aktualne kalichCírkev československá husitská

AKTUÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ POKRAČUJE NA
www.ccsh.cz

love uk

Instrukce k liturgickému životu a pastoračním aktivitám určené duchovním a náboženským obcím Církve československé husitské v čase zvýšeného rizika výskytu infekčních nemocí a epidemie

Sestry a bratři,

v nastalé situaci se zřetelem na již existující předpisy a doporučení různých církví v Evropě a s ohledem k našim věroučným východiskům a liturgickému životu vyhlašuji následující instrukce pro duchovní a náboženské obce Církve československé husitské.

Tyto instrukce a opatření mohou být aktualizovány vzhledem k vývoji situace.

1. Pokyny pro liturgický život

1.1 Účast na bohoslužbě a její omezení

Všichni ti, u kterých je podezření z nákazy infekční nemocí, by se neměli účastnit bohoslužeb a dalších společných aktivit v církvi.

Týká se to zvláště duchovních, kteří vedou bohoslužbu, dotýkají se liturgických předmětů a přicházejí do kontaktu s lidmi.

V současné době mají být vyloučeny fyzické dotyky mezi účastníky bohoslužeb a církevních shromáždění, jako je podání ruky, objímání a další.

1.2 Dbát na hygienu a čistotu bohoslužebných předmětů

K vedení bohoslužby s večeří Páně duchovním (knězem) náleží jeho osobní hygiena a umytí rukou před bohoslužbou, které v mimořádné situaci hrozící nákazy má být zvláště důkladné s užitím dezinfekčních prostředků.

Všechny bohoslužebné předměty musí být chovány v naprosté čistotě (Bohoslužebný řád. Část A. odst. 4, in: Bohoslužebná kniha Církve československé husitské, 2004, s. 20).

Bohoslužebný kalich a další nádoby nechť jsou omývány horkou vodou.

Textilie, užívané duchovním pro otírání ruky při přijímání, mají být po každé bohoslužbě vyprány a nemají se používat vícekrát.

Je nezbytné dbát i na čistotu všech liturgických předmětů a hygienu dalších prostor setkávání, včetně zajištění pravidelného větrání.

1.3 Zevní úkon přijímání svátosti večeře Páně v Liturgii CČSH

Z hlediska současných věroučných východisek Církve československé husitské v návaznosti na utrakvismus se přijímání uskutečňuje pod obojí způsobou. O přijímaném chlebu se hovoří ve věroučných a pastorálních dokumentech CČSH vždy ve spojitosti s vínem. Oba svátostné živly – „chléb s vínem“ mají proto pro věřící Církve československé husitské zásadní roli. V liturgické praxi přijímání probíhá tak, že věřící „přijímá chleba s vínem“ (Základy víry Církve československé husitské, ot. 327; srov. ZV ot. 323) formou intinkce (Pastorální pravidla ke svátostem. In: VIII. sněm Církve československé husitské, 2014, s. 48).

Doporučuje se proto zachovat v Církvi československé husitské obvyklou podobu vysluhování svátosti večeře Páně, kdy duchovní namáčí chléb (hostii) ve víně v kalichu a vkládá ji do úst věřícím.

Není však vhodné praktikovat přijímání společným pitím z kalicha, které je běžné v evangelických církvích a v Církvi československé husitské je praktikováno ve zvláštních příležitostných shromážděních (srov. Pravidla ke svátostem, s 48).

Není také doporučeno vzájemné vysluhování, kdy si sami věřící z misky s bohoslužebným chlebem (hostiemi) jej berou a pak jej namáčí do kalicha. Tento způsob společného namáčení (intinkce) není z hygienických důvodů vhodný.

V případě, že je zaváděna tzv. bohoslužba slova bez večeře Páně, ať je přesto alespoň občas konána liturgie s večeří Páně, aby věřící mohli mít možnost přistoupit ke Kristovu stolu.

Společná stolování se společným jídlem a pohoštěním po bohoslužbě nemají být v situaci mimořádných opatření uskutečňována.

Možnou výjimkou z vyloučení fyzických dotyků při svátostech je společné pití z jednoho kalicha ve svátosti manželství jako symbolický úkon, který není svátostí večeří Páně, a doteky vzkládáním rukou při biřmování a svěcení i podání rukou na znamení slibu.

2. Pokyny pro pastorační aktivity

Duchovní a pastorační pracovníci mají projevovat aktivní zájem o členy náboženské obce a být s nimi v osobním kontaktu prostřednictvím návštěv, rozhovorů, dopisů i s využitím současné komunikační techniky.

Pro pastorační působení v zařízeních – nemocnicích, domovech seniorů a dalších je nezbytné respektovat pokyny a nařízení státních úřadů, které platí pro tato zařízení.

V případě vyžádané návštěvy ze strany nemocného je nutné, aby duchovní projednal souhlas s odpovědným pracovníkem nemocnice či zařízení.

3. Apel na křesťanskou a lidskou odpovědnost za život a zdraví

V této mimořádné situaci je třeba sledovat a respektovat aktuální nařízení státu (vlády) a dalších odpovědných orgánů.

V této výjimečné situaci apelujeme na křesťanskou a lidskou odpovědnost za život a zdraví vlastní i druhých lidí.

Vyzýváme vás, sestry a bratři, k modlitbám a přímluvám za nemocné, ale také za ty, kteří se o ně starají a věnují jim odbornou i lidskou péči.

V Praze dne 10. 3. L.P. 2020 v postním čase

Tomáš Butta
patriarcha

Pozn.: Tyto instrukce byly vytvořeny ve spolupráci s naukovým odborem a odborem ekumeny a vnějších vztahů Úřadu ústřední rady Církve československé husitské s přihlédnutím k ekumenickým zahraničním materiálům církví římskokatolické, anglikánské a evangelických.


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz