b_270_270_16777215_0_0_images_22_Zacheus_2.jpg

Texty: Iz 1, 10-18; 2 Tes 1, 1-4. 11-12; L 19, 1-10

Modlitby:

1/ Bože, prosíme za mír pro Ukrajinu! Modlíme se za ty, kdo denně snášejí útrapy války v napadené zemi, jsou ohroženi nedostatkem potravin, léků, tepla, elektřiny, pitné vody, kdo ztratili původní zaměstnání a jiné nemohou najít. Myslíme i na uprchlíky v exilu v jiných částech vlasti nebo v zahraničí. Prosíme za vnitřní sílu pro všechny, kdo vzdorují nepříteli a bojují za svobodu. Pane, dávej naději tam, kde z lidského pohledu není nebo je jí málo. Smiluj se, Hospodine!

2/ Bože, modlíme se za truchlící a smutné i opuštěné, kteří si budou v příštích dnech připomínat památku svých blízkých zesnulých. Kéž se jejich srdcí dotkne tvé slovo, pozvedající naši mysl k naději věčného života! Naplňuj nás pokojem, náš Bože, a učiň nás jeho šiřiteli a posly! Smiluj se, Hospodine!

3/ Dobrý Pane, ty jsi naše naděje, tobě smíme odevzdávat svou minulost, svěřovat ti svou přítomnost a doufat, že chráníš i naši budoucnost! Vyznáváme, že jsme často selhávali jako jednotlivci i církve a svou malou vírou nebo naopak přílišnou horlivostí a urputností jsme od tebe lidi spíše oddalovali, než abychom je k tobě přiváděli. Příběh o celníku Zacheovi z Lukášova evangelia nám toto naše selhání naléhavě připomíná. Bože, učiň nás vnímavými pro vanutí svého Ducha, abychom dokázali slyšet tvůj hlas a byli na blízku lidem. Smiluj se, Hospodine!

Sestry a bratři!

Religionista, filozof a katolický kněz, Tomáš Halík, je autorem knihy Oslovit Zachea , v jejíž předmluvě si půjčuje právě obraz celníka z dnešního úryvku evangelia, který mu připomíná situaci mnoha lidí přicházejících do jeho kostela na Starém Městě Pražském, ale i kdekoliv ve společnosti. Zacheus není pyšný, ale spíše plachý člověk, toužící se setkat s Ježíšem. Zároveň ale prožívá nejistotu, zda je hoden vstoupit do jeho bezprostřední blízkosti. A právě s takovými lidmi vede prof. Halík dialog. Nechce je seřadit do zástupu pod standarty a hesla, ale pozorně jim naslouchat a doprovázet je v jejich hledání smyslu a naděje.

Oslovit Zachea může ten, kdo zná jeho jméno , píše prof. Halík. Kdo je tedy Zacheus? Zdá se, že pro evangelistu Lukáše je tento celník vlastně kladná postava, stojící v protikladu k bohatému muži z předchozího vyprávění. (L 18, 18-30) Zatímco tento boháč od Ježíše odešel se smutkem, protože nebyl schopen se zříci svého majetku, celník Zacheus radostně přijme Ježíše do svého domu a také do svého života.

K setkání mezi Ježíšem a Zacheem dochází v Jerichu, kudy Ježíš procházel, zřejmě právě s tímto jasným záměrem zdržet se u jednoho hostitele. Je možné, že ho doprovázel stejný zástup, který už dříve vzbudil pozornost slepého člověka, toužícího po uzdravení. (L 18, 36)

O Zacheovi víme, že byl vrchním celníkem . Měl tedy dohled nad vybíráním cla v oblasti Jericha mezi Judskem a Pereou. Celník byl bohatý, protože jeho povolání vynášelo . Židé celníky neměli v úctě, neboť sloužili Římanům a navíc okrádali své blízké, když výši cla určovali libovolně a pamatovali přitom také na sebe. Důvod k pohrdání celníky byl jak vlastenecký (sloužili Římanům), tak náboženský (vybírali daně, takže útočili na svobodu příslušníků vyvoleného národa). Přesto Ježíš neváhal dát právě celníka za vzor správného postoje před Bohem a některé z nich učinil také svými prvními učedníky.

Zacheus si přeje vidět Ježíše. Zdá se, že ho nevede pouze zvědavost, ale spíše vnitřní touha. Celník není respektovanou osobou a je navíc malé postavy, takže nemá šanci dostat se k Ježíši, doprovázenému velkým zástupem lidí. Jeho touhu nemůže nic omezit. Celník vylézá na moruši, divoký fíkovník, rostoucí u cesty, po níž má Ježíš procházet. Strom s větvemi nízko u země a s hustým listím poskytl Zacheovi spolehlivou skrýš před posměchem davu.

A potom už se iniciativy chopí Ježíš a oslovuje celníka jeho vlastním jménem: Zachee, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě. (5) Toto setkání, podle evangelisty Lukáše, není náhodné, ale patří do Božího plánu spásy. Uskutečňuje se v něm poslání Syna člověka. (10) Zacheus chtěl Ježíše poznat, a zatím to byl nazaretský Mistr, kdo se vydal hříšníka hledat. Aniž by se Ježíš slovem zmínil o celníkově minulosti, nechává se pozvat do jeho domu. Pro židovské obyvatele Jericha musí takové chování působit provokativně.

Tak, jako Ježíš neospravedlnil nebo jakkoliv nezlehčil hřích cizoložné ženy, ani celníkovy zlé skutky nebere na lehkou váhu. Přesto ale dává najevo, že chce mít s tímto veřejným a všemi pohrdaným hříšníkem společenství stolu. Celníkova upřímná touha po setkání s Ježíšem je přijata. Osvobozující slovo ho zbavuje jakýchkoliv dalších pochybností. V radosti z přijatého odpuštění celník rychle opouští svůj bezpečný úkryt a ujímá se role hostitele. Boží milosrdná nabídka spásy nesnese odkladu, člověk musí bez váhání jednat, aby nepromeškal hodinu Božího navštívení.

Zatímco se Zacheus raduje, přítomní židé se pohoršují nad Ježíšovým jednáním. Zase je dokázal vydráždit svým postojem k veřejnému hříšníkovi, jakým byl Zacheus!

Celník prožil velkou změnu, což dokazují i jeho odvážná slova. Zacheus chce zanechat svého způsobu života a ještě obdarovat ty, které okradl. Činí mnohem víc, než předepisuje Zákon a požaduje rabínská tradice! Dotyk Boží lásky učinil ze zloděje a kolaboranta s Římany člověka s otevřeným srdcem.

Ježíšova reakce je určená spíše přihlížejícímu zástupu jako slovo vysvětlení. Vrchní celník ho nepotřebuje, prožil Boží navštívení, příchod spásy. Zacheus je také synem Abrahamovým, patří k vyvolenému národu. I jemu je určeno poselství spásy, s nímž Ježíš přichází. Tím, že odpověděl na Boží nabídku, stal se jím také jako člověk víry. (Ga 3, 7)

Na závěr Ježíš připomíná, proč přišel. Jeho přáním je volat hříšníky, zachraňovat ztracené.

Je snadné přihlížet, jak jde Ježíš kolem, být nezaujatými diváky. Mnohem těžší je sestoupit a dovolit Ježíši, aby byl hostem v našem domě, v srdci. Přijmout Ježíše do svého srdce je víc než jen formálně korektně jednat. Znamená to neulpívat na věcech a lidech, žít v radosti a vnitřní svobodě z daru Ježíšova přátelství a lásky.

Pane Ježíši, prosíme tě, abychom zažili stejnou radost jako Zacheus, když tě přijal ve svém domě. Amen.


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz