b_270_270_16777215_00_images_21_Podobenství_o_rozsévači_2.jpg

Texty: Iz 55, 10 – 11; Gal 6, 7 – 10; Mt 13, 1 – 9. 18 – 23

Modlitby:

1/ Dobrý Bože, před námi jsou volby do Parlamentu ČR. Prosíme, dej moudrost těm, kdo budou rozhodovat o budoucí vládě v této zemi. Požehnej demokraticky smýšlejícím politikům, kteří usilují o přízeň voličů. Do tvých rukou svěřujeme volby a modlíme se za jejich klidný a důstojný průběh! K tobě, Bože, voláme!

2/ Pane, začíná nový akademický rok. Prosíme za studenty a učitele vysokých škol, veď je svým Duchem, probouzej v mladých lidech touhu po poznání a vědomostech, ochotu se vzdělávat k prospěchu společnosti a k vlastnímu růstu. Modleme se za bohoslovce, kteří se připravují na HTF UK na své duchovenské povolání, aby získali potřebnou kvalifikaci a pronikli do života církve. Probouzej v nich touhu po službě bratřím a sestrám, po šíření tvého Slova a vysluhování svátostí. Kéž toto pociťované povolání není udušeno nejrůznějšími těžkostmi studentského života a dospívání. K tobě, Bože, voláme!

3/ Prosme za nově pokřtěné Lenku Martinu a Marcuse Karla, kéž je provází Boží požehnání na cestě života! Modleme se za všechny, kdo uvažují o svátosti křtu, kdo chtějí vstoupit do manželství nebo přemýšlejí o službě v církvi. Děkujeme za duchovní dary, které své církvi dáváš, aniž bychom si je zasloužili. Prosíme tě, abychom je nepromarnili, ale rozmnožili k dobru a prospěchu celé církve! K tobě, Pane, voláme!

4/ Modleme se za nemocné z našich rodin a náboženských obcí, prosme za sestru Danu a celou její rodinu, modleme se za ty, kdo nás o tuto duchovní službu žádali, neboť víme, že modlitba víry zachrání nemocného. (Jak 5, 15) K tobě, Bože, voláme!

Díkůvzdání za úrodu – na závěr

Bože, Stvořiteli a Spasiteli náš! Děkujeme, za letošní úrodu, kterou jsme sklidili z našich polí, sadů, vinic, chmelnic a zahrad, za rozmanité plody země, projevy tvé štědrosti. Děkujeme za zemědělce, obchodníky, pracovníky dopravy a potravinářských závodů, díky jejichž práci smíme tyto plody země jíst. Myslíme na lidi, kteří nežijí v hojnosti jako my, trpí hladem a podvýživou, neumí si plodiny vypěstovat ani sklidit. Zvláště prosíme na obyvatele Afghánistánu, kterým hrozí hladomor s přicházející zimou. Kéž i oni všichni pocítí tvou otcovskou péči! Zůstávej s námi, Pane, nevděčnými dětmi, a se světem, který jsi učinil. Prosíme o tvé požehnání. Amen.

Sestry a bratři!

V závěru dne, plného zmatků a neporozumění, Ježíš vyjde k moři. Neříká se nic o tom, že by chtěl vyučovat, spíše vzbuzuje dojem, že hledá klid a chce si odpočinout. (1) Lidé jsou ale všudypřítomní, a tak si Ježíše najdou a on k nim promluví. (2) Manévr s loďkou se jeví jako dobré řešení, jak oslovit všechny a nebýt přitom umačkán. Mluvil k nim dlouho a zvolil si podobenství, tedy „řeč v hádankách“, na jakou byli posluchači té doby zvyklí.

Podobenství je jako každá metafora sdělením, které zní zvláštně. Nemůže se chápat doslovně, ale posluchači musí přemýšlet, jak bylo myšleno, aby v jejich situaci dávalo smysl. V našem příběhu je navíc ta zvláštnost, že svá slova Ježíš nijak neuvedl, rovnou začal vyprávět „historku o rozsévači“, i když posluchači asi spíše očekávali kázání. A zřejmě jen některým dojde, že mluví o zvěstování Božího království a o různých reakcích na toto hlásání. (3)

V podobenství se veškerá aktivita soustřeďuje na rozsévače. Při jeho rozsévání padnou některá zrna na cestu, na udusanou půdu, a stanou se potravou ptáků. I při skutečném rozsévání se to stane, výsledek úrody tak není ohrožen. Se zvěstováním je to stejné. (4) Jiná zrna padnou na skalnatou, tedy povrchní a mělkou půdu, a rychle zajdou. Ani tím není setba ohrožena a neztrácí smysl. (5 – 6)

Někdy je také v půdě trní, které zaseté zrno udusí dřív, než stačilo vzklíčit. Část setby tak zajde, ale setba jako taková není ztracena. (7) Ježíš nijak nerozebírá jednotlivé typy půdy, ani důvody, proč některá zrna nevzešla. Celý úvod je jakousi „útěchou pro kazatele“, kteří nemusí pociťovat marnost své práce, když v některých posluchačích jejich slovo nevyvolá žádoucí účinek. Na jednom velkém poli jistě budou místa, která nejsou úrodná. Stejně tak jsou mezi adresáty zvěsti lidé, kteří slovo o Božím království nepřijmou, nebo jiní, kteří ho přijmou s velikým nadšením, ale jejich zájem rychle opadne a oni se brzy rozhodnou pro něco úplně jiného. Ale jsou tu také takoví, kteří se dají oslovit, pochopí a přijmou. Právě kvůli nim měla námaha kazatele smysl. I kdyby setba přinesla jen třicetinásobný užitek, stála za to. (8) Podobenství vyjmenovává, co všechno se může stát, a přece tím úroda není ohrožena. Je dobrou zprávou o tom, že Ježíš odmítá třídit posluchače a nabízí věčný život každému, i tomu, kdo nevypadá vnímavěji než udusaná polní cesta. Povzbuzením „Kdo má uši, slyš!“ (9) Ježíš povzbuzuje naslouchající, aby hledali skrytý smysl jeho slova.

Podobenství vyslechli všichni, ale ne všichni pochopili. Proto Ježíš přidává ještě výklad. (18) Jeho vyučování zřejmě slyší zástup, nejen učedníci, kteří ho pochopili. (10 – 11) Ježíš mluví o lidech ze zástupu, ale oni nechápou, že o nich mluví. Učedníkům přitom odpovídá na jejich původní otázku: Proč k nim mluvíš v podobenstvích? (10), když vykládá, proč je některá půda udusaná a jiná trnitá. Celý obraz Ježíš převypráví znovu, ale tentokrát se zaměří na jednotlivé typy půdy, tedy různé skupiny posluchačů slova.

Udusaná půda u cesty je srdce obrostlé tukem, jak o něm mluvil prorok Izaiáš. Jsou to ti, kdo si k sobě žádné slovo nepřipustí. Kdyby věděli, oč přicházejí, nedali by si setbu nechat odnést ptáky. Takovými lidmi jsou farizeové, kteří se rozhodli Ježíše nepřijmout, a tak vidí všechno po svém. (19) Skalnatou půdu představují ti, kdo rychle přijímají, ale jsou nestálí, nevydrží. Jsou to lidé z davu, kteří Ježíše pohotově prohlásí za Mesiáše, ale rychle ho zase opustí, když nebude odpovídat jejich představám. (20 – 21)

Trnitá půda, v níž se semeno zadusí, představuje lidi, považující mnoho věcí za velice důležité, důležitější než Boží království. Stačí jim jen jakési povědomí o něm. (22) A pak je tu ona dobrá půda – lidé, kteří pochopili, k čemu je zrno. (23) Dobrou zprávou zůstává, že udusaná, skalnatá nebo trnitá půda nemusí vždy zůstat taková. Co je dnes ztracené, se může podařit zítra nebo pozítří!

Ježíši, nebeský Rozsévači, přicházíš se svým slovem a hledáš lidská srdce Chceš do nich vložit dobré zrno, aby přineslo užitek. Vyznáváme před tebou, že často zaséváš na půdu, která není připravena. Je plná trní a kamení, ztvrdla starostmi a bolestí. Snad už ani nic neočekáváme a zapomněli jsme na na tvou přítomnost, na její oživující sílu! Pane Ježíši, přijď a připrav půdu našeho srdce! Očisti ji svou milostí po upřímné lítosti a vykonaném pokání. A potom zasej do našich srdcí své slovo, sebe samého, dej, ať v církvi putující po této zemi přinese plody pro Boží království. Amen.


Očekávané události a akce

neděle, 17 říjen 2021; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 17 říjen 2021; 09:25 -
Mariánské Lázně - bohoslužba
neděle, 17 říjen 2021; 09:30 -
Hradec Králové - bohoslužba
neděle, 17 říjen 2021; 17:00 -
Radotín, bohoslužba
středa, 20 říjen 2021; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)
neděle, 24 říjen 2021; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 24 říjen 2021; 09:25 -
Mariánské Lázně - bohoslužba
neděle, 24 říjen 2021; 09:30 -
Hradec Králové - bohoslužba
neděle, 24 říjen 2021; 17:00 -
Radotín, bohoslužba
středa, 27 říjen 2021; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)