Boha, od něhož učedník dostává sílu k jejich konání.

Sůl a světlo jsou nám dány, abychom je přinášeli na místa, která ztratila naději na důstojný život, a také tam, kde zmizela důvěra. Žádná vnější obřadnost nemůže nahradit soucítění s druhým člověkem, které popsal Izaiáš: umět se rozdělit s druhými, stát při těch, kdo nespravedlivě nebo násilím přišli o prostředky potřebné k životu. Křesťanské společenství nežije odděleně od světa, ale je ponořeno do událostí doby, ve které je povoláno jednat. Podobně jako sůl není sama o sobě pokrmem, ale teprve spolu s ním, rozpuštěná v něm, může uplatnit svůj účinek, tak Boží slovo, které věřící hlásá, musí proniknout prostředí, do něhož je zaseto. K tomu potřebuje být osvědčováno skutky lásky.

Otče, zdroji milosrdenství a spravedlnosti, jsi útočištěm lidí postrádajících útěchu a pokoj. I v naší době jsou lidé zbavení materiálních prostředků i lidské důstojnosti, lidé trpící nedostatkem chleba a lásky. Bože, kéž nehledáme pro sebe výhody a slávu a chceme být solí a světlem lidem bez naděje. Amen.