b_270_270_16777215_0_0_images_23_řeč_na_hoře.jpg

Texty: Mich 6, 1-4.8; 1 K 1, 18-25; Mt 5, 1-12

Modlitby:

1/ Bože, nepřestáváme se modlit za Ukrajinu a její obyvatele. Prosíme za ukončení konfliktu a obnovení válkou zničené země, za smíření mezi národy a pokoj mezi lidmi. Svěřujeme tvé nekonečné lásce veškerá jednání o podmínkách míru, o dodávkách zbraní a o různých formách mezinárodní pomoci. Smiluj se Hospodine!

2/ Bože, prosíme za nově zvoleného prezidenta České republiky, aby sjednocoval názorově rozdělený lid a dobře zastupoval naši zemi doma i v zahraničí. Prosíme za uklidnění emocí na politické scéně a věcné řešení důležitých otázek k prospěchu všech občanů. Smiluj se, Hospodine!

3/ Modleme se za nemocné, bojující se svou chorobou doma i v nemocnici, prosme za trpící, hledající pomoc a útěchu někdy nešťastným způsobem v návykových látkách, takže si ještě více poškozují zdraví duše i těla a nepomáhají odstranit příčiny svého trápení. Smiluj se, Pane, nade všemi, kdo touží žít plnohodnotným životem a neumí si pomoci ve své situaci. Smiluj se, Hospodine!

4/ Modleme se za nezaměstnané a nespokojené v práci, trpící nadměrným množstvím povinností, strádající nedostatkem peněz, lidské opory a uznání. Prosme za církev, aby jí nebyla žádná lidská nouze vzdálená, aby zůstávala trpícím nablízku svou modlitbou i skutkem lásky! Smiluj se, Hospodine!

Sestry a bratři!

Máme za sebou volbu prezidenta, na podzim jsme vybírali zástupce do městských samospráv, rok předtím jsme volili parlament. Stále probíhají nějaké volby a v nich různé politické strany prezentují své programy, aby si občan vytvořil představu o jejich ideových základech a také cílech, k nimž směřují.

Nejen politické strany, ale i jakákoliv organizace nebo spolek prezentují na svých webových stránkách nebo ve svých propagačních materiálech svou činnost a představují se veřejnosti. Je to proto, aby oslovili zákazníky, získali nové členy nebo spolupracovníky.

O Ježíšových Blahoslavenstvích můžeme bez rozpaků říci, že v nich Ježíš představuje program svého hnutí, aby oslovil dosud nejisté a připomněl těm, kdo se již rozhodli, co si zvolili.

Blahoslavenstvími začíná slavné Horské kázání. Ježíšova slova jsou určená všem a jejich naplnění pokládá Ježíš za možné. Sám je potvrzuje svým životem. Ježíš nepočítá s neuskutečnitelnými situacemi, neobrací se na skupinku vyvolených ani nenabízí jen jakousi vnitřní mravní orientaci. Kázání je konkrétní, vážné, pozitivní, ačkoliv je náročné a rozhodně revoluční.

Z evangelistova podání není jednoznačně jasné, koho se Ježíšova slova týkají. Zdá se, že oslovuje učedníky, ale zvědavci z davu mohou naslouchat. Mistrova řeč tak připomíná veřejnou přednášku, při níž byli adresáty a posluchači žáci, ale veřejnost byla přizvána, aby naslouchala.

Blahoslavenství patří do mudroslovné literatury. Jde vlastně o teologii obrácenou do praxe, která si vždycky kladla otázky, co je v životě důležité, co je jeho smyslem a jak vypadá šťastný život. Kdyby Ježíš mluvil o tom, že je šťastný ten, kdo je bohatý, zdravý, kdo má milou ženu a chytré a slušně vychované děti, asi by mu všichni dali za pravdu, ale málokdo by mu visel na rtech. Ježíš budí pozornost tím, že říká něco nečekaného a nutí lidi přemýšlet.

A tak prohlašuje za šťastné ty, kdo nic nemají, pláčou nebo jsou pronásledováni pro spravedlnost. Tím ovšem splnil pouze první část úkolu. Potom musí přijít vysvětlení.

Ježíš se obrací k učedníkům, ale jako by mluvil o zástupu. Jistě jsou v něm žebráci, lidé bez přístřeší a pochybné existence. Ti všichni se ale mohou pokládat za šťastné, protože si zvolili Boží království. Za tuto výsadu nevděčí svému důvtipu ani podplaceným úředníkům, ale Bohu a jeho milosrdné lásce.

Na prvním místě Ježíš jmenuje chudé duchem. Můžeme spekulovat o tom, kdo se za takovým označením skrývá: zda jsou to nemajetní lidé nebo duševně nemocní nebo ti, kdo vědí o své chudobě před Hospodinem. Snad všichni jmenovaní. Také oni mohli být v zástupu. Učedníci se pohoršují, ale Ježíš dá najevo, že i oni patří do nebeského království nebo spíše nebeské království jim! Sami by si svůj úděl nezvolili, ale důležité je, že si Bůh vybral je!

Platí to i o dalších skupinách. Boží království je otevřené všem, kdo prožívají velká i malá neštěstí a pláčou, těm, kdo nejsou příliš slyšet, protože je nikdo nebere vážně nebo jejich hlas zaniká v davu. Ježíš neslibuje, že nasytí všechny hladové a žíznící, ale toužící po spravedlnosti, tedy milosrdné, zve s otevřenou náručí k sobě.

Ve výčtu se pak dále objevují vedle ztroskotanců a různě postižených také ti, kdo dokáží jednat v logice nebeského království a v souladu s ním. Jsou to lidé milosrdní, kterým nevadí, že někdo může milosrdenství chápat jako handicap. Patří sem lidé bezelstní, nezáludní. Ti pochopili, že přístup k Bohu nezajistí rituály, ale dobré srdce. Ježíš mluví o působících pokoj či tvůrcích pokoje. Patrně nejde o flegmatiky, ale o smířlivé, kteří usilují o mír mezi rozhádanými stranami. A pak jsou tu lidé na útěku, ne proto, že něco provedli, ale proto, že nic neprovedli, že jsou v právu. V Božím království dostanou azyl.

Evangelista najednou změní cílovou skupinu a obrátí se přímo k učedníkům. Jako by jim chtěl připomenout že oni na tom budou úplně stejně. Měli by mít pochopení pro různé životní ztroskotance, protože je čeká totéž kvůli Ježíši!

Svou promluvu Ježíš uzavírá výzvou k radosti! Radujte se, že v tom nejste sami, uvědomte si, že stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi! Jestliže jsou učedníci na stejné rovině jako starozákonní proroci, mohou být spokojeni, jdou dobrým směrem.

Ježíš neutíká před úkolem nabídnout svůj recept na štěstí, protože dobře ví, že touha po štěstí je zakořeněna v každém člověku a patří k jeho základním potřebám jako vzduch, voda, pokrm, domov, přátelé. Jeho návod je na první pohled zvláštní, nevzbuzuje přitažlivost, zdá se být utopický.

Pokud je ale pro nás Ježíš Spasitelem, je nabídka hodnot Božího království lákavější, než pomíjivé štěstí několika okamžiků nebo týdnů či měsíců našeho života. Blahoslavení jsou skutečně šťastní lidé, kteří mohou být spokojeni se svou volbou, protože si vybrali dobře. Jejich štěstí jim nemůže vzít ani věk, ani nemoc nebo jakákoliv změna poměrů.

Díky, Pane, že už dnes smíme zažívat radost z tvé blízkosti a sjednocení s tebou v naději, že plnost tohoto společenství smíme očekávat v nebeském království. Amen.


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz