b_270_270_16777215_0_0_images_articles_wuch.jpg

Aktualizace podmínek účasti na bohoslužbách a dalších shromážděních v CČSH na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 30. září 2020 č. 958 o přijetí krizového opatření v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu a několik aktuálních pokynů a podnětů pro duchovní, kazatele a pastorační pracovníky Církve československé husitské: Konání bohoslužeb a uskutečňování pastorace v době nouzového stavu od 5. října 2020.

Aktualizace podmínek účasti na bohoslužbách a dalších shromážděních v CČSH na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 30. září 2020 č. 958 o přijetí krizového opatření v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu

  1. Vláda výše uvedeným usnesením s účinností od 5. října 2020 do 18. října 2020 zakazuje hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech,s výjimkou svateb a pohřbů, pokud je zachován odstup od jiných osob mimo členy společné domácnosti alespoň 2 metry.
  2. Výjimka byla stanovena také pro konání bohoslužeb. Těch se může účastnit nejvýše tolik osob, kolik je míst k sezení, nejvýše však 100 osob, a osoby, které se bohoslužby účastní, se převážně zdržují na místě k sezení, a to s výjimkou osob vedoucích bohoslužbu a jejich pomocníků. V průběhu bohoslužby není možné zpívat.
  3. Nadále platí povinnost používat dezinfekci rukou a ve všech vnitřních prostorách nosit roušku, kromě okamžiku přijímání svátosti večeře Páně.
  4. Duchovní, který slouží bohoslužbu, případně další osoby, které se na ní podílejí, roušku mít nemusí, doporučujeme však, aby duchovní roušku měl v doběvysluhování svátosti večeře Páně.
  5. S výše uvedenou účinností jsou rovněž zakázány koncerty, divadelní představení a jiná umělecká představení a slavnosti, při kterých se převážně zpívá, včetně zkoušek. Divadelní, filmová a jiná umělecká představení, při kterých se převážně nezpívá, jsou omezena účastí maximálně 500 osob, které musí mít místo k sezení, na kterém se převážně zdržují. Pokud nesedí, jsou povinni dodržovat rozestupy 2 metry. Během těchto akcí je zakázáno podávat občerstvení.

Praze dne 1. října 2020

ThDr. Tomáš Butta patriarcha a správce církve
Mgr. Jana Krajčiříková tajemnice ÚR


Konání bohoslužeb a uskutečňování pastorace v době nouzového stavu od 5. října 2020

několik aktuálních pokynů a podnětů pro duchovní, kazatele a pastorační pracovníky Církve československé husitské


Pro duchovní a ty, kteří se podílejí na duchovní správě v Církvi československé husitské, jsou poskytnuty a určeny tyto pokyny a některé náměty pro obtížnou službu v čase pandemie a v nouzovém stavu. Vycházejí z předcházejících instrukcí a sdílených praktických zkušeností v naší církvi i z širšího ekumenického prostředí.

1. Bohoslužby v čase nouzového stavu

1.1 Při konání bohoslužeb Církve československé husitské ve sborech, modlitebnách a na dalších místech je nezbytné ze strany duchovních dbát na bezpečnost a zdraví účastníků, respektovat vyhlášená opatření a stanovená pravidla týkající se jejich počtu.

2. Zvěstování evangelia a jeho způsoby

2.1 Zvěstování evangelia, které náleží k hlavnímu poslání církve v každé době (Mt 10,7; Mk 16,15) může být uskutečňováno i dalšími způsoby než je tradiční kázání – živé slovo kazatele ve shromáždění. Pro zvěstování a komunikaci evangelia se nabízí využití soudobé komunikační techniky přenášející text, zvuk i obraz.

2.2 Jedním z nich je kázání v písemné, respektive elektronické podobě, které lze rozesílat mailem okruhu členů náboženské obce a dalším zájemcům. O poselství biblických textů a obsahu kázání lze vést oboustranně obohacující komunikaci prostřednictvím mailu a další elektronické komunikace.

2.3 I když je velmi užitečné využití internetu k přenosům bohoslužeb on-line, má tak být činěno s vědomím, že tato forma plně nenahradí shromáždění církve v konkrétním místě a čase. Pokud je to možné, má být zajišťován pravidelný
bohoslužebný život v centru náboženské obce a bohoslužebných střediscích.

3. Zákaz zpěvu při bohoslužbě

3.1 Mimořádné omezení či přesněji zákaz zpěvu v rámci kulturních akcí z důvodu ochrany před šířením nákazy se vztahuje i na církev a její bohoslužbu. Nelze proto v době tohoto vyhlášeného opatření uplatňovat při bohoslužbách i dalšíchshromážděních společný zpěv obce, ani sólových zpěváků nebo liturgujících osob.

3.2 Podle bohoslužebného řádu CČSH všechny zpívané části liturgie mohou být recitované (Bohoslužebný řád CČSH (B.2). In: Bohoslužebná kniha CČSH 2004, s. 21.

3.3 Při bohoslužbě lze využít pro různou kombinaci se slovem varhanní hudbu nebo případně nahrávky duchovních písní a hudby.

4. Bohoslužba s večeří Páně a způsoby jejího slavení a rozdělování

4.1 Pro vysluhování svátosti večeře Páně se doporučují velké hostie, které jsou rozlomeny na polovinu. Při vysluhování večeře Páně s velkou hostií se kněz svými prsty nedotýká vína v kalichu a úst přijímajících, jako je tomu v případě malých hostií, kdy k tomu častěji dochází.

4.2 Nedoporučuje se, aby sami věřící brali do ruky bohoslužebný chléb z misky (okřínu, ciboria), neboť se dotýkají i dalších hostií. Pokud si mají vzít sami hostii, je to možné, jsou-li položené na velkém tácu, aby nedocházelo k dotyku ostatních hostií. Duchovní, který vkládá do úst hostii namočenou ve víně v kalichu, musí dodržovat hygienická opatření a na ruce užívat opakovaně dezinfekci.

4.3 Dalším způsobem v čase pandemie je přijímání hostií ze zvláštních talířků a vína z číší (sklenic) věřícími. Také při tomto způsobu přijímání má zaznít slovo duchovního tzv. udílecí formule („Bůh s tebou v Kristu, bratře – sestro“ nebo
jiná).

4.4 Liturgie s večeří Páně může být za mimořádných okolností sloužena i tak, že přijímá sám duchovní (srov. Bohoslužebná kniha CČSH, 2004, s 63).

4.5 Bohoslužbu s večeří Páně v čase omezené účasti věřících mohou slavit společně i sami duchovní. Taková extrémní situace může posílit vztahy a spolupráci mezi duchovními ze sousedících náboženských obcí či vikariátu. Jedná
se však jen o mimořádnou situaci, jako byla na jaře roku 2020, kdy nemohli věřící přicházet do kostelů. Přednost má bohoslužba s laiky, s věřícími členy náboženské obce.

5. Užití soudobé komunikace v pastoraci

5.1 V pastoraci se nabízí větší využití telefonických rozhovorů, pokud jsou z hygienických důvodů omezena osobní setkávání a návštěvy v domácnostech a zařízeních.

5.2 Duchovní má poskytnout telefonický kontakt pro rozhovory a zprostředkování případné pomoci.

5.3 Doporučuje se využívat církevní tisk, ať již osobně předávaný, ale i informování o možnosti objednat si jej, aby mohl být doručován poštou.

5.4 Vyzýváme k vzájemným modlitbám a přímluvám za nemocné. Právě v tomto čase pro nás v duchovenské službě a pastorační péči platí vybídnutí z listu Židům: „Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům“ (Žd 10,24).

Tyto aktuální pokyny a podněty mohou být upraveny s ohledem na měnící se situaci a potřeby.

ThDr. Tomáš Butta
patriarcha a správce církve

pdfAktualizace podmínek účast na bohoslužbách
pdfKonání bohoslužeb a uskutečňování pastorace v nozovém stavu
pdfKrizové opatření vlády od 5.října 2020

 


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz