b_270_270_16777215_00_images_21_ecolog.jpg

"Ty, Hospodine, jsi ten jediný, ty jsi učinil nebe, nebesa nebes a všechen jejich zástup, zemi i vše, co je na ní, moře i vše, co je v nich. Sám to všechno zachováváš při žiotě a nebeské zástupy se ti klanějí." Neh 9,6

Tobě, náš Bože, patří dík a chvála, neboť jsi ve své moudrosti a lásce stvořil vše. Nebesa jsou protoupena tvou slávou a země nese odlesk tvé moci (Iz 6,3). Zahrnuješ zemi dobrem a vytvořil jsi podmínky pro život těch, kteří na ní společně bydlí. Věnuješ svou pozornost i nejnepatrnějšímu tvoru. V tobě má všechne svůj původ i stálý zdroj života. Ty nás všechny živíš (Ž 104,27). Svému slunci necháváš svítit a v jeho záři zraje ovoce, a déšť sesíláš na pole, z nichž člověk získává chléb. Děkujeme ti, že jsi všemu dal svůj řád, kterým nás chráníš před chaosem a zmarem. Dej nám vážit si tvého stvořitelského díla v zázracích přírody. Uč nás moudře hospodařit tak, aby z darů země měly podíl a užitek všechny tvé děti. Bože, který chráníš stvoření pokojem (Iz 26,3) a obnovuješ svým Duchem tvář země (Ž 104,30), buď chválejo a velebeno tvé jméno nyní i na věky. Amen.

Přímluvy za životní prostředí

Bože, prosíme tě, uč nás větší šetrnosti a ohleduplnosti k našemu přírodnímu prostředí v našem okolí i na celé planětě.

Dej, abychom svým úsilím a jednáním napomáhali k rozmanitosti a plnosti života na naší zemi.

Bože, chraň nás před lehkovážným znečišťováním vzduchu, půdy a vody. A lesy a moře nejsou místem skládek odpadu, ale místem pestrého života.

Prosíme tě, aby tam, kde došlo našimi lidskými zásahy ke zničení přírody a zpustošení krajiny, se projevovala tvá milost obnovnou mocí tvého stvoření.

Prosíme za oblasti, které jsou sužovány dlouhodobým suchem, aby tam opět lidé, zvířata i rostliny mohli zakusit životodárný déšť a vláhu.

Prosíme za místa, která jsou vystavena povodním, ničivým bouřím a větrům, požárům a dalším přírodním pohromám, aby jejich následky byly zmírňovány účinnou pomocí a lidskou solidaritou.

Veď nás k tomu, abychom neplýtvali dary přírody, která nám poskytuje hojnou obživu, když jiní mají nedostatek, ale vzbuzují v nás soucit, štědrost a jejich sdílení s potřebnými.

Srpen 2021, T.B.


Očekávané události a akce

středa, 18 květen 2022; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)
neděle, 22 květen 2022; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 22 květen 2022; 09:25 -
Mariánské Lázně - bohoslužba
neděle, 22 květen 2022; 17:00 -
Radotín, bohoslužba
středa, 25 květen 2022; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)
neděle, 29 květen 2022; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 29 květen 2022; 09:25 -
Mariánské Lázně - bohoslužba
neděle, 29 květen 2022; 17:00 -
Radotín, bohoslužba
středa, 01 červen 2022; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)
neděle, 05 červen 2022; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady