b_270_270_16777215_0_0_images_articles_Svíce_v_dlaních.jpg

Duchovní Jan Hlavsa, Pavel Kolář a Tomáš Novák přišli se společnou výzvou pro všechny obce, duchovní i laiky. Je to výzva ke konkrétnímu společnému symbolickému úkonu na Bílou sobotu večer, při kterém můžeme spoluprožít část velikonočního poselství a zároveň se tak na dálku v církvi duchovně propojit - setkat. Více k tomuto společnému gestu, k jeho obsahu a praktickému provedení najdete v textu této výzvy:

 

 

Velikonoční vigilie „Světlo přišlo do světa“ (J 3,19)

Jak se spojit při slavení velikonoční vigilie, když nemůžeme být spolu? Navrhujeme prosté velikonoční gesto „vnesení Kristova světla do světa“. Rozžatá velikonoční svíce je o vigilii vnášena do „potemnělého sboru“. Gesto, které navrhujeme, klade větší důraz na vnesení Kristova světla z našich sborů do „potemnělého světa“.

Toto společné velikonoční gesto, které vyznačuje přítomnost vzkříšeného Pána mezi námi i naše křestní povolání být v Jeho světle světlem pro druhé, může být součástí kteréhokoli jiného způsobu, kterým se ve svých náboženských obcích rozhodnete velikonoční vigilii slavit.

Liturgie Hodu Božího velikonočního pak bude přenášena Českou televizí (ČT 2) v neděli od 10.00 hodin ze Sboru knížete Václava v Praze 2 - Novém Městě (kostel sv. Václava na Zderaze).

Jan Hlavsa, Tomáš Novák, Pavel Kolář (iniciativa ve spolupráci s naukovým odborem CČSH), Praha 26. března 2020.

Obřad spočívá ve dvou paralelních jednáních, která se protnou ve 21.00 (dřívější čas byl zvolen, aby se snadno účastnily i děti):

Duchovní ve sboru

1.1. ve sboru dle formuláře Bohoslužebné knihy pro vigilii Hodu Božího velikonočního zažehne velikonoční svíci /paškál/ spolu s Díkůvzdáním za světlo /Exsultet/;
1.2. s rozžatou velikonoční svící vyjde ve 21.00 hodin před sbor, kde zpívá nebo pronáší křestní zpěv „Já jsem světlo světa“ s antifonou „Probuď se kdo spíš“.

Sestry a bratři tam, kde žijí

1.1. ve 21.00 hodin v setmělé místnosti zapálí křestní svíci (nebo jinou, nejlépe bílou, pokud již svíci obdrženou při křtu nemají) a setrvají chvíli v tichu;
1.2. s rozžatou svící přistoupí k otevřenému oknu (nebo vyjdou před dům);
1.3. a s rozžatou svící prostým způsobem pronášejí slova textu křestního zpěvu „Probuď se kdo spíš“ (vycházejícího z Písma Ef 5,14b; J 8,12) nebo jej zpívají, pokud jej znají. Možností je i přečtení verše J 8, 12 z Písma svatého.

Texty pro vigilii

Díkůvzdání za světlo (z velikonočního chvalozpěvu Exsultet)

Zajásejte již, zástupy andělů v nebi! Zaskvějte se v slávě, božská tajemství! Polnice, rozezvuč se k vítězství mocného Krále, zvěstuj spásu! Raduj se, země, zalitá oslnivou září věčného Krále! Hle, po celém světě rychle mizí temnoty! Raduj se, matko církvi, zkrášlená leskem nejjasnějšího světla! V mohutném zpěvu lidu ať se tento svatý dům Boží rozezní ozvěnou té radosti! Bože všemohoucí, svou milostí nás přiveď k chvále tvého velikého světla!

Vpravdě je důstojné a správné z celého srdce a z celé své duše radostně tě chválit, neviditelný, všemohoucí a věčný Bože! Chválíme i tvého jednorozeného Syna Ježíše Krista, našeho Pána, pravého velikonočního Beránka, jenž za nás draze splatil dluh Adamova hříchu a vlastní krví vykoupil svůj lid. Toto je noc, kdy byly děti Izraele propuštěny z egyptského otroctví a Rudým mořem prošly suchou nohou. Toto je noc, kdy Kristus osvobozuje všechny věřící z temnoty hříchu a obnovuje nás k životu v milosti a svatosti. Toto je noc, kdy Kristus zlomil okovy smrti a vítězně vstal z hrobu. Bože, jak podivuhodná a nad každé pomyšlení je tvá slitovnost a milující dobrota! Vydal jsi Syna, abys vykoupil otroka! Šťastná to vina, vpravdě nezbytný hřích Adamův, jehož tak vysoká cena byla zaplacena tak velikým Spasitelem! Jak svatá je tato noc! Zlo se obrací na útěk, zahlazuje hříchy, hříšníkům navrací nevinnost a zarmouceným radost! Zahání pýchu i nenávist a dává nám pokoj i svornost! Jak požehnaná je tato noc! Země byla zasnoubena s nebem a člověk byl usmířen s Bohem! Nebeský Otče, přijmi tuto velikonoční svíci, kterou ti odevzdáváme ke tvé poctě. Ať stále svítí a zahání veškerou temnotu! Její světlo ať spatří ona Hvězda jitřní, která nikdy nezapadá a dává světlo všemu stvoření - Kristus, jenž žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

(Bohoslužebná kniha Církve československé husitské, 1. díl - řada A, Praha 2013, s. 83)

Evangelijní verš

Ježíš řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“ (J 8,12)

Křestní zpěv (Agenda: Obřadní příručka CČSH. 1. část, Praha 2006)

 


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz