b_270_270_16777215_0_0_images_22_Čas.jpg

Texty: Iz 2, 1-5; Ř 13, 11-14; Mt 24, 36-44

Modlitby:

1/ Dobrý Bože, na prahu nového církevního roku prosíme za mír pro celý svět, zvláště pro Ukrajinu. Přejeme si, aby se lidé v této zemi mohli připravovat na Vánoce a slavit nejkrásnější svátky v roce se svými dětmi a rodinami. Zprávy z ukrajinských měst nabízejí všechno jiné, jen ne obraz pokoje. Obyvatelstvo trpí válečnými útrapami, nepřítel rozbíjí jejich města, ničí infrastrukturu. V zemi byly na mnoha místech přerušeny dodávky elektrické energie, tepla, vody. Každý den umírají civilisté i vojáci. Bože, prosíme, daruj této zemi mír! Smiluj se, Hospodine!

2/ Pane, důsledky válečného běsnění pociťuje nyní každý z nás. Také ve svobodných zemích západní Evropy přibylo lidí, kteří se dostali na hranici chudoby. Drahota kolem nás zvyšuje nejistotu a nespokojenost. Prosíme tě za ochotu lidí nelpět na vysokých standardech bydlení a trávení volného času, na které byli zvyklí. Modlíme se za solidaritu bohatších s chudými, za ochotu lidí navzájem si pomáhat. Smiluj se, Hospodine!

3/ Bože, prosíme za chudé a osaměle žijící seniory, kteří se zdají být nejohroženější skupinou. Modlíme se naši vnímavost pro potřeby našich blízkých. Probouzej v našich srdcích soucit s trpícími, kteří si o pomoc ani neumí požádat. Prosíme, aby nás společně sdílené těžkosti přiblížily k sobě navzájem. Smiluj se, Hospodine!

4/ Modleme se za naši adventní přípravu na Vánoce! Kéž ji prožijeme v tiché radosti a vděčnosti za dar Spasitele, jehož příchod očekáváme! Prosme za naši ochotu sdílet s druhými čas, pokud to dovolují naše pracovní povinnosti. Kéž benefiční koncerty a charitativní akce přinesou prospěch potřebným! Smiluj se, Hospodine!

5/ Modleme se za manžele Píchovy, kteří zemřeli v jediném měsíci po sobě. Mysleme na dceru a celou rodinu, aby v tomto předvánočním čase čerpali sílu z evangelia pokoje a těšili se z naděje života s tebou na věčnosti, Pane Ježíši Kriste!

Prosme za sestru Alenu Blahoutovou, zesnulou po delší nemoci. Nesla těžký kříž celoživotního postižení, ale nikdy neztrácela víru, naději ani lásku! Kéž tuto svou dceru, náš milý Pane, přijmeš k sobě!

Modleme se za bratra v Kristu, pana Vlastimila Náhodu, který zemřel 22. 11. 2022 po dlouhé, těžké nemoci. I jemu, Pane, daruj život věčný! Mysleme na jeho manželku Marii, děti i vnoučata! Buď s nimi, Pane, v těchto těžkých chvílích a utišuj bolest jejich srdce. Smiluj se, Hospodine!

Sestry a bratři!

Začal Advent, čas přípravy na Vánoce. Po ustoupení pandemie covidu se zdálo, že nás nic horšího nemůže postihnout, ale stalo se, co nikdo v Evropě v 21. století nečekal, přišla válka, do níž jsme byli nepřímo zataženi i my, přestože na naše území nedopadají smrtonosné bomby a navzdory drahotě žijeme v relativním dostatku.

Mění se panovníci na trůnech, padají vlády a režimy, ale evangelium zůstává stále stejné. V tom je jeho síla. Platí to také pro adventním poselství o příchodu Spasitele.

Prorok Izaiáš, učitel adventního času, nepřijal od Hospodina pouhé vidění, ale i slovo o dění v posledních dnech, bez bližšího časového určení. Jde o příchod očekávaného času spásy.

Prorokuje, že Boží zákon, který kdysi přijal Izrael, když osamělý putoval pouští, si v budoucnu přisvojí mnohé národy, až vystoupí na symbolicky nejvyšší horu světa, na Sijón, kde stojí Hospodinova svatyně. Prorok vidí celý svět pod vládou Hospodinovou.

Zákonem, který národy přijmou, jsou nejen předpisy Mojžíšova zákoníku, ale i vše, co Hospodin ohlašuje ústy proroků a kněží jako směr cesty pro spravedlivé. Pouť národů na Sijón přinese světu mír. Nepovedou se marné války a zbraně budou zbytečné nebo se promění v nástroje pokojné práce. Místo ničení a zabíjení se bude pokojně žít a pracovat.

Izrael, jako dům Jákobův , tedy společenství, které ve víře kolísá, klopýtá a je nestálé, nikoliv dokonalé, má jako vyvolený lid zvláštní pověření. Jeho úlohou je jít naproti této zaslíbené budoucnosti chozením ve světle Hospodinově, tedy životem podle Boží vůle, ve věrnosti a spolehnutí na jeho milosrdenství. (Iz 2, 1-5)

O onom dni mluví také Ježíš v úryvku Matoušova evangelia a ani on neohlašuje přesnou hodinu svého příchodu. Posluchače z řad svých současníků pouze ujišťuje o tom, že nebudou o nic ochuzeni, pokud by zemřeli, než se jeho slova naplní. (34-36)

Den příchodu Syna člověka sice předem neznáme, ale přesto Ježíš pomocí příběhu o potopě připomíná, že pokud s ním budeme počítat, nezastihne nás nepřipravené.

Podobnost Ježíš vidí v nečekanosti svého příchodu. Před potopou všichni jedli, pili, ženili se, dělali si plány na kdeco, ale určitě nepočítali s tím, že je zítra odplaví voda.

Zároveň platí, že potopa měla odnést všechno, co nepatří do nového věku. Pokud tedy měla být smysluplná, musela přijít nečekaně. Má-li být příchod Syna člověka soudem nad tímto světem, musí přijít nečekaně. Nečekanost je jeho nutná podmínka.

Noemův příběh ukazuje dvě cesty. Připravené potopa nezaskočila, nepřipravené smetla. Ani Noe nevěděl, kdy potopa nastane, zřejmě i on jedl, pil, měl rodinu, ale na rozdíl od ostatních také stavěl loď. (37-39)

Stejnou myšlenku Ježíš vyslovuje v příkladu dvou rolníků na poli nebo dvou žen, které melou obilí. (40-41) Vždy jedna osoba z dvojice bude vzata a druhá ponechána. Sám příchod Syna člověka už má být soudem a odhalí, kdo je a kdo není hoden vejít do Božího království.

Závěr Ježíšova vyučování je uveden výzvou: Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde. Znovu se tu opakuje nečekanost Ježíšova příchodu, ale zároveň je také nabídnut způsob, jak se na tuto událost připravit.(42)

Nečekané a snad skoro nepatřičné je přirovnání Syna člověka ke zloději, přicházejícímu páchat trestnou činnost! Hospodářem je přitom kdokoliv z těch, kdo Ježíšovu slovu naslouchají. Zloději nechodívají v určitý den a hodinu, ale zpravidla tehdy, kdy s nimi nikdo nepočítá. Ani Syn člověka nemá domluvený čas příchodu! Objeví se nečekaně jako zloděj v noci. Pokud nechce být hospodář zaskočen nevítanou návštěvou, musí být ve střehu stále.

Závěrečné ponaučení jen zopakuje, co Ježíš řekl na začátku: Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete! (44) Nikdo neví, kdy Ježíš přijde, ale ten, kdo žije podle jeho slova, se tohoto setkání nijak nemusí obávat, naopak může s radostí v srdci očekávat setkání s milovaným Pánem!

Pane, když jsme poznali světlo, pomoz nám, ať už více netoužíme po temnotách. Když jsme nalezli cestu pokoje, nedej, abychom byli pokoušeni arogancí a sobectvím. Když jsi nás oblékl v Pána Ježíše a ponořil do života svatého Ducha, nedopusť, aby nás přemohlo pokušení. Amen.


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz