boris_koberle.jpg

Vážené sestry a vážení bratři v Ježíši Kristu,

se smutkem v srdci ze ztráty blízkého člověka a spolupracovníka v diecézní radě a v literárně-historickém odboru Vám oznamuji, že Pán povolal k sobě br. PhDr. Borise Kobrleho.

Ještě minulé pondělí jsme s ním zasedali při společném jednání diecézní rady, kterou jsme zahájili jeho promluvou a úvahou nad Písmem a naším životem, abychom v neděli přijali zprávu o jeho odchodu k Hospodinu. Bůh mu buď milostiv na jeho poslední cestě!

Boris byl s námi v pražské diecézi více než 15 let jako vedoucí Literárně historického odboru diecézní rady, člen diecézní rady, jako skvělý člověk a přítel. Pán rozhodl a on Jeho zavolání vyslyšel.

Sestry a bratři, věnujme br. Borisovi tichou vzpomínku a v neděli připomeňme při bohoslužbě o Letnicích jeho život. Mysleme také v posilující modlitbě na jeho ženu Janu, modleme se za ní, aby tak náhlou ztrátu nejbližšího člověka jejího života zvládla a unesla.

Moc na vás všechny myslím, Bůh vás provázej a opatruj

David Tonzar
biskup pražský


PhDr. Boris Kobrle, Dis. (1954 - 2021)

Studoval na Masarykově univerzitě hudební vědu a dějepis, absolvoval 1978 diplomovou prací Spis Eduarda Hanslicka O hudebním krásnu ve vztahu k Hegelově Estetice (PhDr. tamtéž 1984). Studium sborového dirigentství na Janáčkově akademii múzických umění v Brně uzavřel 1987 diplomovou prací K problémům interpretace české experimentální tvorby pro dětské sbory.

Pracoval nejdříve jako učitel na Základní škole ve Šlapanicích u Brna (1978–81) a poté v Brně na Střední pedagogické škole (1982–83) a gymnáziu (1984–86); externě vyučoval na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty v Hradci Králové (1986–87). V Českém (Československém) rozhlase (studio Hradec Králové) působil jako redaktor (též dramaturg, producent, hudební režisér) vážné hudby (podílel se mimo jiné na projektu Experimentální digitální hudební výroba), v letech 1989–2002 zaměstnán v Českém rozhlase v Praze. Zde 1990–92 činný jako vedoucí redaktor redakce symfonické, vokální a komorní hudby; spolupracoval tehdy s četnými sólisty a ansámbly (byl též mimo jiné spoluautorem a redaktorem projektu Mozart v Praze, 1991). V dalších letech byl v různých funkcích spjat s 3. programem Českého rozhlasu (Vltava): vedoucí redakce vážné hudby (1992–93), šéfredaktor (1993–94), hudební dramaturg (1994–99, tehdy mimo jiné spoluautor projektu Jan Dismas Zelenka, koordinátor projektu Tempus – kurzy hudební režie), zástupce šéfredaktora (1998–99), vedoucí soutěže a festivalu Concertino Praga (1999–2002). Od 2002 je na volné noze jako dramaturg, publicista, poradce. V souvislostech svého rozhlasového působení se zúčastnil řady zahraničních konferenčních apod. akcí (Německo, Rakousko, Švýcarsko), působil v hudebních organizacích (Česká hudební rada, Přítomnost a jiné).

Sbormistrovskou činnost započal v amatérském gymnaziálním sboru (1971–74), pokračoval v brněnských dětských sborech Mladost (1975–78) a Kantiléna (1979–82; ve funkci druhého sbormistra se zúčastnil i na zahraničních akcí – Varšava, Arezzo a jinde). Řídil i amatérské a studentské sbory dospělých (1986–89). Ve funkci hudebního režiséra byl u řady CD nahrávek po různé firmy (ARTA, Bonton, Supraphon atd.) a s různým repertoárem (Česká varhanní hudba 20. století, Varhany Čech, Dvořák – Complete Choruses, a jiné). Publikační činnost vyvíjí ve formě kritik, referátů apod. v měsíčnících Hudební rozhledy a Harmonie, živou publicistickou činnost v kontextu Českého rozhlasu (včetně programových bloků a seriálů, spolupráce na pořadu Rondo, přinášejícím kritické sondy do světa CD). V několika příspěvcích se zabýval i teoretickou problematikou související s rozhlasem: tiskem vyšly Soudobá hudba v rozhlase ve světle programových záměrů a koncepcí (Rytmus – programový list Přítomnosti 7, 1997/98, č. 1, s. 3–4), a Musik-Regionalismus als Integrationsprinzip in den Musiksendungen der EBU (sborník Musik als Wert und ihre Rolle im Prozess der europäischen Integration, Praha, ÚHV AVČR 1996, s. 109–116), další zazněly na seminářích a konferencích v Mannheimu (1993, Rundfunk in der CSFR/CR als Instrument der Kulturpolitik), v Poděbradech (1996, Podniková kultura jako předpoklad kulturního vysílání – Několik obecných poznámek k manažerské strategii), Brně (1998, Vážná hudba ve veřejnoprávním rozhlase – Zkušenosti EBU v posledních letech), Kolíně n. R. (1999, Media-Plan: Experience and Suggestions).

Více než 15 let pracoval ve služebním poměru v pražské diecézi jako vedoucí Literárně-historického odboru při Diecézní radě CČSH v Praze. Podílel se též na výstavě M. J. HUS 1415-2005 pořádané Správou Pražského Hradu. K jeho zálibám patřila historie, hudební režie, publicistika a práce v médiích, memoárová literatura, teorie řízení, management a kulturní politika.

 


Očekávané události a akce

neděle, 01 srpen 2021; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 01 srpen 2021; 09:25 -
Mariánské Lázně - bohoslužba
neděle, 01 srpen 2021; 09:30 -
Hradec Králové - bohoslužba
neděle, 01 srpen 2021; 17:00 -
Radotín, bohoslužba
středa, 04 srpen 2021; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)
neděle, 08 srpen 2021; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 08 srpen 2021; 09:25 -
Mariánské Lázně - bohoslužba
neděle, 08 srpen 2021; 09:30 -
Hradec Králové - bohoslužba
neděle, 08 srpen 2021; 17:00 -
Radotín, bohoslužba
středa, 11 srpen 2021; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)