b_270_270_16777215_0_0_images_22_Patriarcha_Butta_na_kazatelně_v_českých_Budějovicích_4.JPG

Milé sestry a milí bratři,

pozdravuji vás v tomto lednovém čase, kdy si připomínáme vznik své Církve československé husitské před 102 lety. O své církvi věříme, že vznikla z Boží vůle a milosti (Základy víry ot. 42) a má naplňovat nadčasové poslání dané Ježíšem Kristem (Mk 16,15; Mt 28,19-20; J 20,21).

V měsíci lednu probíhají ekumenická setkání a modlitební aktivity s prosbami o jednotu Kristovy církve a za sblížení a spolupráci křesťanů. Římskokatolická církev v loňském roce zahájila proces synodality, vycházející z pojetí církve jako Božího lidu na II. vatikánském koncilu. Inspirující je encyklika papeže o bratrství, dotýkající se závažných témat přítomnosti.

Jsme součástí ekumenické rodiny církví, můžeme se tak z její pestrosti a bohatosti tradic obohacovat a také sami k tomuto bohatství v jeho rozmanitosti přispívat ze svých vlastních zdrojů a zkušeností z cesty a zápasů naší církve. Važme si toho, co jsme od minulých generací duchovních i laiků převzali a co máme s pomocí Ducha svatého rozvíjet a předávat dalším.

V době, poznamenané již déletrvající pandemií, která je pro nás všechny zkouškou, upevňujme svoji víru a náš vztah s Bohem v Kristu i mezi sebou navzájem. Hledejme cesty, jak čelit odcizení a osamělosti. Řiďme se apoštolovými slovy: „Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu“ (Fp 2,4). „A tak usilujme o to, co slouží pokoji a společnému růstu“ (Ř 14,19).

Rok 2022 je spojen s připomínkou Jana Amose Komenského (narodil se v roce 1592). Objevujme znovu tuto křesťanskou osobnost české reformace a čerpejme z jeho duchovního odkazu. Připomínejme si jeho víru, dílo a svědectví různými způsoby, jak nám to doba umožní.

Ať naši církev i nadále Kristus vede a naplňuje svým duchem mírnosti, pokoje a lásky!

K 8. lednu L. P. 2020

Tomáš Butta
patriarcha


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz